Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Zkouška VKZ zpracované otázky

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (76,25 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

- Druhy preventivních prohlídek jsou preventivní prohlídka v oboru: -všeobecné praktické lékařství -praktické lékařství pro děti a dorost -zubní lékařství -gynekologie a porodnictví -u dospělého každé dva roky - slouží k prevenci před různými onemocněními - lékař i prověří aktuálnost očkování proti tetanu (přeočkování- 25- 30let) či černému kašli. - lékař zajišťuje rodinnou anamnézu a provede kompletní fyzikální, některá laboratorní a onkologické vyšetření. - Na preventivní prohlídce lékař zjišťuje: -onemocnění v rodině (onkologická, kardiovaskulární vč. Hypertenze, diabetu, závislosti) -prodělané nemoci -chronická onemocnění -životní styl -pracovní zátěž -další zdravotní rizika - u žen po 45 letech-mamografie -Na preventivní prohlídce lékaři provádí: -kompletní fyzikální vyšetření, vč. Měření TK, tělesná hmotnost, vyšetření zraku a sluchu -laboratorní vyš.: moči, cholesterolu a tukových látek v krvi (18, 30, 40, 50 a 60 letech); hladiny cukru v krvi (v 18 a pak od 40 let ve dvouletých intervalech) -vyšetření EKG ve 40 letech (dále pak po 4 letech) -vyšetření stolice na krvácení od 50 let -onkologickou prevenci vč. vyš. Kůže -kontrola očkování Zdravotní rizika při práci ve zdravotnictví -zdravotní pracovníci tvoří třetí nejpočetnější skupinu nemocí z povolání -při práci jsou exponování bio., chem., fyz., a psychosoc. Faktorům -zdravotní rizika představují především expozice: -biologickým faktorům- původcům infekčních nemocí (hepatitida B, C, svrab, tuberkulóza) -chemickým látkám s toxickými, karcinogenními, mutagenními, senzibilizujícími účinky -alergeny- antibiotika, dezinfekce, latex- rukavice -toxické látky- rtuť- zubní instrumentářky -formaldehyd- lékaři, laboranti -mutagenní a karcinogenní látky- etylenoxid (pracovní sterilizace); cytostatika (farmaceuti při přípravě infuzních roztoků sestry, lékaři -anestetika (anesteziologové, sanitářky, chirurgové) -fyzikálním faktorům: -vibrace- zubní labor. při obrušování zubních náhrad -hluk- pracovníci v prádelnách a kotelnách -lasery- oční, kožní a chirurgická oddělení -elektromagnetické záření -Tepelně -fyzická zátěž -vynucené polohy -psychickým faktorům: -odpovědnost za zdraví a život pacientů -rychlost v rozhodování a konání -prodloužená a nepravidelná pracovní doba a práce v noci -Prevence poškození zdraví: -manipulace s biologickým materiálem a kontakt s pacientem nutné brát jako možné biologické zdravotní riziko a podle toho se i chovat -dodržovat zásady osobní hygieny a osobní ochrany Hygienické požadavky na výstavbu a provoz zdravotnických zařízení Stavební a prostorové uspořádání ZZ: -při zřizování ZZ se vychází z demografické situace (věk obyvatelstva, nemocnost, úmrtnost) -dostupnost ZZ -možnost dalšího rozvoje ZZ -umístění mimo frekventovaná místa -bez znečištění prostředí -oddělení pro děti a dospělé oddělené -Mikroklimatické podmínky: -větrání -světelná pohoda- denní umělé; -akustická pohoda- (35 dB, v noci 25dB) -zásobování pitnou vodou -odstraňování odpadů: -odpadní vody- obsahují mikrobiologické kontaminanty z infekčních oddělení a prádelen, radioaktivní látky, karcinogenní látky, stopy léků, antibiotik, dezinfekční látky -Tuhé odpady: - riziko zdravotnické, technické, estetické. -Rozděluje se na (nerizikové, rizikové, ostré, infekční, biologické, chemické, radioaktivní, obaly od sprejů) -nejvhodnější způsob odstraňování odpadů je spalování Hygienicko-epidemiologický režim v ZZ: -provozovatel musí zajišťovat (prevence infekčních nemocí): -hygienická a protiepidemická opatření k přecházení a šíření NN -při výskytu NN: -odhalení zdroje -způsobu šíření -zamezení šíření -léčbu nakažených a z nákazy podezřelých -evidenci NN -hlášení NN orgánu ochrany veřejného zdraví -příjem a ošetřování fyzických osob: -plnění hygienických požadavků -při příjmu anamnestické údaje -pacienty umisťovat na pokoje podle- zdravotního stavu, potřebné zdravotní péče, epidemiologických hle

Témata, do kterých materiál patří