Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Zkouška VKZ zpracované otázky

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (76.25 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

  1. Biologické expoziční testy

= hodnocení expozice pracovníků chemickými látkami při práci

-výhody:

-podchycují celkové množství noxy proniklé do organismu bez ohledu na cestu vstupu

-podchycují interindividuální rozdíly způsobené např.: různou námahou

- u kumulujících se látek (které se hromadí v organismu) postačí jednorázový odběr pro celé období

-dělení:

- Nepřímé- založeny na nálezu látky, na kterou se noxa váže

- nepravé- založeny na detekci látky, která je účinkem novy změněna nebo ovlivněna (dALA v moči)

-biologické materiály v BET:

-krev (použitelná do několika hodin od expozice- toluen, etanol), sérum, plazma

- moč- od několika hodin do několika dní od expozice (metabolity např.: kys. Mandlová)

-vlasy, nehty- minimálně 1,4 měsíce od expozice (Hg ve vlasech)

-Biologické poločasy:

= doba, za kterou se vyloučí z organismu polovina množství daného radionuklidu

-Krátké- toluen (6 hodin); styren (8 hodin)

-střední- trichloretylen (2 dny); perchloretylen (3 dny)

- dlouhé- Hg (5 týdnů); Pb (6 měsíců); Cd (20 let)

-Noxy nejčastěji monitorované pomocí BET:

-Těžké kovy (Pb, Cd, Hg, Ni, Cr, V, Tl, Al, Se, As, Cu)

-organická rozpouštědla (toluen, xylen, styren, benzen)

-icidy (herbicidy, fungicidy, pesticidy)

-Výsledky expozičních testů se porovnávají s biologickými limity. Při překročení biologického limitu je třeba se zabývat příčinami zvýšené expozice

-Biologický limit:

=hodnota indikátoru, která odpovídá takové úrovni expozice chemické škodlivině, při níž poškození zdraví exponované osoby je nepravděpodobné

  1. Zásady ochrany zdraví při práci

-Ochranu zdraví při práci je možné zajišťovat:

-pracovní prostředí, bez zdraví škodlivých faktorů

-prostředky skupinové prevence (např. odsávání škodlivin- digestoře)

- prostředky individuální ochrany (osobní ochranné pracovní prostředky- např. k ochraně sluchu, dýchacích cest, očí)

-Preventivní opatření na ochranu zdraví pracovníků:

-Technická:

-odstranění rizika, tj. zdraví škodlivých faktorů pracovního prostředí

-výběr uzavřených výrobních postupů

-postupy zabraňující přímému kontaktu, anebo expozici

-stavební řešení

-stavební oddělení těch částí provozů, kde jsou zdroje škodlivin

-Organizační:

-snížení počtu pracovníků exponovaných zdraví škodlivých faktorů pracovního prostředí na nejnižší možný počet

-úprava pracovních postupů

-Osobní ochranné pracovní prostředky

-Osobní hygiena a životospráva

-Rizikové práce:

= práce, při níž je nebezpečí vzniku nemoci z povolání

-Posuzování zdravotní způsobilosti k práci:

-posouzení podle:

-vstupní prohlídky

- pravidelných prohlídek

-mimořádných prohlídek

-výstupních prohlídek

-Výchova ke zdravé a bezpečné práci

  1. Kategorizace prací- rizikové práce

= základní nástroj, jakým se hodnotí vliv práce na zdraví zaměstnanců

Témata, do kterých materiál patří