Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Zkouška VKZ zpracované otázky

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (76,25 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

ěněným obsahem rozpustných látek Pitná voda. Zásobování obyvatel pitnou vodou = je zdravotně nezávadná voda, která při trvalém používání nevyvolává onemocnění -základní hygienické požadavky: -všeobecné: -senzorické (barva, zákal, zápach) -mikrobiologické a biologické -fyzikální chemické, radiologické -laboratorní vyšetření -Kritéria hodnocení pitné vody: -stanovení hodnot příslušných ukazatelů jakosti a jejich porovnáním s hodnotami: -Mezní hodnoty -Nejvyšší mezní hodnoty -indikační hodnot -Zásobování vodou: -Místní (individuální) -Hromadné (centrální)- čerpací stanice, vodojem -Ochrana vodných zdrojů: -umístění -pásma hygienické ochrany třech stupňů -Úprava a dezinfekce vody: (zdroj povrchová voda) -Mechanická (sedimentace, filtrace) -Chemická (aerace, koagulace) - fyzikálně- chemických -biologická (dezinfekce- zničení patogenních mikroorganizmů jestli jsou ve vodě) Půda a zdraví -Znečištění: - kontaminanty přirozeného původu (odumřelé části rostlin, živočichů a jejich výmětů) - kontaminanty antropogenního původu - střevní nakažlivé nemoci (salmonela, Enterobacteriaceae) - původci infekce ran a botulizmu (tetanus) - Mycobacterium tuberculosis -odpadní látky antropogenního původu: -zemědělství (umělá hnojiva, pesticidy) -průmysl (odpadní vody, nesprávné skladování a odstraňování odpadů) - doprava (olovo) -samočištění půdy= schopnost rozkládat látky, které se do ní dostanou jako odpady přirozeného, nebo antropogenního původu -Xenobiotika= látky, které jsou připravené synteticky, nevyskytují se přirozeně v přírodě (např. plasty) -Prevence: -místa a zařízení na shromažďování odpadů - vytváření příznivých poměrů v půdě -vhodné místa na pohřbívání lidí - uskladňování nebezpečného odpadu (toxický, radioaktivní) -Komplex opatření proti kontaminaci půdy- 3 etapy: -hygienicky vhodné shromažďování na místě jejich vzniku - vhodný způsob odsunu na místo zneškodnění - vyhovující zneškodnění -hospodaření s odpady - řízené skládky- organizované, divoké skládky- neorganizované Hygiena výživy- náplň, definice pojmů -A. fyziologie výživy: -Prosazování hlavních zásad zdravé výživy v závislosti od -základních fyziologických charakteristik (věk, pohlaví, gravidita, kojení) -ŽP (klimatické podmínky, práce) -potřeby energie -navrhování správného poměru výživných látek -sledování hygienické problematiky - vypracování doporučených výživových dávek pro obyvatele ČR -B. Hygiena poživatin: -vypracování limitů zdravotní bezchybnosti - sledování zdravotní bezchybnosti a biologické hodnoty - sledování alimentárních nákaz a otrav a vypracování návrhů na jejich prevenci -kontrola a hodnocení dodržování zásad osobní hygieny -Poživatiny= potraviny, nápoje, pochutiny a voda -potraviny= poživatelné části rostlinných a živočišných těl, plody rostlin, produkty zvířat -Pochutiny= většinou rostlinného původu (káva, čaj, koření) -Živiny= látky, které se do organismu dostávají výživou a které člověk potřebuje (tuky, cukry, bílkoviny, vitamíny) Bílkoviny- funkce = biopolymery, složené z aminokyselin. Ve všech živočišných a rostlinných tkáních. Tvoří základ, na němž probíhají všechny životní procesy. -Funkce: -tvorba vlastní bílkoviny v buňkách -syntéza enzymů, hormonů, protilátek -podporná a ochranná funkce- základ kůže, nehtů, hlenu -transport živin -udržování dusíkové rovnováhy -resyntéza buněčné hmoty - význam při vázání a transportu vody- napětí tkání Sacharidy- funkce = látky, vznikající fotosyntézou v zelených rostlinách z oxidu uhličitého a vody. -Funkce: -důležitá živina -dodavatel uhlíku pro biosyntézu -lehko dostupný zdroj rezervních látek -stavební součást buněk a tkání -účast na tvorbě mukopolysacharidů -chuťové vlastnosti -účast na tvorbě protilátek Tuky- funkce = směsi esterů glycerolu s masnými kyselinami -Fun

Témata, do kterých materiál patří