Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Zkouška VKZ zpracované otázky

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (76,25 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

tu -úvod -cíle -cílová skupina -očekávání a význam -metodiky -personální, materiální a finanční předpoklady -plán vyhodnocení -výstupy -Formální stránka projektu: -název -řešitel, řešitelské pracoviště, spoluřešitelé -spolupracovníci -začátek a konec řešení projektu -délka jednotlivých etap -cíle -stručný popis metodik -očekávané přínosy -finanční náklady celého projektu a jednotlivých etap Výchova ke zdraví ve skupině -Práce se skupinou: -pomoc při probouzení zdravotního uvědomění -ujasnění vlastních postojů - rozhodování -pomoc při změně chování -Charakteristika práce se skupinou: -Skupinová práce: - aktivita členů skupiny -vyučující řídí skupinu - změna postojů -spoluúčast na plánování a obsahu kurzu -Tradiční učení: -pasivita čl. skupiny -učitel- předávání vědomostí -cíl: rozšíření znalostí -čl. skup. nerozhodují o obsahu kurzu -Požadavky na vedoucího skupiny: -pomoc při identifikaci a ujasnění zájmů skupiny -atmosféra pro otevřené vyjadřování a důvěru - používání různých metod -Požadavky na člena skupiny: -účast na výběru obsahu kurzu -volba svého podílu účasti na kurzu -identifikace cílů a potřeb -Skupinová výuka: -Velikost skupiny: 8 – 12; větší rozdělit do skupinek -Čas:cca 90 min.; krátké přestávky, změna činnosti; den v týdnu – názor účastníků -Místo:neutrální území – podle možnosti ne ve zdravotnickém zařízení; křesla, polštáře, hudba -Rozsazení účastníků kurzu: kruh, odstranění mechanických překážek komunikace – rozhovor mezi členy skupiny -Uvedení skupiny do chodu:osobní přivítání, nabídka činnosti – čaj, letáky; představení ve dvojicích (výměna informací a vzájemné představení), sdílení počátečních pocitů a očekávání - dotazník -Dotazník (zaškrtávat s čím se účastník ztotožňuje): -obávám se, že nebudu mít co říct -obávám se, že budu příliš mluvit -bojím se, abych ze sebe neudělal hlupáka -budu se stydět přidat se k ostatním -bojím se rozrušení -bojím se nudy -chci poznat lidi, s kterými mám stejné problémy -rád se bavím s jinými lidmi -mám rád smysluplné argumenty -chci se dostat z domu mezi lidi -chci se dostat do jiného prostředí -rád poslouchám názory jiných -Schopnost diskutovat: -podnětné materiály -brainstorming: zaznamenání nápadů, roztřídění do různých kategorií s klíčovou charakteristikou (pozitivní, úniková) -diskuse v kruhu: bez přerušování dokud všichni neskončí, bez komentáře, svobodná volba, -práce ve skupinách (2-6) – vzájemná informace -bezpečné odhalení (papír – krabice – anonymní) – diskuse -Překonávání obtíží: -náhlé ticho – 2 vedoucí, vzájemná pomoc, příprava činností a otázek, náhradní činnost -„pohromy“ -rušivé elementy -ignorace -upozornění a akceptace věcí, které není možné změnit -akce – názor ostatních -nevhodné chování -řešení příčiny, změna po lepším poznání, práce ve dvojicích, malých skupinách, promluva o samotě -Život skupiny - fáze:orientační, pracovní, závěrečná Hygiena- cíle, náplň a metody práce = medicínský obor zaměřený na primární prevenci nemocí a podporu zdraví lidí. -zkoumá zákonitosti dynamických vztahů mezi organismem a prostředím s cílem získat podklady pro usměrňování životních podmínek v zájmu ochrany a podpory zdraví lidí -sleduje a usměrňuje vlivy prostředí na populační celky -součástí hygieny jsou vědní medicínské obory: -hygiena životního prostředí -hygiena výživy a předmětů běžného užívání -hygiena dětí a dorostu -hygiena práce -radiační hygiena -Metody práce v hygieně: -Pozorování -Objektivizace- měření a laboratorní vyšetření, kterými se zjišťují -faktory životního a pracovního prostředí -biologické materiály po stránce kvalitativní a kvantitativní

Témata, do kterých materiál patří