Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Zkouška VKZ zpracované otázky

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (76,25 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

m stavu -zajištění stejných příležitostí a zdrojů - příznivé prostředí, …. -Koordinovaná spolupráce zainteresovaných -Jakartská deklarace (1997) - Podpora zdraví jako klíčová investice - Efektivita podpory zdraví - Aktualizované strategie: - zdravá veřejná politika - zdraví podporující prostředí - posílení komunitních akcí, … -Lublaňská charta o reformování zdravotní péče- principy: - Hodnoty: důstojnost, rovnost, solidarita, profesionální etika - zaměření na zdraví - soustředění na lidi - soustředění na kvalitu - jasné financování -orientace na primární prevenci a primární zdravotní péči Veřejné zdravotnictví = věda a umění ochraňovat a zlepšovat zdraví lidíprostřednictvím: -výzkumu -výchovy ke zdraví -strategií prevence nemocí -používá metody orientované na populaci při: - výzkumu - výuce - službách -Obory: -Biologie- chemie- biofyzika- antropologie -Medicína (hygiena, epidemiologie, výchova ke zdraví, sociální lékařství) -Ošetřovatelství - Sociologie -Statistika- informatika- komunikace -právo - technické vědy - VZ je charakterizováno: - interdisciplinárním přístupem, který je orientován na tělesné, duševní a environmentální aspekty zdraví komunit populace - Hlavní zaměření: - Prevence nemocí a úrazů -Cíl: -Zlepšování kvality života cílové populace: - prevencí nemoci a podporou zdraví -Hlavní strategie VZ (WHO, 1980) -Prevence nemocí - zlepšování zdravotní péče - podpora chování, které zvyšuje úroveň zdraví - Kontrola- usměrňování prostředí z hlediska zdravotních rizik - Nové VZ: - Sociální a politický prvek zaměřený na: - zlepšování zdraví - prodlužování života - zlepšování kvality života celé populace prostřednictvím: -podpory zdraví - prevence nemocí - jiných forem zdravotních intervencí -Hlavní funkce VZ (WHO, 1999) -prevence a kontrola infekčních a neinfekčních- chronických nemocí - podpora zdraví - zdraví při práci - ochrana životního prostředí - péče o vysoce rizikové občany -Hlavní oblasti VZ: - Hygiena, Epidemiologie, Biostatistika, Výživa, Dentální zdraví, …. Orgány ochrany veřejného zdraví 1. Ministerstvo zdravotnictví: - je ústředním orgánem státní správy pro: -zdravotní péči a ochranu veřejného zdraví -zdravotnickou vědeckovýzkumnou činnost -zacházení s návykovými látkami -vyhledávání a ochrana přírodních zdrojů, -zdravotní pojištění 2. Ministerstvo vnitra: -je nadřízeno Policii ČR -řídí hasičský záchranný sbor ČR - je ústředním orgánem státní správy pro: -veřejný pořádek -bezpečnost silničního provozu - jména příjmení, matriky - požární ochrana -zbraně a střelivo - státní hranice 3. Ministerstvo obrany: -je ústředním orgánem státní správy pro: - zabezpečování obrany ČR - řízení armády ČR - správu vojenských újezdů 4. Krajské hygienické stanice: -kompetence: -vydávat rozhodnutí, povolení a plnit úkoly státní správy v ochraně veřejného zdraví - vykonávat státní zdravotní dozor nad dodržováním zákazů a plnění povinností stanovenými předpisy Evropských společností - sídla: 14, v jednotlivých samosprávných krajích Programy WHO -Koncepční programy: - Zdraví pro všechny do roku 2000 - Ottawská charta - Lublaňská charta - Jakartská deklarace -Zdraví pro všechny do roku 2000- globální strategie (Alma- Ata, 1977) -sociální cíl vlád a SZO- všichni občané světa- úroveň zdraví, která umožní vést sociálně- ekonomicky produktivní život -cíle: - zajištění rovnosti ve zdraví -prodloužení střední délky života -zlep

Témata, do kterých materiál patří