Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


03 uvod_schodiste_rozdeleni

PDF
Stáhnout kompletní materiál zdarma (2.66 MB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu PDF.

Schodišt

ě - konstrukce spojující různé úrovně

Základní ustanovení pro všechny druhy schodiš

ť obsahuje ČSN 734130 

Schodišt

ě a šikmé rampy – 2010 (nahrazena z roku 1985)

- z neho

řlavých materiálů (výjimka u RD a rekreačních objektech – max. 2NP)

- schodišt

ě vyvedeno do půdního prostoru musí být uzavřeno nehořlavými 

dve

řmi

- od sklepního prostoru musí být schodišt

ě odděleno dveřmi

- osv

ětlení má být, pokud je to možné, přímé - musí

-v

ětrání schod. prostoru má být přímé (okny, průduchy, větrací klapkou)

- užitné zatížení schodišt

ě předepisuje ČSN EN 1991-1-1 (Eurokód 1) Zatížení 

konstrukcí -

Část 1-1: Obecná zatížení - Objemové tíhy, vlastní tíha a užitná 

zatížení pozemních staveb

Vyhláška 

č. 268/2009 – vyhláška o technických požadavcích na stavby

Schodišt

ě - názvosloví

Schodišt

ě – stupňovitá stav. konstrukce určená k překonání výškových úrovní chůzí. Skládá 

se ze schod. ramen a schod. podest.

Šikmá rampa – sklonitá stav. konstrukce ur

čená k překonání výškových úrovní chůzí.

Schodiš

ťové rameno – konstrukce, která má min. 3 stupně a spojuje různé výškové 

úrovn

ě. 

Rameno: nástupní, výstupní, mezilehlé.

Schodiš

ťový stupeň (schod) – prvek schodišťového ramene určený k překonávání různých 

výškových úrovní, jeho rozm

ěr vychází z délky lidského kroku

Podesta – vodorovná plošina, spojující nebo ukon

čující schod. ramena a je určená pro 

p

řechod a odpočinek osob pohybujících se po schodišti. Podle výškového umístění se 

rozeznávají podesty: Podlažní = hlavní, Mezipodlažní = vedlejší

Schodnice – šikmý nosník, podporující schod. rameno nebo schod. stupn

ě.

Stupnice – horní vodorovná. plocha schodištového stupn

ě, na kterou se našlapuje.

Podstupnice – p

řední, přibližně svislá plocha schod. stupně.

Témata, do kterých materiál patří