Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Ekonomika podniku 1 (FP-Bep1P)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu FP-Bep1P - Ekonomika podniku 1, Fakulta podnikatelská, Vysoké učení technické v Brně (VUT).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení
Výukové materiály_Kep1P_2015 Neznámý 19.01.2018 15:31 15

Další informace

Cíl

Cílem předmětu je seznámit studenty se základními teoretickými znalostmi z ekonomiky podniku. Zabývá se výstavbou, fungováním a činnostmi podniku. V přenáškách je podtržen ekonomický aspekt dané problematiky a je kladen důraz na osvojení odborné terminologie.

Osnova

Přednášky:1. Základní kategorie podnikové ekonomiky.Podstata, cíle a funkce podniku. Řízení podniku-management, corporate governance.Typologie podniku. Okolí podniku. 2. Rozvaha.Majetek a kapitál.Pracovní a čistý kapitál.Likvidita.Zadluženost. Optimální kapitálová struktura.3. Oceňování majetku a závazků.4. Výkaz zisku a ztráty.Výnosy a náklady, výsledek hospodaření a jejich vzájemné vazby.5. Operativní výkonnost podniku.Rentabilita vlastního kapitál (ROE),rentabilita aktiv (ROA),rentabilita tržeb (ROS),rentabilita investovaného kapitálu (ROCE). 6. Finanční řízení podniku.Dlouhodobé a krátkodobé financování. Řízení oběžného majetku.Finanční analýza.Finanční plánování.7. Investiční řízení podniku.Časová hodnota peněz. Plánování a klasifikace investic. Hodnocení efektivnosti investic.8. Ekonomické rozhodování. Klasifikace nákladů a výnosů. Kalkulace. 9. Manažerské pojetí nákladů. Vztah mezi ziskem,objemem výroby, cenou a náklady-Bod zvratu.Rozpočty.10. Kontrolní nástroje ekonomického řízení.Finanční účetnictví. Rozbory. Interní audit.11. Základní podnikové činnosti. Personalistika. Výroba. Nákup.12. Marketing. Obchod. Reklama. 13. Shrnutí.Cvičení:Každé cvičení navazuje na předchozí přednášku s důrazem na praktické procvičování jednotlivých témat přednášek1.,2. Založení podniku-podnikatelský záměr (základní struktura). Majetek a kapitál. Rozvaha. Pracovní a čistý kapitál. Náklady na kapitál WACC). Likvidita. Zadluženost.3.,4. Výkaz zisku a ztráty. Struktura a výpočet výsledku hospodaření. Výkonnost podniku-ROE, ROI, ROA, ROS, ROCE.5.,6. Finanční činnost-obratový cyklus peněz. Řízení zásob, pohledávek. CASH FLOW.Investiční činnost-časová hodnota peněz, DN, IR, ČSH, VVP. Ekonomická přidaná hodnota-EVA.7.,8. TEST I.Kalkulace úplných nákladů (dělením, s poměrovými čísly, přirážková). Cenová kalkulace.Bod zvratu. Sestavení rozpočtu.9.,10.Personalistika - výpočet mzdy.Výpočet produktivity práce.11.,12. TEST II.Zápočet.

Literatura

SYNEK, M., KISLINGEROVÁ, E. a kol. (2010) Podniková ekonomika. 5.vyd. Praha:C.H.Beck. 502 s. ISBN 80-7400-336-3. (CS)WŐHE,H., KISLINGEROVÁ, E. (2007) Úvod do podnikového hospodářství. 2.vyd. Praha:C.H.Beck. 923 s. ISBN 978-80-7179-897-2. (CS)SYNEK, M. a kol. (2010) Manažerská ekonomika. 5.vyd. Praha: Grada Publishing, a.s. 480s. ISBN 978-80-247-3494-1. (CS)Mikovcová,H,Scholeová,H. (2006) Podniková ekonomika pro bakalářské studium.Plzeň:Aleš Čeněk.ISBN 80-868-987-84. (CS)VEBER, J., SRPOVÁ, J. (2005) Podnikání malé a střední firmy.1.vyd. Praha : Grada Publishing. 304 s. ISBN 80-247-1069-2. (CS)FOTR, J., SOUČEK, I. (2006) Podnikatelský záměr a investiční rozhodování. 1. vyd. Praha: Grada Publishing. 356 s. ISBN 80-247-0939-2 (CS)KISLINGEROVÁ, E. a kol. (2007) Manažerské finance. 1.vyd. Praha: C. H. Beck, 596 s. ISBN 978-80-7179-903-0. (CS)MAREK, P. a kol. (2009) Studijní průvodce financemi podniku. 2. vyd. Praha: Ekopress. 634 s. ISBN 978-80-86929-49-1 (CS)KOCMANOVÁ, A. (2006) Účetnictví-podvojné účetnictví v aplikaci a příkladech. 2.vyd. Brno: CERM,s,r,o. 236 s. ISBN 80-214-3294-2. (CS)

Požadavky

Předpokládají se všeobecné ekonomické znalosti.

Garant

doc. Ing. Alena Kocmanová, Ph.D.

Vyučující

doc. Ing. Alena Kocmanová, Ph.D.Mgr. Ing. Monika Dušková