Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Výukové materiály_Kep1P_2015

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (873.67 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Výukové materiály k předmětu

Ekonomika podniku

Ing. Jana Hornungová, Ph.D.

Obsah

 1. Majetková a kapitálová struktura podniku4

  1.1 Sestavení rozvahy5

1.1.1 Majetková struktura podniku5

1.1.2 Kapitálová struktura podniku6

1.2 Vztah mezi strukturou majetku a kapitálem7

1.3 Příklady8

1.4 Seznam literatury k 1. kapitole16

 1. Kalkulace17

  2.1 Definice kalkulace17

  2.2 Kalkulační vzorec18

  2.3 Přirážková kalkulace18

  2.4 Příklady19

  2.5 Seznam literatury ke 2. kapitole26

 2. Bod zvratu27

  3.1 Příklady29

  3.2 Seznam literatury ke 3. kapitole36

 3. Mzda ze závislé činnosti37

  4.1 Výpočet čisté mzdy zaměstnance38

  4.2 Příklady41

  4.3 Seznam literatury ke 4. kapitole45

 4. Výsledky46

Úvod

Předmět Ekonomika podniku si klade za cíl poskytnout základní informace v oblastech, které se týkají fungování podniku. Samotná cvičení se podrobněji zaměřují na tyto čtyři okruhy:

 • Rozvaha

 • Kalkulace

 • Vztah mezi ziskem, objemem výroby, cenou a náklady (bod zvratu)

 • Výpočet mzdy ze závislé činnosti

Materiály do předmětu Ekonomika podniku slouží k jednotlivým cvičením v rámci výuky a zejména k procvičování vybraných přednášených témat. Každé cvičení navazuje na předchozí přednášku s tím, že student teoretické informace podrobněji procvičuje na konkrétních příkladech, přičemž teoretický základ je v rámci cvičení zopakován a se studenty probrán jako úvod do dané hodiny. Základní teoretický rámec a příklady, zde uvedené, by tedy měly sloužit jako podpůrný studijní text studentům prezenční formy studia.

V Brně dne 30. 11. 2015 Autorka

1. MAJETKOVÁ A KAPITÁLOVÁ STRUKTURA PODNIKU

Klíčové pojmy

Na úvod kapitoly, která je zaměřena na majetkovou a kapitálovou strukturu podniku a následné sestavování rozvahy, je zapotřebí znát význam některých pojmů, které právě s tímto tématem souvisí. Jsou to následující:

 • Majetek

 • Zdroje financování

 • Rozvaha

 • Aktiva

 • Pasiva

 • Pohledávky

 • Závazky

 • Výsledek hospodaření

 • Pořizovací cena

 • Odpis

Podnikatelská činnost si vyžaduje nejen lidský kapitál (tzn. kvalifikované pracovníky), ale také hmotné a kapitálové prostředky. Pod pojmem majetek je možné si představit strukturu prostředků, které podnik potřebuje a využívá v rámci své činnosti.

Zdrojem financování majetku je pak kapitál. Přehled o stavu majetku a kapitálu, v peněžním vyjádření, poskytuje účetní výkaz, tzv. rozvaha, díky které je možné zachytit dvojí pohled na majetkovou podstatu podniku:

 • Věcný – majetková podoba = aktivní hledisko Aktiva = Jaký majetek podnik má (vlastní)

 • Kapitálový – zdroje (způsob) financování = pasivní hledisko Pasiva = Z jakého zdroje byl majetek podniku pořízen

Toto souběžné hodnocení majetku podniku se označuje jako bilanční princip, který je základem k sestavení rozvahy, jelikož musí vždy platit:

AKTIVA = PASIVA

Rozvaha je vždy sestavena k určitému dni (datu), který nazýváme rozvahový den. Účetní jednotky sestavují tento výkaz zpravidla na konci účetního období, v tom případě se jedná o řádnou rozvahu, během roku při mimořádných událostech (např. vznik, zánik podniku) může dojít k sestavení mimořádné rozvahy.

Témata, do kterých materiál patří