Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Výukové materiály_Kep1P_2015

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (873,67 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Výukové materiály k předmětu Ekonomika podniku Ing. Jana Hornungová, Ph.D. Obsah Majetková a kapitálová struktura podniku4 1.1 Sestavení rozvahy5 1.1.1 Majetková struktura podniku5 1.1.2 Kapitálová struktura podniku6 1.2 Vztah mezi strukturou majetku a kapitálem7 1.3 Příklady8 1.4 Seznam literatury k 1. kapitole16 Kalkulace17 2.1 Definice kalkulace17 2.2 Kalkulační vzorec18 2.3 Přirážková kalkulace18 2.4 Příklady19 2.5 Seznam literatury ke 2. kapitole26 Bod zvratu27 3.1 Příklady29 3.2 Seznam literatury ke 3. kapitole36 Mzda ze závislé činnosti37 4.1 Výpočet čisté mzdy zaměstnance38 4.2 Příklady41 4.3 Seznam literatury ke 4. kapitole45 Výsledky46 Úvod Předmět Ekonomika podniku si klade za cíl poskytnout základní informace v oblastech, které se týkají fungování podniku. Samotná cvičení se podrobněji zaměřují na tyto čtyři okruhy: RozvahaKalkulaceVztah mezi ziskem, objemem výroby, cenou a náklady (bod zvratu)Výpočet mzdy ze závislé činnosti Materiály do předmětu Ekonomika podniku slouží k jednotlivým cvičením v rámci výuky a zejména k procvičování vybraných přednášených témat. Každé cvičení navazuje na předchozí přednášku s tím, že student teoretické informace podrobněji procvičuje na konkrétních příkladech, přičemž teoretický základ je v rámci cvičení zopakován a se studenty probrán jako úvod do dané hodiny. Základní teoretický rámec a příklady, zde uvedené, by tedy měly sloužit jako podpůrný studijní text studentům prezenční formy studia. V Brně dne 30. 11. 2015 Autorka 1.MAJETKOVÁ A KAPITÁLOVÁ STRUKTURA PODNIKU Klíčové pojmy Na úvod kapitoly, která je zaměřena na majetkovou a kapitálovou strukturu podniku a následné sestavování rozvahy, je zapotřebí znát význam některých pojmů, které právě s tímto tématem souvisí. Jsou to následující: MajetekZdroje financováníRozvahaAktivaPasivaPohledávkyZávazkyVýsledek hospodařeníPořizovací cenaOdpis Podnikatelská činnost si vyžaduje nejen lidský kapitál (tzn. kvalifikované pracovníky), ale také hmotné a kapitálové prostředky. Pod pojmemmajetekje možné si představit strukturu prostředků, které podnik potřebuje a využívá v rámci své činnosti. Zdrojem financování majetku je pak kapitál. Přehled o stavu majetku a kapitálu, v peněžním vyjádření, poskytuje účetní výkaz, tzv.rozvaha, díky které je možné zachytit dvojí pohled na majetkovou podstatu podniku: Věcný – majetková podoba = aktivní hlediskoAktiva = Jaký majetek podnik má (vlastní)Kapitálový – zdroje (způsob) financování = pasivní hlediskoPasiva = Z jakého zdroje byl majetek podniku pořízen Toto souběžné hodnocení majetku podniku se označuje jakobilanční princip, který je základem k sestavení rozvahy, jelikož musí vždy platit: AKTIVA = PASIVA Rozvaha je vždy sestavena k určitému dni (datu), který nazývámerozvahový den. Účetní jednotky sestavují tento výkaz zpravidla na konci účetního období, v tom případě se jedná o řádnou rozvahu, během roku při mimořádných událostech (např. vznik, zánik podniku) může dojít k sestavení mimořádné rozvahy. Tento „přehled majetku a kapitálu“ podniku je jedním z nejdůležitějších účetních výkazů, má stanovenupředepsanou formu, která musí být účetními jednotkami dodržována. Následující kapitola je zaměřena právě na sestavení rozvahy. 1.1Sestavení rozvahy 1.1.1Majetková struktura podniku Majetková struktura podniku (aktiva) je podle doby obratu a likvidnosti majetku rozdělena do dvou základních skupin1časového rozlišení (přechodná aktiva), v tomto případě jde o náklady a příjmy příštích období. nadlouhodobý majetek aoběžná aktiva. Dlouhodobý majetek je dále členěn následovně: Dlouhodobý nehmotný majetek – zřizovací výdaje, nehmotné výsledky výzkumu a vývoje, software, ocenitelná práva, goodwill aj.Dlouhodobý hmotný majetek – pozemky, stavby, budovy, samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí, pěstitelské celky trvalých porostů, základní stádo a tažná zvířata, umělecká díla, sbírky, movité kulturní památky aj.Dlouhodobý finanční majetek – cenné papíry, majetkové podíly, půjčky a úvěry (ovládaná nebo ovládající osoba, podstatný vliv) aj. Oběžná aktiva jsou tvořena těmito složkami: Zásoby – materiál, nedokončená výroba a polotovary, výrobky, zboží aj.Pohledávky

Témata, do kterých materiál patří