Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Výukové materiály_Kep1P_2015

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (873.67 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Výsledek hospodaření je stanoven rozdílem mezi výnosy a náklady. Pokud jsou výnosy > náklady, jedná se o zisk, v opačném případě jde o ztrátu (náklady > výnosy).

Cizí zdroje prezentují dluh podniku, který musí v určité době splatit. Cizí zdroje je možno definovat také jako hodnotu majetku krytého různými věřiteli. Jsou tvořeny těmito položkami:

  • Rezervy

  • Závazky – dlouhodobé, krátkodobé (podle data splatnosti), vůči dodavatelům, zaměstnancům, státním organizacím aj.

  • Bankovní úvěry a výpomoci

Základní (zjednodušená) struktura rozvahy je uvedena na následujícím Obrázku 1.

Obrázek 1: Struktura rozvahy

V příloze 1 je pro doplnění uvedena také rozvaha v plném rozsahu.

1.2 Vztah mezi strukturou majetku a kapitálem

Majetková a kapitálová struktura spolu úzce souvisejí, jelikož skladba majetku odpovídá kapitálu, jeho rozdělení a způsobům získávání zdrojů. Podnik by měl korigovat objem vlastního kapitálu podle toho, kolik jej potřebuje ke své činnosti, s čímž souvisí skutečnost, že podnik by také měl mít tolik majetku, kolik skutečně potřebuje a to ve struktuře, která nejlépe pomůže naplnit jeho cíle, při současném dosažení stálé platební schopnosti (schopnosti splácet své závazky).

Vysoký podíl vlastního kapitálu však může vyjadřovat překapitalizování podniku, což znamená, že firma z důvodu velké opatrnosti nedostatečně využívá cizích finančních zdrojů a proto udržuje nadměrnou výši vlastního kapitálu. Opakem je podkapitalizování podniku, které nastává v okamžiku, kdy podniky rozšiřují a navyšují svá aktiva, která nejsou dostatečně krytá, a podnik je v situaci, kdy je příliš zadlužen. V souvislosti se zadlužováním však mohou podniky využít výhodu tzv. daňového úrokového štítu, který představuje ušetření na dani z příjmů při využití cizího kapitálu. Náklady dluhu jsou zpravidla úrokem cizího kapitálu, který je hrazen věřitelům, přičemž tento úrok je položkou nákladů, která snižuje daňový základ. Pro lepší názornost je uveden následující příklad:

Tabulka 1: Působení daňového štítu – zjednodušený příklad

Podnik bez dluhového zatížení Podnik s dluhem Výsledek hospodaření před zdaněním a úroky 100 000 Kč 100 000 Kč Úrok z úvěru 0 Kč 10 000 Kč Výsledek hospodaření před zdaněním 100 000 Kč 90 000 Kč Daň (19 %) 19 000 Kč 17 100 Kč

V tomto případě podnik s dluhovým zatížením ušetří na dani z příjmů 1 900 Kč. Daňový štít tedy vyjadřuje skutečnost, že náklady cizího kapitálu snižují hrubý zisk (tzv. daňový základ), a tím tedy podnik zaplatí méně na dani z příjmů.

Obecně je možné za daňový štít považovat jakýkoliv náklad (výdaj), o který si může podnik nebo domácnost snížit daňový základ pro výpočet daně. V České republice si mohou například občané odečíst ze svého daňového základu (pro výpočet daně z příjmů) zaplacené úroky z hypotéky, které v tomto případě fungují jako daňový štít.

Témata, do kterých materiál patří