Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Výukové materiály_Kep1P_2015

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (873.67 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

* NV = nedokončená výroba

* VH = výsledek hospodaření

* SMV a SMV = samostatné movité věci a soubory movitých věcí

Úkol:

 • Sestavte rozvahu a zjistěte, zda platí bilanční rovnost. Jakým způsobem tato společnost hospodaří?

Případová studie č. 1

Prostudujte rozvahy následujících subjektů A, B, C a pokuste se definovat, která společnost podniká:

 • ve stavebnictví,

 • v lékárně,

 • v oblasti poskytování účetních a daňových služeb.

Úkol:

 • Popište, na základě jakých položek jste identifikaci provedli.

Subjekt A

Subjekt B

Subjekt C

Kontrolní otázky k 1. kapitole

 1. Co je to rozvaha a které položky jsou v ní znázorněny?

 2. Jak byste definovali pojem„bilanční princip“?

 3. Které položky tvoří aktiva a jak se podrobněji dělí?

 4. Které položky tvoří pasiva a jak se podrobněji dělí?

 5. Charakterizujte cizí zdroje.

 6. Charakterizujte vlastní kapitál.

 7. Charakterizujte oběžná aktiva.

 8. Charakterizujte dlouhodobý majetek.

 9. Jaký je rozdíl mezi pohledávkou a závazkem?

 10. Co představují odpisy?

1.4 Seznam literatury k 1. kapitole

 1. BOKŠOVÁ, Jiřina. Účetní výkazy pod lupou. I., Základy účetního výkaznictví. Praha: Linde Praha, 2013. 510 s. ISBN 978-80-7201-921-2.

 2. DVOŘÁKOVÁ, Dana. Základy účetnictví. 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2010. 307 s. ISBN 978-80-7357-544-1.

 3. KNÁPKOVÁ, Adriana; PAVELKOVÁ, Drahomíra. Finanční analýza: komplexní průvodce s příklady. 1. vyd. Praha: Grada, 2010. 205 s. ISBN 978-80-247-3349-4.

 4. KOCMANOVÁ, Alena. Ekonomické řízení podniku. 1. vyd. Praha: Linde Praha, 2013. 358 s. ISBN 978-80-7201-932-8.

 5. LANDA, Martin. Základy účetnictví. 1. vyd. Ostrava: Key Publishing, 2008. 254 s. ISBN 978-80-87071-86-1.

 6. MARTINOVIČOVÁ, Dana; KONEČNÝ, Miloš; VAVŘINA, Jan. Úvod do podnikové ekonomiky. 1. vyd. Praha: Grada, 2014. 208 s. ISBN 978-80-247-5316-4.

 7. NÝVLTOVÁ, Romana; MARINIČ, Pavel. Finanční řízení podniku: moderní metody a trendy. 1. vyd. Praha: Grada, 2010. 204 s. ISBN 978-80-247-3158-2.

 8. NÝVLTOVÁ, Romana; REŽŇÁKOVÁ, Mária. Mezinárodní kapitálové trhy: zdroj financování. 1. vyd. Praha: Grada, 2007. 222 s. ISBN 978-80-247-1922-1.

 9. RUBÁKOVÁ, Věra. Účetnictví pro úplné začátečníky. 9. vyd. Praha: Grada, 2015. 192 s. ISBN 978-80-247-5497-0.

 10. SYNEK, Miloslav. Manažerská ekonomika. 5. vyd. Praha: Grada, 2011. 471 s. ISBN 978-80-247-3494-1.

 11. SYNEK, Miloslav; KISLINGEROVÁ, Eva. Podniková ekonomika. 6. vyd. Praha: C.H. Beck, 2015. 526 s. ISBN 978-80-7400-274-8.

 12. VOCHOZKA, Marek; MULAČ, Petr. Podniková ekonomika. 1. vyd. Praha: Grada, 2012. 570 s. ISBN 978-80-247-4372-1.

2. Kalkulace

Klíčové pojmy

Kalkulace je součástí řízení nákladů v podniku. Při jejím sestavování se setkáte s těmito pojmy, které jsou v následujícím textu vysvětleny:

 • Kalkulace

 • Kalkulační vzorec

 • Přímé náklady (jednicové)

 • Nepřímé náklady (režijní)

 • Přímý materiál

 • Přímé mzdy

 • Ostatní přímé náklady

 • Výrobní režie

 • Správní režie

 • Odbytová režie

 • Zisk

 • Přirážková kalkulace

 • Rozvrhová základna

 • Režijní přirážka

Témata, do kterých materiál patří