Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Výukové materiály_Kep1P_2015

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (873.67 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

2.5 Seznam literatury ke 2. kapitole

 1. KOCMANOVÁ, Alena. Ekonomické řízení podniku. 1. vyd. Praha: Linde Praha, 2013. 358 s. ISBN 978-80-7201-932-8.

 2. LAZAR, Jaromír. Manažerské účetnictví a controlling. 1. vyd. Praha: Grada, 2012. 271 s. ISBN 978-80-247-4133-8.

 3. MARTINOVIČOVÁ, Dana; KONEČNÝ, Miloš; VAVŘINA, Jan. Úvod do podnikové ekonomiky. 1. vyd. Praha: Grada, 2014. 208 s. ISBN 978-80-247-5316-4.

 4. NEKVAPIL, Tomáš. Neptejte se účetních, jak řídit náklady: 10 příběhů o kalkulacích v podnikání. 1. vyd. Praha: WoltersKluwer Česká republika, 2011. 133 s. ISBN 978-80-7357-596-0.

 5. POPESKO, Boris. Moderní metody řízení nákladů: jak dosáhnout efektivního vynakládání nákladů a jejich snížení. 1. vyd. Praha: Grada, 2009. 233 s. ISBN 978-80-247-2974-9.

 6. SYNEK, Miloslav. Manažerská ekonomika. 5. vyd. Praha: Grada, 2011. 471 s. ISBN 978-80-247-3494-1.

 7. SYNEK, Miloslav; KISLINGEROVÁ, Eva. Podniková ekonomika. 6.vyd. Praha: C.H. Beck, 2015. 526 s. ISBN 978-80-7400-274-8.

 8. ŠOLJAKOVÁ, Libuše; FIBÍROVÁ, Jana. Reporting. 3. vyd. Praha: Grada, 2010. 221 s. ISBN 978-80-247-2759-2.

 9. VOCHOZKA, Marek; MULAČ, Petr. Podniková ekonomika. 1. vyd. Praha: Grada, 2012. 570 s. ISBN 978-80-247-4372-1.

 10. WÖHE, Günter; KISLINGEROVÁ, Eva. Úvod do podnikového hospodářství. 2. vyd. Praha: C.H.Beck, 2007. 928 s. ISBN 978-80-7179-897-2.


3. Bod zvratu

Klíčové pojmy

Analýza bodu zvratu zachycuje vztah mezi ziskem, objemem produkce, cenou a náklady. Proto je zapotřebí si význam těchto základních pojmů vysvětlit, mezi které se řadí:

 • Bod zvratu

 • Fixní náklady

 • Variabilní náklady

 • Cena

 • Objem produkce

 • Tržby

 • Zisk / Ztráta

 • Marže

Bod zvratuje definován jako objem produkce (q), při kterém dochází k rovnosti tržeb (T) a nákladů (N). Jde tedy o minimální objem výroby, který musí být vyroben a prodán, aby byly pokryty všechny náklady. Výpočet vychází z následujícíhovztahu:

T = N

T = p * q N = FN + VNj* q

q (BZ) = FN / p – VNj

p cena za jednotku

q objem produkce

FN fixní náklady

VNj variabilní náklady za jednotku

p – VNj příspěvek na úhradu

V bodě zvratu je zisk podniku nulový (neboli podnik není ve ztrátě, ale také negeneruje žádný zisk), jelikož všechny tržby pokryjí celkové náklady. Dále platí:

Tržby > Náklady……ZISK

Tržby < Náklady……ZTRÁTA

Pro výpočet bodu zvratu se zahrnutím požadované výše zisku je výše uvedený vzorec modifikován následujícím způsobem:

q (BZ) = FN + Z / p – VNj

Tržby jsou peněžní částkou, kterou podnik získal prodejem výrobků, zboží či služeb v daném účetním období (měsíci, roku). Jsou rozhodující složkou výnosů a hlavním finančním zdrojem podniku.

Náklady představují v peněžním vyjádření spotřebu prostředků a práce, které byly vynaloženy za účelem dosažení výnosů v rámci účetního období. Náklady zároveň představují snížení ekonomického prospěchu.

Témata, do kterých materiál patří