Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Výukové materiály_Kep1P_2015

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (873,67 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Marek; MULAČ, Petr. Podniková ekonomika. 1. vyd. Praha: Grada, 2012. 570 s. ISBN 978-80-247-4372-1.WÖHE, Günter; KISLINGEROVÁ, Eva.Úvod do podnikového hospodářství.2. vyd. Praha: C.H.Beck, 2007. 928 s. ISBN 978-80-7179-897-2. 3. Bod zvratu Klíčové pojmy Analýza bodu zvratu zachycuje vztah mezi ziskem, objemem produkce, cenou a náklady. Proto je zapotřebí si význam těchto základních pojmů vysvětlit, mezi které se řadí: Bod zvratuFixní nákladyVariabilní nákladyCenaObjem produkceTržbyZisk / ZtrátaMarže Bod zvratuje definován jako objem produkce (q), při kterém dochází k rovnosti tržeb (T) a nákladů (N). Jde tedy o minimální objem výroby, který musí být vyroben a prodán, aby byly pokryty všechny náklady. Výpočet vychází z následujícíhovztahu: T = N T = p * qN = FN + VNj* q q(BZ) = FN / p – VNj pcena za jednotku qobjem produkce FNfixní náklady VNjvariabilní náklady za jednotku p – VNjpříspěvek na úhradu V bodě zvratu jezisk podniku nulový (neboli podnik není ve ztrátě, ale také negeneruje žádný zisk), jelikož všechny tržby pokryjí celkové náklady. Dále platí: Tržby > Náklady……ZISK Tržby < Náklady……ZTRÁTA Pro výpočet bodu zvratu se zahrnutím požadované výše zisku je výše uvedený vzorec modifikován následujícím způsobem: q(BZ)= FN + Z / p – VNj Tržby jsou peněžní částkou, kterou podnik získal prodejem výrobků, zboží či služeb v daném účetním období (měsíci, roku). Jsou rozhodující složkou výnosů a hlavním finančním zdrojem podniku. Nákladypředstavují v peněžním vyjádření spotřebu prostředků a práce, které byly vynaloženy za účelem dosažení výnosů v rámci účetního období. Náklady zároveň představují snížení ekonomického prospěchu. Fixní náklady jsou neměnné v důsledku změny objemu produkce.Jejich neměnnost je však relativní, jelikož se mění např. při změnách výrobní kapacity nebo při změně výrobního programu, zpravidla najednou (skokově). Patří sem např. nájemné, odpisy majetku, mzdy THP, pojištění aj. Variabilní náklady se naopak odvíjí od objemu produkce, např. mzdy výrobních dělníků nebo spotřeba materiálu. Příspěvek na úhradu (marže) je rozdíl mezi jednotkovou cenou a jednotkovými variabilními náklady, který by se měl podílet na krytí fixních nákladů a tvorbě zisku. Pro doplňující interpretaci bodu zvratu je uvedeno následující grafické znázornění, kde je možno vidět, že podnik dosahuje zisku po překročení určité hranice objemu výroby, tzn. na ose„objem produkce (q)“ se pohybujeme směrem doprava od bodu zvratu. Graf SEQ Graf \* ARABIC1:Bod zvratu (obecně) Základní vztah platný pro bod zvratu lze dále využít pro výpočet ceny a limitu nákladů (jak fixních, tak variabilních). Můžeme například určit, o kolik může ještě klesnout prodejní cena, aby se podnik nedostal do ztráty. Jedná se o podobný problém jako při analýze bodu zvratu, kde zjišťujeme, jaký musí být minimální objem produkce, aby podnik nebyl ve ztrátě. Výše uvedené vztahy platí pro stejnorodou výrobu, v případě různorodé produkce se vychází ze vztahu: q (BZ) = FN / 1 – v* v*podíl variabilních nákladů, který připadá na 1 Kč tržeb, tzn. h = VN / T Obdobně se postupuje při výpočtu s požadovanou výší zisku. 3.1 Příklady Příklad č. 1 (s řešením) Společnost vyrábějící obaly na mobilní telefon prodává 1 výrobek za 490 Kč/ks, přičemž variabilní náklady dosahují 330 Kč/ks. Fixní náklady jsou předpokládány ve výši 32 000 Kč. Objem produkce je předpokládán v intervalu 50 ks, přičemž společnost potřebuje zjistit, od jakého množství výrobků bude generovat zisk. Úkol: Kolik výrobků je nutné vyrobit, aby podnik nebyl ztrátový? Řešení: Tabulka SEQ Tabulka \* ARABIC2:Výpočet bodu zvratu Q 0 50 100 150 200 250 300 350 400 Tržby 0 24500 49000 73500 98000 122500 147000 171500 196000 VN 0 16500 33000 49500 66000 82500 99000 115500

Témata, do kterých materiál patří