Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Výukové materiály_Kep1P_2015

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (873,67 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

%? Příklad č. 7 Předpokládaný roční objem výroby firmy TONAK, a.s., je 3 300 ks, fixní náklady za období jsou 660 000 Kč, kalkulované variabilní náklady činí 151 Kč/ks. Úkol: Vypočítejte prodejní cenu jednoho ks, při kterém bude firma TONAK, a.s., vykazovat nulový zisk.Jak se musí změnit prodejní cena, je-li požadována rentabilita tržeb 6 %? Příklad č. 8 Je dána nákladová funkce N = 311 000 + 2,75*Q. Předpokládaný roční objem výroby je 490 ks. Úkol: Vypočítejte maximální výši ceny, pokud byste chtěli dosáhnout nulového zisku.Jak se změní prodejní cena, pokud bude podnik požadovat rentabilitu tržeb 7 %. Příklad č. 9 Závod plánuje rozšířit výrobu o nový výrobek. Přepokládaný objem prodeje nového výrobku je 89 000 kusů při ceně 17 Kč/ks. Roční fixní náklady se předpokládají ve výši 435 000 Kč. Úkol: Určete maximální přípustné variabilní náklady na 1 výrobek.Stanovte variabilní náklady na 1 výrobek při požadované rentabilitě 8 %. Příklad č. 10 Mlékárna uvažuje o výrobě nového jogurtu. Předpokládaný roční objem prodeje je 63 000 kusů při ceně 26 Kč/ks. Fixní náklady jsou odhadovány ve výši 235 000 Kč. Úkol: Vypočítejte maximální přípustné variabilní náklady jednoho jogurtu.Jak by se tyto maximální variabilní náklady změnily, pokud by se fixní náklady zvýšily na 290 000 Kč a podnik by zároveň chtěl dosahovat zisku ve výši 250 000 Kč? Příklad č. 11 Fixní náklady ve výrobě jsou 320 000 Kč, podnik vyrábí 15 000 brusných kotoučů. Cena jednoho kotouče je 75 Kč/ks. Podnik požaduje dosažení příspěvku na úhradu u výrobku 50 Kč/ks. Úkol: Jak vysoké průměrné variabilní náklady si může podnik maximálně dovolit?Jaký by byl příspěvek na úhradu na 1 brusný kotouč, pokud by chtěl podnik dosáhnout zisku 150 000 Kč? Příklad č. 12 Strojírenský podnik Bruska, a.s., vyrábí obráběcí stroje. Ve společnosti se sledují variabilní náklady od okamžiku jejich vynaložení dle jednotlivých zakázek. Fixní náklady jsou rozpočtovány jako celek s přihlédnutím na použité technologické postupy. Podnik v daném období přijal zakázku na výrobu a prodej 5 ks obráběcích strojů za jednotkovou cenu 2 375 000 Kč. Předběžnou kalkulací byly zjištěny variabilní náklady na 1 stroj ve výši 1 285 000 Kč. Úkol: Zjistěte limit fixních nákladů, jestliže předpokládaný zisk před zdaněním ze zakázky by měl dosáhnout 2 000 000 Kč. Příklad č. 13 Jsou známy tyto údaje firmy: předpokládaný objem prodeje za období je 75 600 kusů, variabilní náklady jsou ve výši 21 Kč/ks, prodejní cena je 28 Kč/ks, požadovaný minimální zisk za období je 126 000 Kč. Úkol: Vypočítejte maximální fixní náklady. Příklad č. 14 Byla zjištěna tato globální nákladová funkce výrobní jednotky: N = 1 488 000 + 0,76 Q. Minimální zisk za období byl stanoven ve výši 960 000 Kč. Při dané sortimentní skladbě činí výrobní kapacita vyjádřená peněžně v cenách hotových výrobků 10 mil. Kč. Všechny údaje se týkají měsíčního období. Úkol: Vypočítejte objem tržeb (v Kč) odpovídající bodu zvratu a minimálnímu stanovenému zisku. Příklad č. 15 Byla zjištěna tato globální nákladová funkce výrobní jednotky: N = 1 250 000 + 0,39 * Q. Minimální zisk za období byl stanoven ve výši 840 000 Kč. Při dané sortimentní skladbě činí výrobní kapacita vyjádřená peněžně v cenách hotových výrobků 9 mil. Kč. Všechny údaje se týkají měsíčního období. Úkol: Vypočítejte objem výroby odpovídající bodu zvratu.Vypočítejte objem výroby, jestliže má být dosažen minimální zisk ve výši 960 000 Kč.Zjistěte velikost maximálního zisku. Kontrolní otázky ke 3. kapitole Jak dělíme náklady u bodu zvratu?Co jsou to fixní nálady?Co jsou variabilní náklady?Jak se vypočítají celkové náklady?Uveďte příklad variabilních a fixních nákladů?Co je to bod zvratu?Co si představujete pod pojmem tržby a jak se počítají?Jak se vypočítá hospodářský výsledek podniku?Kdy podnik dosahuje zisku a kdy ztráty?Co představuje příspěvek na úhradu? 3.2Seznam literatury ke 3. kapitole KOCMANOVÁ, Alena. Ekonomické řízení podniku. 1. vyd. Praha: Linde Praha, 2013. 358 s. ISBN 978-80-7201-932-8.LANG, Helmut.Manažerské účetnictví: teorie a praxe. 1. vyd. Praha: C.H.Beck, 2005. 216 s. ISBN 80-7179-419-8.LAZAR, Jaromír.Manažerské účetnictví a controlling.1. vyd. Praha: Grada, 2012. 271 s. ISBN 978-80-247-4133-8.MARTINOVIČOVÁ, Dana; KONEČNÝ, Miloš; VAVŘINA, Jan. Úvod do podnikové ekonomiky. 1. vyd. Praha: Grada, 2014. 208 s. ISBN 978-80-247-5316-4.POPESKO, Boris.Moderní metody řízení nákladů: jak dosáhnout efektivního vynakládání nákladů a jejich snížení.1. vyd. Praha: Grada, 2009. 233 s. ISBN 978-80-247-2974-9.SCHOLLEOVÁ, Hana.Ekonomické a finanční řízení pro neekonomy. 2. vyd. Praha: Grada, 2012. 268 s. ISBN 978-80-247-4004-1.SYNEK, Miloslav. Manažerská ekonomika. 5. vyd. Praha: Grada, 2011. 471 s. ISBN 978-80-247-3494-1.SYNEK, Miloslav; KISLINGEROVÁ, Eva. Podniková ekonomika. 6. vyd. Praha: C.H. Beck, 2015. 526 s. ISBN 978-80-7400-274-8.ŠIMAN, Josef; PETERA, Petr.Financování podnikatelských subjektů. Teorie pro praxi. 1. vyd. Praha: C.H.Beck, 2010. 192 s. ISBN 978-80-7400-117-8.VOCHOZKA, Marek; MULAČ, Petr. Podniková ekonomika. 1. vyd. Praha: Grada, 2012. 570 s. ISBN 978-80-247-4372-1.ŽŮRKOVÁ, Hana.Plánování a kontrola: klíč k úspěchu. 1. vyd. Praha: Grada, 2007. 135 s. ISBN 978-80-247-1844-6. 4. Mzda ze závislé činnosti Klíčové pojmy Ještě předtím, než se naučíme počítat čistou mzdu zaměstnance a mzdové náklady zaměstnavatele, si vysvětlíme následující pojmy, které se mzdovou problematikou souvisejí: MzdaPlatMzdové formyHrubá mzdaČistá mzdaNáhrada mzdyZdravotní pojištěníSociální pojištěníSlevy na dani

Témata, do kterých materiál patří