Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Výukové materiály_Kep1P_2015

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (873,67 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Daň z příjmu Za vykonanou práci přísluší zaměstnanci mzda, plat nebo odměna z dohody.Mzda je peněžní odměnou za vykonanou práci v soukromém sektoru, kterou vyplácí firma, případně podnikatel.Plat je také peněžní plnění za vykonanou práci, ovšem je vyplácen státem (státní složkou). Způsob výpočtu odměny za vykonanou práci je tzv.mzdovou formou. Ta má stimulovat zlepšování zaměstnaneckých výkonů, ocenit výsledky práce, aj. Mezi nejčastěji používané mzdové formy se řadí tyto: Časová mzda – mzda je závislá na odpracované době. Může být dána hodinovou sazbou nebo stálou měsíční sazbou.Úkolová mzda – odvíjí se od provedeného pracovního úkonu, kterým může být např. počet vyrobených kusů.Podílová (provizní) mzda – je určena formou podílu, např. na zisku, tržbách aj.Dodatkové (pobídkové) mzdové formy– jednu z výše uvedených mzdových forem je možné navýšit např. za dobře odvedenou práci, případně za práci navíc. Způsob ocenění je zpravidla formou: prémií, osobního ohodnocení, příplatků (např. za přesčas, za práci ve svátek, za práci v noci) aj. 4.1 Výpočet čisté mzdy zaměstnance Základem pro výpočet je tzv.hrubá mzda. Hrubá mzda se skládá ze základní složky, pobídkové složky, případně z náhrady mzdy. hrubá mzda = základní složka + pobídková složka + náhrada mzdy* * Na náhradu mzdy má zaměstnanec nárok, i přesto, že nepracoval. Jedná se např. o náhradu za dovolenou, státní svátek, překážky na straně zaměstnavatele aj. čistá mzda = hrubá mzda – zákonné srážky částka k výplatě = čistá mzda – ostatní srážky (+ nemocenské dávky) Zákonné srážky jsou automaticky strhávány všem zaměstnancům. Jedná se ozdravotní a sociální pojištění azálohu na daň z příjmů. Zdravotní pojištění spravuje zdravotní pojišťovna. Z tohoto pojištění je hrazena zdravotní péče (ošetření, úhrady léků, očkování, aj.). Výše zdravotního pojištění, která je zaměstnanci strhávána, je4,5 %z hrubé mzdy.Sociální pojištěnímá pod správou Česká správa sociálního zabezpečení. Ze sociálního pojištění je hrazeno: důchodové pojištění, nemocenské pojištění, příspěvek na politiku zaměstnanosti. Výše sociálního pojištění, které platí zaměstnanec, je6,5 % z hrubé mzdy.V případědaně z příjmů se měsíčně zaměstnanci strhávají tzv. zálohy na daň z příjmů, které má pod správou příslušný finanční úřad. Tyto zálohy jsou počítány jako15 % ze „superhrubé mzdy“ (tj. hrubé mzdy, zvýšené o sociální a zdravotní pojištění, placené zaměstnavatelem). Měsíční zálohy na daň z příjmů mohou být sníženy formou slev na dani (sleva na poplatníka, na studenta, na poplatníka s invaliditou aj.). Jednou za rok se tyto zálohy zúčtují podáním daňového přiznání, kdy je zaměstnancem buď daň z příjmů doplacena, případně je část ze zaplacených záloh vrácena. Ostatní srážky jsou zaměstnanci strženy teprve po uzavření dohody o srážkách ze mzdy. V tomto případě může jít např. o pojištění, spoření, exekuční srážky, výživné aj. V rámci ostatních srážek platí následující pořadí pohledávek: 1) pohledávky, pro které byl soudem nařízen výkon rozhodnutí (exekuce) 2) peněžité tresty (pokuty), přeplatky a neprávem přijaté částky na dávkách nemocenského nebo důchodového pojištění a státní sociální podpory aj. 3) pořadí srážek na základě dohod o srážkách ze mzdy, uzavřených se zaměstnavatelem 4) pořadí srážek na základě dohod o srážkách ze mzdy, uzavřených s jiným zaměstnavatelem nebo s fyzickou osobou 5) pohledávky zaměstnavatele, které si může sám srazit ze mzdy zaměstnance i bez jeho souhlasu Postup výpočtu čisté mzdy je následující: Hrubá mzda - ZP placené zaměstnancem (4,5 % z hrubé mzdy; zaokrouhleno na celé koruny nahoru) - SP placené zaměstnancem (6,5 % z hrubé mzdy; zaokrouhleno na celé koruny nahoru) - záloha na daň z příjmů * (nebo+ daňový bonus) = Čistá mzda - ostatní srážky = Částka k výplatě * K hrubé mzdě připočítáme9 % zdravotního a25 % sociálního pojištění, které za pracovníka odvádí jeho zaměstnavatel (= superhrubá mzda). Superhrubou mzdu zaokrouhlíme na celé stokoruny nahoru. Z tohoto základu daně vypočítáme15 % zálohu na daň z příjmu (zaokrouhlujeme na celé koruny). Od této zálohy odečteme měsíční výši slev na dani, které může uplatňovat zaměstnanec v pracovním poměru, kde má podepsané „Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků“. Mezi základní slevy na dani patří následující: Tabulka SEQ Tabulka \* ARABIC3:Slevy na dani Sleva Měsíční Roční na poplatníka 2 070 Kč 24 840 Kč pro invalidní důchod I. a II. stupně 210 Kč 2 520 Kč pro invalidní důchod III. stupně 420 Kč 5 040 Kč pro držitele průkazu ZTP/P 1 345 Kč 16 140 Kč pro studenta 335 Kč 4 020 Kč daňové zvýhodnění na první dítě

Témata, do kterých materiál patří