Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


Výukové materiály_Kep1P_2015

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (873,67 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

daření * SMV a SMV = samostatné movité věci a soubory movitých věcí Úkol: Sestavte rozvahu a zjistěte, zda platí bilanční rovnost. Jakým způsobem tato společnost hospodaří? Případová studie č. 1 Prostudujte rozvahy následujících subjektů A, B, C a pokuste se definovat, která společnost podniká: ve stavebnictví,v lékárně,v oblasti poskytování účetních a daňových služeb. Úkol: Popište, na základě jakých položek jste identifikaci provedli. Subjekt A Subjekt B Subjekt C Kontrolní otázky k 1. kapitole Co je to rozvaha a které položky jsou v ní znázorněny?Jak byste definovali pojem„bilanční princip“?Které položky tvoří aktiva a jak se podrobněji dělí?Které položky tvoří pasiva a jak se podrobněji dělí?Charakterizujte cizí zdroje.Charakterizujte vlastní kapitál.Charakterizujte oběžná aktiva.Charakterizujte dlouhodobý majetek.Jaký je rozdíl mezi pohledávkou a závazkem?Co představují odpisy? 1.4 Seznam literatury k 1. kapitole BOKŠOVÁ, Jiřina. Účetní výkazy pod lupou. I., Základy účetního výkaznictví. Praha: Linde Praha, 2013. 510 s. ISBN 978-80-7201-921-2.DVOŘÁKOVÁ, Dana. Základy účetnictví. 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2010. 307 s. ISBN 978-80-7357-544-1.KNÁPKOVÁ, Adriana; PAVELKOVÁ, Drahomíra. Finanční analýza: komplexní průvodce s příklady.1. vyd. Praha: Grada, 2010. 205 s. ISBN 978-80-247-3349-4.KOCMANOVÁ, Alena. Ekonomické řízení podniku. 1. vyd. Praha: Linde Praha, 2013. 358 s. ISBN 978-80-7201-932-8.LANDA, Martin. Základy účetnictví. 1. vyd. Ostrava: Key Publishing, 2008. 254 s. ISBN 978-80-87071-86-1.MARTINOVIČOVÁ, Dana; KONEČNÝ, Miloš; VAVŘINA, Jan. Úvod do podnikové ekonomiky. 1. vyd. Praha: Grada, 2014. 208 s. ISBN 978-80-247-5316-4.NÝVLTOVÁ, Romana; MARINIČ, Pavel.Finanční řízení podniku: moderní metody a trendy. 1. vyd. Praha: Grada, 2010. 204 s. ISBN 978-80-247-3158-2.NÝVLTOVÁ, Romana; REŽŇÁKOVÁ, Mária.Mezinárodní kapitálové trhy: zdroj financování. 1. vyd. Praha: Grada, 2007. 222 s. ISBN 978-80-247-1922-1.RUBÁKOVÁ, Věra. Účetnictví pro úplné začátečníky.9. vyd. Praha: Grada, 2015. 192 s. ISBN 978-80-247-5497-0.SYNEK, Miloslav. Manažerská ekonomika. 5. vyd. Praha: Grada, 2011. 471 s. ISBN 978-80-247-3494-1.SYNEK, Miloslav; KISLINGEROVÁ, Eva. Podniková ekonomika. 6. vyd. Praha: C.H. Beck, 2015. 526 s. ISBN 978-80-7400-274-8.VOCHOZKA, Marek; MULAČ, Petr. Podniková ekonomika. 1. vyd. Praha: Grada, 2012. 570 s. ISBN 978-80-247-4372-1. 2. Kalkulace Klíčové pojmy Kalkulace je součástí řízení nákladů v podniku. Při jejím sestavování se setkáte s těmito pojmy, které jsou v následujícím textu vysvětleny: KalkulaceKalkulační vzorecPřímé náklady (jednicové)Nepřímé náklady (režijní)Přímý materiálPřímé mzdyOstatní přímé nákladyVýrobní režieSprávní režieOdbytová režieZiskPřirážková kalkulaceRozvrhová základnaRežijní přirážka 2.1 Definice kalkulace Pomocíkalkulacese přiřazují náklady k jednotce výkonu (ke kalkulační jednici). Jednotkou výkonu mohou být: 1 ks, 1 kg, 1 hodina aj. Prostřednictvím kalkulace zjistíme, jaké výše dosahují náklady, které byly vynaloženy na vznik jedné kalkulační jednice. Pokud kalkulaci sestavujeme před samotným zahájením výroby (tzn. přesnou výši nákladů neznáme, pouze je stanovíme předem), označujeme ji jakopředběžnou. Kalkulace, která je sestavena po uskutečnění daných výkonů, se nazývávýsledná. Kalkulace je nástrojem k určení ceny za jednotku výkonu. V rámci kalkulačního členění nákladů rozlišujeme tyto dvě skupiny nákladů: Přímé (jednicové) náklady– dají se přímo zjistit na kalkulační jedniciNepřímé (režijní) náklady– společné náklady na všechny výrobky (případně pro celý podnik) V průběhu cvičení se budeme zabývat tzv.kalkulací úplných nákladů, což je kalkulace, při které se počítá se všemi náklady (přímými i nepřímými). Přímé náklady poměrně jednoduše vyčíslíme na kalkulační jednici, nepřímé náklady rozpočítáme. Kalkulaci nákladů je možno provádět různými metodami, ke kterým se řadí: kalkulace dělením; kalkulace přirážková; kalkulace rozčítací; kalkulace odčítací aj. Výběr kalkulační metody je v kompetenci managementu podniku, přičemž rozhodnutí o výběru je ovlivněno druhem výroby. 2.2 Kalkulační vzorec Kalkulace se zpravidla sestavuje pomocíkalkulačního vzorce, který má tuto základní podobu: Přímý materiál Přímé mzdy Ostatní přímé náklady Výrobní režie ∑ 1-4 Vlastní náklady výroby Správní režie ∑ 1-5 Vlastní náklady výkonu Odbytová režie ∑ 1-6 Úplné vlastní náklady výkonu Zisk ∑ 1-7 Základní cena výkonu Přímý materiál tvoří především suroviny, základní materiál a další položky, jejichž spotřebu můžeme přímo stanovit na kalkulační jednici. Přímé mzdy zahrnují mzdy, které jsou přímo zjistitelné na kalkulační jednici, převážně tedy mzdy pracovníků, kteří se přímo podílejí na kalkulační jednici (např. výrobní dělník). Ostatní přímé náklady jsou náklady, které souvisí s výrobou, ale ne konkrétně s určitým výkonem. Patří sem např.: energie, náklady na opravy a udržování, sociální a zdravotní pojištění hrazené zaměstna

Témata, do kterých materiál patří