Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Výukové materiály_Kep1P_2015

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (873.67 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Tento „přehled majetku a kapitálu“ podniku je jedním z nejdůležitějších účetních výkazů, má stanovenupředepsanou formu, která musí být účetními jednotkami dodržována. Následující kapitola je zaměřena právě na sestavení rozvahy.

1.1 Sestavení rozvahy

1.1.1 Majetková struktura podniku

Majetková struktura podniku (aktiva) je podle doby obratu a likvidnosti majetku rozdělena do dvou základních skupin1 na dlouhodobý majetek a oběžná aktiva.

Dlouhodobý majetek je dále členěn následovně:

 • Dlouhodobý nehmotný majetek – zřizovací výdaje, nehmotné výsledky výzkumu a vývoje, software, ocenitelná práva, goodwill aj.

 • Dlouhodobý hmotný majetek – pozemky, stavby, budovy, samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí, pěstitelské celky trvalých porostů, základní stádo a tažná zvířata, umělecká díla, sbírky, movité kulturní památky aj.

 • Dlouhodobý finanční majetek – cenné papíry, majetkové podíly, půjčky a úvěry (ovládaná nebo ovládající osoba, podstatný vliv) aj.

Oběžná aktiva jsou tvořena těmito složkami:

 • Zásoby – materiál, nedokončená výroba a polotovary, výrobky, zboží aj.

 • Pohledávky∗– vůči odběratelům, zaměstnancům, státním organizacím aj.

 • Peněžní prostředky, krátkodobý finanční majetek – hotovost, ceniny, vkladové účty, cenné papíry aj.

*Pohledávky představují dluh vůči podniku z hlediska různých zainteresovaných skupin. Jedná se o nárok na zaplacení za určitý uskutečněný výkon. Pohledávky lze také dělit dle doby splatnosti na dlouhodobé (splatnost > 1 rok) a krátkodobé (splatnost do 1 roku). Opakem pohledávek jsou závazky, které jsou probrány v následující podkapitole.

U rozvahových položek majetku je možné se setkat s těmito hodnotami:

 • Brutto – vstupní hodnota majetku, zpravidla pořizovací cena

 • Korekce∗ – součet oprávek a opravných položek, které se vztahují k uvedenému druhu majetku

 • Netto – rozdíl hodnot sloupců brutto a korekce

∗Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek se v průběhu času opotřebovává. Toto opotřebení je možné vyjádřit pomocí odpisů. Souhrnem odpisů za jednotlivé roky životnosti tohoto majetku jsou oprávky.

1.1.2 Kapitálová struktura podniku

Kapitálová struktura podniku (pasiva) představuje zdroje financování majetku podniku (aktiv). Pasiva dělíme na vlastní kapitál a cizí zdroje2.

Vlastní kapitál je tvořen vlastními zdroji financování majetku podnikatele, případně vznikl v průběhu podnikatelské činnosti a patří majitelům. Podrobněji se dělí následovně:

 • Základní kapitál – peněžité i nepeněžité vklady společníků

 • Kapitálové fondy – emisní ážio, ostatní kapitálové fondy aj.

 • Fondy ze zisku – zákonný rezervní fond, nedělitelný fond aj.

 • Výsledek hospodaření∗– minulých let (nerozdělený zisk nebo ztráta), běžného účetního období

Témata, do kterých materiál patří