Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Výukové materiály_Kep1P_2015

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (873,67 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

– vůči odběratelům, zaměstnancům, státním organizacím aj.Peněžní prostředky, krátkodobý finanční majetek – hotovost, ceniny, vkladové účty, cenné papíry aj. *Pohledávkypředstavují dluh vůči podniku z hlediska různých zainteresovaných skupin. Jedná se o nárok na zaplacení za určitý uskutečněný výkon. Pohledávky lze také dělit dle doby splatnosti na dlouhodobé (splatnost > 1 rok) a krátkodobé (splatnost do 1 roku). Opakem pohledávek jsou závazky, které jsou probrány v následující podkapitole. U rozvahových položek majetku je možné se setkat s těmito hodnotami: Brutto – vstupní hodnota majetku, zpravidla pořizovací cenaKorekce –součet oprávek a opravných položek, které se vztahují k uvedenému druhu majetkuNetto – rozdíl hodnot sloupců brutto a korekce Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek se v průběhu času opotřebovává. Toto opotřebení je možné vyjádřit pomocíodpisů. Souhrnem odpisů za jednotlivé roky životnosti tohoto majetku jsouoprávky. 1.1.2Kapitálová struktura podniku Kapitálová struktura podniku (pasiva) představuje zdroje financování majetku podniku (aktiv). Pasiva dělíme navlastní kapitál acizí zdroje2 . Vlastní kapitálje tvořen vlastními zdroji financování majetku podnikatele, případně vznikl v průběhu podnikatelské činnosti a patří majitelům. Podrobněji se dělí následovně: Základní kapitál– peněžité i nepeněžité vklady společníkůKapitálové fondy– emisní ážio, ostatní kapitálové fondy aj.Fondy ze zisku– zákonný rezervní fond, nedělitelný fond aj.Výsledek hospodaření– minulých let (nerozdělený zisk nebo ztráta), běžného účetního období Výsledek hospodařeníje stanoven rozdílem mezi výnosy a náklady. Pokud jsou výnosy > náklady, jedná se ozisk, v opačném případě jde oztrátu (náklady > výnosy). Cizí zdrojeprezentují dluh podniku, který musí v určité době splatit. Cizí zdroje je možno definovat také jako hodnotu majetku krytého různými věřiteli. Jsou tvořeny těmito položkami: RezervyZávazky – dlouhodobé, krátkodobé (podle data splatnosti), vůči dodavatelům, zaměstnancům, státním organizacím aj.Bankovní úvěry a výpomoci Základní (zjednodušená) struktura rozvahy je uvedena na následujícím Obrázku 1. Obrázek SEQ Obrázek \* ARABIC1:Struktura rozvahy V příloze 1 je pro doplnění uvedena také rozvaha v plném rozsahu. 1.2 Vztah mezi strukturou majetku a kapitálem Majetková a kapitálová struktura spolu úzce souvisejí, jelikož skladba majetku odpovídá kapitálu, jeho rozdělení a způsobům získávání zdrojů. Podnik by měl korigovat objem vlastního kapitálu podle toho, kolik jej potřebuje ke své činnosti, s čímž souvisí skutečnost, že podnik by také měl mít tolik majetku, kolik skutečně potřebuje a to ve struktuře, která nejlépe pomůže naplnit jeho cíle, při současném dosažení stálé platební schopnosti (schopnosti splácet své závazky). Vysoký podíl vlastního kapitálu však může vyjadřovatpřekapitalizování podniku, což znamená, že firma z důvodu velké opatrnosti nedostatečně využívá cizích finančních zdrojů a proto udržuje nadměrnou výši vlastního kapitálu. Opakem jepodkapitalizování podniku, které nastává v okamžiku, kdy podniky rozšiřují a navyšují svá aktiva, která nejsou dostatečně krytá, a podnik je v situaci, kdy je příliš zadlužen. V souvislosti se zadlužováním však mohou podniky využít výhodu tzv.daňového úrokového štítu, který představuje ušetření na dani z příjmů při využití cizího kapitálu. Náklady dluhu jsou zpravidla úrokem cizího kapitálu, který je hrazen věřitelům, přičemž tento úrok je položkou nákladů, která snižuje daňový základ. Pro lepší názornost je uveden následující příklad: Tabulka SEQ Tabulka \* ARABIC1:Působení daňového štítu – zjednodušený příklad Podnik bez dluhového zatížení Podnik s dluhem Výsledek hospodaření před zdaněním a úroky 100 000 Kč 100 000 Kč Úrok z úvěru 0 Kč 10 000 Kč Výsledek hospodaření před zdaněním 100 000 Kč 90 000 Kč Daň (19 %) 19 000 Kč 17 100 Kč V tomto případě podnik s dluhovým zatížením ušetří na dani z příjmů 1 900 Kč. Daňový štít tedy vyjadřuje skutečnost, že náklady cizího kapitálu snižují hrubý zisk (tzv. daňový základ), a tím tedy podnik zaplatí méně na dani z příjmů. Obecně je možné za daňový štít považovat jakýkoliv náklad (výdaj), o který si může podnik nebo domácnost snížit daňový základ pro výpočet daně. V České republice si mohou například občané odečíst ze svého daňového základu (pro výpočet daně z příjmů) zaplacené úroky z hypotéky, které v tomto případě fungují jako daňový štít. 1.3Příklady Příklad č. 1 Rozhodněte, která z těchto položek je aktivum či pasivum, a zároveň je roztřiďte na dlouhodobý majetek, oběžná aktiva, vlastní kapitál a cizí zdroje: Položky

Témata, do kterých materiál patří