Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Výukové materiály_Kep1P_2015

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (873.67 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

1.3 Příklady

Příklad č. 1

Rozhodněte, která z těchto položek je aktivum či pasivum, a zároveň je roztřiďte na dlouhodobý majetek, oběžná aktiva, vlastní kapitál a cizí zdroje:

Položky Aktiva Pasiva DM OA VK CZ Bankovní úvěr Přijaté faktury Nevyplacené mzdy zaměstnanců Zboží na skladě Zákonný rezervní fond Budova Peníze na bankovním účtu Základní kapitál Automobil Rezervy Zisk běžného roku Software Peníze v pokladně Pohledávky z obchodních vztahů Ztráta Ceniny Pozemky Nezaplacená daň z přidané hodnoty Počítače Nakoupené dluhopisy (za účelem dlouhodobého držení)

Příklad č. 2 (s řešením)

Firma ALFA agency, s. r. o., má k 31. 12. 2014 ve svém účetnictví evidována tato aktiva a pasiva v tis. Kč:

DHM v pořizovací ceně 1 150 DNM 100 Zboží 200 Základní kapitál 1 000 Závazky 100 Nerozdělený zisk 180 Peníze v pokladně 50 Pohledávky 100 Dlouhodobý úvěr 440 DFM 100

Úkol:

  • Z uvedených údajů sestavte rozvahu v členění na dlouhodobý majetek / oběžná aktiva; vlastní kapitál / cizí zdroje.

Řešení:

Rozvaha k 31. 12. 2014 (v tis. Kč) Aktiva Pasiva Dlouhodobý majetek 1 350 Vlastní kapitál 1 180 DHM v PC 1 150 Základní kapitál 1000 DNM 100 Nerozdělený zisk 180 DFM 100 Oběžná aktiva 350 Cizí zdroje 520 Zboží 200 Závazky 100 Pohledávky 100 Dlouhodobý úvěr 420 Peníze v pokladně 50 ∑ aktiv 1 700 ∑ pasiv 1 700 AKTIVA = PASIVA

Příklad č. 3

Společnost BERKANO, s. r. o., podniká v oblasti výroby. K 31. 12. 2014 vykazuje v rámci účetnictví tato aktiva a pasiva v tis. Kč:

Zboží 200 Nerozdělený zisk 100 Krátkodobé závazky 525 Pohledávky 220 Dlouhodobý úvěr 180 DHM v pořizovací ceně 1 000 Oprávky k DHM 100 Peníze v pokladně 35 Základní kapitál 750 Účty v bankách 200

Úkol:

  • Jaké výše dosahuje vlastní kapitál?

  • Jak velkými cizími zdroji podnik disponuje?

  • V jaké výši vlastní podnik dlouhodobý majetek?

  • Jaké množství kapitálu má podnik vázán v oběžných aktivech?

Příklad č. 4

Společnost Novaco, s. r. o., eviduje k 31. 12. 2014 tato aktiva a pasiva (v tis. Kč):

Rezervy 350 DHM 250 Peníze v pokladně 10 Dlouhodobé závazky 105 DFM 150 Materiál 350 DNM 390 Bankovní úvěry 120 Účty v bankách 290 Krátkodobé závazky 160 Krátkodobé pohledávky 320 Zboží 50

Úkol:

  • Sestavte rozvahu ve správném členění a dopočítejte chybějící položku vlastního kapitálu.

Příklad č. 5

Sestavte rozvahu z následujících položek reálné společnosti, která se zabývá maloobchodem. Údaje jsou k 31. 12. 2012 (v tis. Kč):

Kr. závazky 218 Zásoby 24 DHM 114 VH* běžného období -42 VH* min. let -86 Kr. pohledávky 53 Základní kapitál 200 Oprávky k DHM 8 Kr.finanční majetek 107

* VH = výsledek hospodaření

Úkol:

  • V jaké konkrétní oblasti by tato společnost mohla provozovat svou činnost?

  • Co o hospodaření společnosti vypovídá její majetková a kapitálová struktura?

Témata, do kterých materiál patří