Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Výukové materiály_Kep1P_2015

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (873.67 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Příklad č. 6

Z následujícího zadání sestavte rozvahu (údaje jsou uvedeny v mil. Kč):

Výrobní stroj 460 Materiál 130 DNM 100 Zboží 64 Nerozdělený zisk 150 Peníze v hotovosti 15 Pohledávky 99 Peníze v bankách 20 Bankovní úvěr 185 Krátkodobé závazky 160 Základní kapitál 290 Dlouhodobé závazky 12 Dlužná daň 56 Rezervy 35

Úkoly:

  • V jaké výši podnik eviduje oběžná aktiva?

  • Kolik dlouhodobého majetku má podnik ve své evidenci?

  • Které položky rozvahy jsou součástí cizích zdrojů a v jaké výši?

Příklad č. 7

Z následujícího zadání sestavte rozvahu (údaje jsou uvedeny v tis. Kč):

Základní kapitál 4 000 Zboží 440 Materiál 1 530 DNM 3 550 Dlouhodobé pohledávky 990 Krátkodobé bank. úvěry 115 Nerozdělený zisk 310 Peníze v pokladně 60 Zákonný rezervní fond 820 Krátkodobé pohledávky

1 040

0

Dlouhodobé závazky 345 Účty v bankách 255 DFM 850 Rezervy zákonné 441 Dlouhodobé bank. úvěry 407 DHM 404 Krátkodobé závazky 548

Úkol:

  • Zjistěte, zda je splněna základní bilanční rovnost. V případě, že se vám aktiva nerovnají pasivům, kterou položku a v jaké výši je zapotřebí dopočítat?

Příklad č. 8

Společnost Alegra, s. r. o., eviduje k 31. 12. 2014 tato aktiva a pasiva (v tis. Kč):

Nezaplacené FAP* 1 200 Kr.finanční majetek 244 Základní kapitál 2 000 Automobil 490 Software 1 546 Dlužné mzdy 305 Budova 2 909 Materiál 545 Zákonný rezervní fond 222 Bankovní úvěry 837 Nerozdělený zisk 511 Krátkodobé závazky 850 Polotovary 235 Dl.cenné papíry 199 Nezaplacené FAV* 425 Rezervy zákonné 58

*FAP = faktury přijaté

* FAV = faktury vydané

Úkol:

  • Sestavte rozvahu a zjistěte, zda platí bilanční rovnost. Pokud ne, která položka v rozvaze chybí a v jaké výši?

Příklad č. 9

Sestavte rozvahu z následujících položek reálné společnosti, která se zabývá prodejem zdravotnické techniky. Údaje jsou k 31. 12. 2013 (v tis. Kč):

Daňové závazky 71 Peníze 145 Základní kapitál 200 Pohledávky (obch. vztah) 7 446 Dl. bankovní úvěry 200 SMV a SMV* 67 Dl. závazky (obch. vztah) 106 Závazky ke společníkům 650 Neuhrazená ztráta -38 Kr. finanční výpomoci 364 Účty v bankách 1 330 Kr. závazky (obch. vztah) 7 970 Zboží 352 VH* běžného úč. období -237 Zákonný rezervní fond 1 Daňové pohledávky 1 Závazky (zaměstnanci) 54

* SMV a SMV = samostatné movité věci a soubory movitých věcí

* VH = výsledek hospodaření

Úkol:

  • Sestavte rozvahu a zjistěte, zda platí bilanční rovnost. Jakým způsobem tato společnost hospodaří?

Příklad č. 10

Sestavte rozvahu z následujících položek reálné společnosti, která se zabývá poskytováním IT služeb. Údaje jsou k 31. 12. 2013 (v tis. Kč):

Závazky (obch. vztah) 2 456 Peníze 45 Zboží 1 265 Závazky (společníci) 132 Kr. poskytnuté zálohy 365 Daňové pohledávky 542 Stavby 13 066 VH* běžného období 2 744 Účty v bankách 18 505 NV* a polotovary 2 859 Pozemky 2 495 Oprávky ke stavbám 970 Základní kapitál 350 Závazky (pojištění) 485 Pohledávky (obch. vztah) 3 583 SMV a SMV* 2 475 Neroz. zisk min. období 22 002 Jiné pohledávky 117 Náklady příštích období 507 Zákonný rezervní fond 35 Závazky (zaměstnanci) 735 Dlužná daň 875 Kr. přijaté zálohy 3 789 Bankovní úvěry 11 234 Výnosy příštích období 17

Témata, do kterých materiál patří