Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Ekologie stanovišť (ZEZ74E)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu ZEZ74E - Ekologie stanovišť, Fakulta životního prostředí, Česká zemědělská univerzita v Praze (ČZU).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení
300-otazek-k-ekologii-stanovist Neznámý 30.04.2018 16:53 4
Ekologie stanovišť FZP Neznámý 30.04.2018 16:54 8

Další informace

Cíl

Získat podrobné ekologické znalosti o vodních a terrestrických ekosystémech s důrazem na středoevropské podmínky (sladké vody, lesy, louky, pole atd.). Méně podrobně budou probrány i jiné ekosystémy, které jsou důležité z celosvětového hlediska.

Osnova

PřednáškaÚvod, ekologické vztahy ve vodních a terrestických ekosystémechMořské a brakické ekosystémySladkovodní ekosystémy ISladkovodní ekosystémy IITravinné ekosystémy ITravinné ekosystémy IIÚvod do lesních ekosystémůLesy a ekosystémy mediteránuListnaté lesyJehličnaté lesyHorská stanoviště Tundra, rašeliništěCvičeníZadání semestrální práce, pravidla citací literaturyExkurze: lesní ekosystémyExkurze: nelesní ekosystémyExkurze: vodní ekosystémyVodní a mokřadní stanovištěDevastovaná stanovištěNelesní ekosystémyNelesní ekosystémyReferáty k semestrálním pracímReferáty k semestrálním pracímReferáty k semestrálním pracímKontrola odevzdání semestrálních prací, zápočet

Získané způsobilosti

Znalosti:Absolventi předmětu mají základní znalosti o struktuře a funkci vodních a terestrických ekosystémů. Znají příklady druhů vyskytující se v jednotlivých ekosystémech i jejich adaptace na specifické stanovištní poměry. Znají základní klasifikaci a třídění stanovišť i jejich vnitřní podrobnější členění. Znají historické souvislosti využívání ekosystémů ze strany člověka a jejich vliv na přeměnu stanovišť a výskyt rostlinných a živočišných druhů. Největší důraz je kladen na vodní a mokřadní stanoviště, lesní ekosytémy a travinné ekosystémy a agroekosystémy.Dovednosti:Absolventi předmětu se umí charakterizovat hlavní typy středoevropských (resp. evropských) stanovišť a své znalosti aplikovat do oblasti svého hlavního profesního zájmu - ochrany přírody a krajiny, managementu ekosystémů atd. Umí využít své znalosti ke zmírnění dopadů technických zásahů do krajiny na jednotlivá stanoviště i druhy. Při řešení složitých a nepředvídatelných problémů postupují profesionálně a jsou schopni vyhledat odbornou a kvalifikovanou pomoc. Umí využít své poznatky v oblasti státní správy, v kontextu s dalšími absolvovanými předměty.Kompetence - komunikace:Absolventi předmětu rozumí odborné terminologii i problematice jako takové, která jim umožňuje efektivně komunikovat v oblasti odborné náplně předmětu. Umí vést efektivní jednání na úrovni státní správy, s investory apod. Jsou schopni problematiku ekologie stanovišť aplikovat v týmové spolupráci, dokáží efektivně komunikovat s odbornou i laickou veřejností.Kompetence - úsudek:Absolventi předmětu dokážou posoudit vhodnost a intenzitu zásahů v krajině, s ohledem na konkrétní podmínky na daném stanovišti, výskyt volně žijících druhů a další relevantní skutečnosti. Dokážou posoudit krátkodobé i dlouhodobé dopady navrhovaných opatření.

Literatura

ZákladníJENÍK J., 1995 Ekosystémy (Úvod do organizace zonálních a azonálních biomů). Univerzita Karlova, Praha, 136 s.SÁDLO J., STORCH D., 1999 Biotopy České republiky. IDM MŠMT, Praha, 94 s.http//moodle.czu.cz, FŽP/KEDoporučenáREICHHOLF J., 1999 Les. Ikar, Praha, 223 s.PRUŠA E., 1990 Přirozené lesy České republiky. SZN, Praha, 247 s.RYCHNOVSKÁ M., BALÁTOVÁ E., ÚLEHLOVÁ B., PELIKÁN J., 1985 Ekologie lučních porostů. Academia, Praha, 270 s.LELLÁK J., KUBÍČEK F., 1991 Hydrobiologie. Univerzita Karlova, Praha, 257 s.ŠTĚRBA O., 1986 Pramen života. Panorama, Praha, 221 s.PIVNIČKOVÁ M., 1997 Ochrana rašelinných mokřadů. AOPK ČR, Praha, 32 s.MACHAR I., 1998 Ochrana lužních lesů a olšin. AOPK ČR, Praha, 31 s.PIVNIČKOVÁ M., 1997 Stepní formace a jejich ochrana. AOPK ČR, Praha, 39 s.KUČERA T., 1999 Reliktní bory, suťové a roklinové lesy. AOPK ČR, Praha, 27 s.CHYTRÝ M., KUČERA T., KOČÍ M. [eds.] 2001 Katalog biotopů České republiky. AOPK, Praha, 304 s.

Požadavky

Obecná ekologie, Botanika, Zoologie, Geologie

Garant

Ing. Petr Zasadil, Ph.D.