Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Ekonomika agrárního sektoru - PAE (EEE06E)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu EEE06E - Ekonomika agrárního sektoru - PAE, Provozně ekonomická fakulta, Česká zemědělská univerzita v Praze (ČZU).

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení
EAS ke zkoušce Zadání testů 10.04.2020 17:30 3
EAS vypracovan_233_ot_225_zky Zadání testů 10.04.2020 17:32 2
EAS-ota_zky-vše-dobře Zadání testů 10.04.2020 17:31 2
EAS_ze-skript výpisky Zápisky z hodin 10.04.2020 17:30 0
Ekonomika agrárního sektoru výpisky ke ZK Neznámý 07.04.2020 16:13 0
Ekonomika agrárního sektoru výpisky ke ZK Neznámý 07.04.2020 16:15 0
TEST_osnovnoy_zolotoy_1 Zadání testů 10.04.2020 17:34 0
TOP-TOP-TOP-testové-otázky z EAS Zadání testů 10.04.2020 13:37 2
Všechny-otázky-EAS-T.S.-výpisky-ze-skriptpřednášek-aj Zápisky z hodin 10.04.2020 17:34 0
Vypisky-z-prednasek-eas-2017-2018 Zápisky z hodin 10.04.2020 17:33 1
Vypisky_ze_skript_eas Zápisky z hodin 10.04.2020 17:32 0

Další informace

Cíl

Cílem výuky předmětu je získání a osvojení základních ekonomických znalostí a souvislostí, vývojových trendů v rámci agrárního sektoru. Základní ekonomické problémy jsou komplexně charakterizovány, analyzovány a systematizovány na bázi ekonomických kategorií, tržních vztahů a metodických postupů. Ucelený soubor poznatků představuje základ pro studium navazujících ekonomických aj. předmětů. Základními formami výuky jsou přednášky, cvičení. V rámci cvičení je využívána výpočetní technika pro kvantifikaci ekonomických jevů, jsou poskytnuty materiály k samostudiu na moodlu a jiných virtuálních serverech.

Osnova

PřednáškaÚvod do studiaPostavení agrárního sektoru v NHTransformační proces v agrárním sektoruProdukční faktory IProdukční faktory IIDůchodová disparita zemědělství Kategorie ekonomických vztahůTvorba cen agrárních produktů Systém dotací a podpor do zemědělství Struktura a infrastruktura AS Zahraniční obchod s agrárními produktyTrvale udržitelné zemědělstvíCvičeníÚvod, podmínky zápočtuProdukční faktor kapitál IIHDP zemědělstvíKategorie ekonomických vztahůPůda jako produkční faktorZápočtový test

Získané způsobilosti

Znalosti:Absolventi mají znalosti makroekonomické teorie a jejich aplikace na konkrétní odvětví národního hospodářství z hlediska určujících ekonomických jevů a procesů. Absolventi znají základní ekonomické kategorie a vztahy mezi nimi. Jsou schopni vymezené ekonomické kategorie kvantifikovat pomocí soustavy ekonomických ukazatelů a na jejich základě dokáží formulovat hodnotící závěry a stanoviska. Absolventi dokáží vymezit a charakterizovat postavení českého a evropského zemědělství v globálních souvislostech s příslušnými konsekvencemi na důchodovou disparitu, udržitelný rozvoj, protekcionismus a agrární zahraniční obchod.Dovednosti:Absolventi dovedou uplatnit své odborné znalosti, a to i s ohledem na širší evropský či globální rozhled. Dokáží tvůrčím způsobem samostatně řešit věcné problémy na makroekonomické i odvětvové úrovni. Absolventi dovedou získávat a rozlišovat relevantní informace, jsou schopni pracovat s ekonomickými databázemi a dokáží své znalosti dále rozšiřovat v dalším studiu i profesní aktivitě.Kompetence - komunikace:Absolventi mají osvojenu ekonomickou terminologii v dostatečném rozsahu a jsou schopni jejího aktivního používání. Dokáží vymezit, charakterizovat a formulovat ekonomické jevy a vztahy na sektorové, národohospodářské i mezinárodní úrovni.Kompetence - úsudek:Absolventi dovedou na základě absolvování předmětu zaujmout hodnotící stanovisko (s využitím analytických a syntetických schopností). Jsou schopni zdůvodnit svá pozitivní či negativní stanoviska. Mají předpoklady pro schopnost formulovat problémy a uvažovat v širších souvislostech.

Literatura

ZákladníJazyk výuky: ČeštinaSvatoš,M. et al. Ekonomika agrárního sektoru. Vybrané kapitoly. PEF ČZU, Praha, 2012.Zpráva o stavu českého zemědělství. MZe ČR, Praha.Publikace Zemědělství, MZe ČR, Praha.Komoditní a výhledové zprávy, Mze ČR, Praha.DoporučenáJazyk výuky: ČeštinaSvatoš, M. a kol. Globalizační procesy v zemědělství a role EU v rámci globálního trhu, Powerprint, 2011.Svatoš, M. a kol. Zahraniční obchod. Teorie a praxe. Grada, 2009.Smutka, L. a kol. Vývoj agrárního zahraničního obchodu ČR v evropském a světovém kontextu. Powerprint, 2011.Svatoš, M. a kol. Ekonomika zemědělství a evropská integrace Praha 1999.Valach a kol. Finanční řízení podniku, Ekopress, 1997.Synek a kol. Manažerská ekonomika, Grada Publlishing, 2007.Tepper, T., Kápl,M. Peníze a Vy Prospektrum 1994.Tracy, M. Zemědělství a potraviny v tržní ekonomice, PEF ČZU 1993.VALACH, Josef. Investiční rozhodování a dlouhodobé financování. 3., přeprac. a rozš. vyd. Praha Ekopress, 2010, 465 s. ISBN 978-80-86929-71-2.NĚMEC, J., a kol., Půda v České republice, Praha 2009, ISBN 80-903482-4-6.Pozemkové úpravy, 2. aktualizované vydání, Mze ČR, Praha 2010, ISBN 978-80-7084-944-6.Fantyš, M. (2012). Reforma Společné zemědělské politiky (SZP) 2014 - 2020. Materiál pro Národní konferenci o budoucnosti Společné zemědělské politiky 2014 - 2020. Program rozvoje venkova. 2012.Gay S.H., Osterburg, B., Baldock, D., Zdanowicz, A., (2005). Recent evolution of the Common Agricultural Policy (CAP) state of play and environmental potential. Impact of Environmental Agreements on the Common Agricultural Policy, 2005.internetové zdrojewww.czso.czwww.cnb.czwww.agris.czwww.mze.cz

Požadavky

Mikroekonomie, Makroekonomie

Garant

prof. Ing. Miroslav Svatoš, CSc.