Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Buněčné základy životních dějů (Bi2MP_BZZL)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu Bi2MP_BZZL - Buněčné základy životních dějů, Pedagogická fakulta, Masarykova univerzita (MU).

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení
4+ Neznámý 01.05.2018 13:18 1
Buněčný cyklus u prokaryot a eukaryot Neznámý 01.05.2018 13:18 2
Genetika + Buněčné děje - okruhy Neznámý 01.05.2018 13:18 4

Další informace

Cíl

Po absolvování tohoto cyklu cvičení bude student schopen:- rozlišit nebuněčné a buněčné (pro- a eukaryontní) organizmy.- popsat paměťový, membránový a cytoskeletální princip buněk.- vysvětlit základní procesy, které se v živých systémech odehrávají na buněčné úrovni, tedy základy buněčné a molekulární biologie a genetiky.- názorně vysvětlit na vybraných příkladech podstatu genetického kódu, jeho redundanci a univerzálnost.- podrobně popsat průběh exprese genetické informace, zejména transkripci a translaci.- vysvětlit nukleozomovou strukturu chromozomu.- popsat průběh buněčného cyklu a analyzovat význam jeho jednotlivých částí; vztáhnout význam znalosti koncepce buněčného cyklu pro aplikovanou vědu a tím pro zdravý život člověka – léčení rakoviny, kmenové buňky, transplantace orgánů, farmakogenetiku.- vysvětlit pojmy telomera, apoptóza, nekróza a význam těchto struktur a procesů pro stárnutí a smrt buňky (organizmu).- popsat organizaci membránových a cytoskeletálních struktur a porozumět jejich funkci v eukaryontní buňce.- názorně vysvětlit proces příjmu a zpracování signálů buňkou a transport látek uvnitř i ven z eukaryontní buňky.- pochopit postavení buňky ve vícebuněčném (lidském) organizmu.

Osnova

Taxonomie organizmů (nebuněčné a buněčné organizmy - rozdíly a základní členění).Buněčná teorie a principy funkční organizace buněk (paměťový, membránový, cytoskeletální princip).Rozdíly mezi pro- a eukaryontními buňkami.Buněčný cyklus. Buněčná nekróza, buněčná apoptóza. Osudy buněk ve vícebuněčném (lidském) organizmu.Paměťový princip. Ústřední dogma molekulární biologie (replikace, transkripce, reverzní transkripce, translace).Exprese genetické informace, genetický kód, posttranskripční a posttranslační úpravy.Novinky z molekulární genetiky: lidské geny pro sportovní výkonnost, pro vznik patologických závislostí pro vývoj obezity apod.Membránový princip. Obecná stavba biomembrán. Membránový přenos (difúze, osmóza, membránové kanály, přenašečové proteiny, endo- a exocytóza). Membránové receptory. Signální kaskády. Typy interakcí buňka - virus.Plazmatická membrána. Jednotlivé organely eukaryontních buněk - jejich stavba a funkce v buňkách.Cytoskeletální princip. Mikrotubuly, aktinová mikrofilamenta a intermediární filamenta - jejich stavba a funkce v buňkách.Molekulové motory. Pohyb na buněčné úrovni. Jaderný skelet, membránový skelet, exoskelet.Buňka ve světelném a v elektronovém mikroskopu. Fluorescenční mikroskopie - princip, využití. Přímá a nepřímá fluorescence.Vizualizace buněčných struktur metodami fluorescenční mikroskopie.

Literatura

doporučená literaturaBuněčné základy životních dějů. Edited by Václav Kubišta. 1. vyd. Praha: Scientia, 1998. 210 s., il. ISBN 80-7183-109-3. infoneurčenoALBERTS, Bruce. Základy buněčné biologie :úvod do molekulární biologie buňky. 1. vyd. Ústí nad Labem: Espero, 1999. xxvi, 630. ISBN 80-902906-0-4. infoNEČAS, Oldřich , Augustin SVOBODA , Milan HEJTMÁNEK, Roman JANISCH , Miroslav ČERVINKA, Karel LENHART a Zdeněk KOLÁŘ. Obecná biologie pro lékařské fakulty. 3. přepracované, v H+H 1. Jinočany: H+H, 2000. 554 s. ISBN 80-86022-46-3. infoZÁVODSKÁ, Radka. Biologie buněk :základy cytologie, bakteriologie, virologie. 1. vyd. Praha: Scientia, 2006. 160 s. ISBN 8086960153. infoKUBIŠTA, Václav. Obecná biologie :úvodní učební text biologie pro 1. ročník gymnázií. 3., upr. vyd. Praha: Fortuna, 2000. 103 s. ISBN 80-7168-714-6. infoBERGER, Josef. Biologie buněk. 1. vyd. České Budějovice: KOPP, 2000. 211 s. ISBN 80-7232-119-6. infoHEJTMÁNEK, Milan. Cvičení z biologie. 2. vyd. Brno: Univerzita J.E. Purkyně, 1988. 200, xiii. ISBN 80-210-0179-8. infoROSYPAL, Stanislav , Jiří DOŠKAŘ , Roman PANTŮČEK , Jana KAILEROVÁ , Jiřina RELICHOVÁ , Vladislava RŮŽIČKOVÁ , Jan ŠMARDA , Jan ŠMARDA a Jiří ŠTĚPÁN . TERMINOLOGIE MOLEKULÁRNÍ BIOLOGIE. České odborné termíny, definice a anglické ekvivalenty. První vydání. Brno: Vydavatel Prof. RNDr. Stanislav Rosypal, DrSc. Vodova 80, 612 00 Brno, 2001. 300 s. ISBN 80-902562-3-6. URL info

Garant

Mgr. Martina Jančová, Ph.D.

Vyučující

Mgr. Martina Jančová, Ph.D.