Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Genetika + Buněčné děje - okruhy

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (1,12 MB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

1. Základní genetické pojmy - dědičnost, proměnlivost, gen, alela, genotyp, fenotyp, genom, genofond, mnohotná alelie atd. Zákony počtupravděpodobnosti. Modelové organizmy v genetice. Dědičnost: schopnost vytvářet potomky se stejnými nebo podobnými vlastnostmi, na základě dědičnosti jsou si potomci podobní rodičům, jedinci jednoho druhu mají podobné nezaměnitelné znaky. Zajišťuje zachování jednotlivých biologických druhů. Proměnlivost je vzájemná odlišnost jedinců jednoho druhu. Vnější podoba, schopnost reagovat na podmínky vnějšího prostředí. Může být podmíněna vnějším prostředím (teplota, půdní substrát, živiny, vláha, sluneční svit), vlivy fyzikální, chemické, geografické, nabídka potravy, infekční onemocnění, výchova, vzdělání, sociální zázemí. Nebo podmíněnost genetickými vlivy – jakou alelu genu pro barvu květů zdědí. Gen - jednotka dědičné informace umístěna na určitém místě chromosomu - část DNA - nese informaci pro tvorbu proteinů/ jiné pro rRNA a tRNA Genotyp - soubor všech alel v buňce, genotypy jedinců stejného druhu mohou být rozdílné - genotyp podmiňuje fenotyp Fenotyp - fenotyp je vnější projev genotypu, soubor všech znaků organismu, které lze zpravidla zjistit přímým pozorováním jedince. Na výsledném fenotypu se podílí genotyp i vnější prostředí. - Genom - soubor veškeré genetické informace určitě buňky nebo jedince . společný druhový znak - chromosomy v jádru, v mitochondriích, v chloroplastech Genofond soubor všech alel (genů) všech jedinců dané populace.je zdrojem genetické variability (např. pro další šlechtění) Modelovýorganismus intenzivně zkoumaný druh organismu, který představuje reprezentativního zástupce určité skupiny. Musí mít určité vlastnosti – krátký generační cyklus a velký počet potomstva, jedinci musí být ochotní se mezi sebou křížit, chov musí být ekonomicky nenáročný, jednoduchý genom (malý počet chromosomů)bakteriofágové – bakteriofág lambdabakterie – escherichia colirostliny – huseníček rolní, kukuřice setáživočichové – octomilka obecná, háďátko obecné (přesně daný počet buněk), dánio pruhované, myš domácí, potkan, pes Osobní genom každý z nás se skládá asi ze 74 bilionů buněk, každá z těchto buněk obsahuje tenká, několik cm dlouhá vlákna v jádrech = rozhodují o tom, jací jsme. Jsou tvořena DNA, při každém dělení buněk se její vlákna replikují (jedno vlákno původní, jedno nové = zajištěno minimum chyb; semikonzervativní způsob)Tím se zachovává genom = veškerá genetická informace v buňce. Celková informace, ne každá buňka využije všechno, jen podle typu buněk si vybírají části informace. Na informacích v genomu závisí veškeré aktivity buněk. Lidský genom 3 miliardy párů bazí23 párů jaderných chromozomů25 - 25 000 genůpouze okolo 1,5 % lidského DNA kóduje nějakou bílkovinu Genetika nauka o dědičnosti (heriatabilita) a nauka o rozmanitosti Genofor buněčná struktura, která nese genetickou informaci (chromosom, mitochondriální DNA), plasmidy Genomika zabývá se sekvenováním genu a využitím v dalších oblastech Znak každá definovatelná vlastnost organismu (barva vlasů, plešatost)ovlivněn jedním nebo více geny (většina znaků)normální znaky – standartní, vyskytují se za normálních fyziologických podmínek (pro zelenou barvu semene, pro rohatost u skotu…)patologické – poškozují biologickou kvalitu svého nositele (pro albinismus)gen + vliv prostředí = znak Pleiotropie většina genů se svým účinkem projevuje (i když v různé míře) ve více než jednom znaku organismu = pleiotropní efektGEN OVLIVŇUJE VÍCE FENOTYPOVÝCH ZNAKŮ = PLEIOTROPNÍpř.fenylketonurie – nefunkční enzym pro přeměnu fenylalaninu na tyrozin + opožděný duševní vývoj díky hromadění molekuly v těle, menší pigmentace, atd. Dominance Úplná dominance Neúplná dominance - dominantní alela potlačí vliv recesivní alely neúplně - výsledný znak u heterozygotů se bude jen blížit dominantnímu znaku Nepřítomnost dominance - vyjádření znaku heterozygota leží přesně uprostřed mezi oběma typy homozygotů Mnohotná Alelie - v rámci druhu se mohou vyskytovat více než dvě alely → mnohotná alelie - u člověka krevní skupiny antigenního systému ABO - 3 alely - u octomilky barva očí - 10 alel 2. Alely – vzájemné vztahy,alelové interakce. Geny – typy genů,interakce nealelních genů,monogenní a polygenní dědičnost. Alela konkrétní forma genuv diploidním organismu jsou vždy 2 alely od jednoho genuvždy leží na stejném úseku párových chromosomůforem alel je hodně, jedna buňka ale obsahuje vždy jen 2mnohotná alelie - gen má více forem alelDominantní alela – projeví se vždy bez ohledu na to, jaká je druhá párová alela. (+)Recesivní alela – malé písmeno, neprojevuje se v přítomnosti dominantní alelyHomozygot – v páru obě alely stejné. Dominantní homozygot. Recesivní homozygot.Heterozygot (hybryd, kříženec) – v páru dva typy alelsuperdominance: u heterozygota se dominantní alela projeví mnohem silněji než u homozygota(některé kvantitativní znaky - růst, životaschopnost, výkonnost atd.) letalita a snížená vitalita: účinky některých forem alel způsobují změny neslučitelné s existencí gamet → letalita gametová některé formy alel znemožňují dokončení normálního vývoje zygoty v nového jedince → letalita zygotová některé formy alel zmenšují životaschopnost jedince → snížená vitalita Interakce nealelních genů jeden fenotypový znak je podmíněn více geny (na výsledném fenotypu se podílejí „spolupracující“ alely různých genů)u níže uvedených příkladů probíhá interakce mezi dvěma geny, které netvoří vazebnou skupinu, přičemž každý z genů je přítomen ve dvou alelách (alely ve vztahu úplné dominance a recesivity) a) reciproká interakce(=vzájemné působení): alely různých genů podmiňují jeden znak, přičemž každá z možných kombinací alel má odlišný fenotypový projev b) epistáze(-odvozeno z řečtiny- „stát nad“): pokud je určitý znak ovlivněn dvěma nebo více geny, může mít alela jednoho z nich prvořadý účinek na fenotyp dominantní epistáze -epistatický efekt má dominantní alela (stačí jedna dominantní alela epistatického genu)recesivní epistáze - epistati

Témata, do kterých materiál patří