Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Anorg_test_8

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (17,65 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Z následujících sloučenin jsou silnými redukčními činidly sloučeniny a)manganatéb) titanitéc) skanditéd) germanatée) olovičitéf) železovég) vanaditéh) žádná odpověď není správná Které prvky vykazují největší stabilitu v oxidačním stavu +III? a) Feb) Yc) Bid)Rhe)Inf) Prg) Ceh) žádná odpověď není správná Ve vodíkové mezeře není a) Tab) Wc) Mnd) Rue) Cof) Pt g) žádná odpověď není správná Reakcí oxidu manganičitého s kyselinou chlorovodíkovou vzniká a) chlorid manganatýb) chlorid manganitýc) manganistand) chlor e) chlornan manganatýf) chlornan manganitýg) voda h) nereaguje i) žádná odpověď není správná Které ze sloučenin jsou rozpustné ve vodě (nebo s ní reagují)? a) uhličitan železnatýb) bromid rtuťnýc) síran gallitýd) dusičnan měďný (neexistuje?) e) oxid chromitýf) jodid stříbrnýg) žádná odpověď není správná Oxid osmičelý je sloučenina a) iontováb) kovalentníc) koordinačně kovalentníe) žádná odpověď není správná Valenční sféra [Mn(PPh3)4H2] obsahuje a) 15 elektronůb) 16 el.c) 17 el.d) 18 el.e) 19 el.f) 20 el. g) žádná odpověď není správná Komplexní sloučenina[Co(H2O)3(NH3)3]2(SO4)3 má systematický název? a) síran diamino-diaquakobaltitýb) síran diamino-dihydroxokobaltnatý c) síran diammin-diaquakobaltitýd) trisulfato-diaqua-diamminkobaltitý komplexe) žádná odpověď není správná síran triammin-triaquakobaltitý Reakcí chromu s koncentrovanou kyselinou dusičnou vzniká (pasivuje se) a) dusičnan chromnatýb) dusičnan chromitýc) dusitan chromnatýd) dusitan chromitý e) oxid dusnatýf) vodíkg) žádná odpověď není správná Polymorfní modifikace oxidu olovnatého se jmenuje a) suříkb) klejtc) kalomel d) masikote) krokoitf) žádná odpověď není správná Elektronová konfigurace valenční sféry manganu v tetraedrickém komplexu [Mn(CN)4]2- je a) e5b) e4 (t2)1c) e2(t2)3d) (t2)5e) žádná odpověď není správná Kalomelová elektroda je a) Hg(l)|HgCl2(s) |Hg2+(aq)b) Hg(l)|HgCl2(s) |Cl-(aq)c) Hg(l)|Hg2Cl2(s) |Hg2+(aq)d) Hg(l)|Hg2Cl2(s) |Cl-(aq)e) Hg(s)|Hg2Cl2(s) |Hg2+(aq) f) žádná odpověď není správná Reakcí manganistanu s ethanolem v kyselém prostředí vznikají a) manganaté iontyb) oxid manganičitýc) manganan d) oxid uhelnatýe) oxid uhličitýf) vodag) žádná odpověď není správná Kolik oktaedrických děr je v základní buňce plošně centrované krychlové soustavy? a) 1b) 2c) 4d) 6e) 8f) 10g) 12 h) žádná odpověď není správná Tvar molekuly ClF3 je (tvar T) a) čtverecb) lineárníc) oktaedrd) tetraedre) trigonální pyramidaf) žádná odpověď není správná Řád vazby v klastru [Nb6Cl12]2+ mezi atomy Nb je (2/3) a) 1/2 b) 1 c) 3/2d) 2e) 5/2f) žádná odpověď není správná Koordinační sloučeninou je a)[Ag(CN)2]-b) ZnCl2c) [ZrF6]2-d) [AgF2]+e) [PCl6]-f) [PCl4]+g) [Ni(CO)4]h) žádná odpověď není správná Růžovou barvu mají v roztoku ionty a) manganatéb) měďnatéc) železitéd) kobaltnaté e) nikelnaté f) žádná odpověď není správná pH roztoku síranu lanthanitého je a) kyseléb) zásaditéc) neutrálníd) žádná odpověď není správná Oxid železnatý je sloučenina a) amfoterníb) kyselinotvornác) zásadotvornád) bíláe) barevnáf) paramagnetickág) diamagnetická h) žádná odpověď není správná

Témata, do kterých materiál patří