Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
25. Organismy ve vztahu k prostředí

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (30,63 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

25. Organismy ve vztahu k prostředí 25. Organismy ve vztahu k prostředí OŽP x ekologie druh, populace, společenstvo, ekosystém biomy vztahy mezi populacemi r- a K-strategie invazní druhy ekologie = věda zabývající sevztahy mezi organismy a jejich prostředím a vztahy mezi organismy navzájem první tento obor nazval a definovalErnst Haeckel (1866)jedna z nejmladších věd, rozvoj hlavně v současnostiněkdy se také užívá v širším smyslu jako ochrana životního prostředí (nesprávné) obecná ekologie – shrnuje a zobecňuje ekologické souvislosti a zákonitostispeciální ekologie – zabývá se jednotlivými skupinami organismů (rostlinná, živočišná, ekologie mikroorganismů…)podle úrovně, na níž jsou vztahy studovány, se rozlišují 3 obory:autekologie – vztahy na úrovni jedincedemekologie – vztahy na úrovni populacísynekologie – vztahy na úrovni společenstev a ekosystémů ochrana životního prostředí obor, který využívá poznatků z biologie a aplikuje je na možnosti a potřeby lidské společnostivychází z poznatků ekologiepřevládá hodnotící stanovisko ochránců životního prostředí:člověk nebezpečný přírodě → snahapřírodu chránit před dopady lidské činnostivznik na začátku 19. století – snaha zachovat nepoškozené části přírody formou vyhlášení rezervací Natura 2000: soustava chráněných území, kterou společně vytváří členské státy Evropské unieurčena k ochraně nejvzácnějších a nejvíce ohrožených druhů živočichů, rostlin a nejvzácnějších přírodních stanovišť na území EU – ochrana biodiverzity Mezinárodní instituce na ochranu přírody: WWF = World Wide Fund for Nature (Světový fond na ochranu přírody) – nejstarší, hlavně druhová ochrana IUCN =Mezinárodní svaz ochrany přírody – územní ochrana, uchování přírodních zdrojů UNESCO – vyhlašuje biosférické rezervace v rámci programu Člověk a biosféra Europarc = evropská federace pro národní parky v ČR nejstarší rezervací Žofínský prales (1838) – často uváděn i za nejstarší v Evropě DRUH, POPULACE, SPOLEČENSTVO, EKOSYSTÉM druh = základní kategorie biologické nomenklatury, nejnižší kategorií klasifikace organismu z taxonomického hlediska = druh je soubor populací s jedinečným vývojovým původem a historií, tvořený navzájem sipodobnými jedinci, kteří se mezi sebou mohou plodně křížit a jsoureprodukčně izolováni od jiných podobných skupin jedinci téhož druhu vytvářejí populace populace =soubor jedincůtéhož druhu, nacházejících sev jednom určitém místě v jednom určitém čase společenstvo = biocenóza = souborpopulací různých druhů organismůs blízkými nároky na prostředí tvořeno fytocenózou (rostlinami) a biocenózou (živočichy)společenstva přirozená – vznik dlouhodobým samovolným vývojemspolečenstva umělá – vznik činností člověka (smrková monokultura, monokultura zemědělských plodin...) ekosystém zahrnuje i vztahyspolečenstva s geobiocenózou (geologický podklad), tj. s neživou přírodouzákladní jednotky celého biologického systému Země (biosféry) = otevřený, dynamicky se vyvíjející živý systém, v němž dochází ke koloběhu látek a jímž protéká tok energie a genetické informace ekotony = přechodná společenstva na rozhraní 2 ekosystémů – mimořádná biodiverzita (např. okraj lesa a louky, porost břehové vegetace…)zonály = smíšená společenstva, v nichž se životní podmínky v určitém směru podstatně mění (např. kontinentální šelf od pevninského zlomu do příbojového pásma) – opak ekotonu BIOMY = soubory ekosystémů nebo společenstev typické pro určité klimatické podmínky velké přírodní celky pouště a polopouště chladné (Gobi) nebo horké (Sahara)hamady (kamenité) nebo ergy (písčité) – proměnlivé díky písečným bouřímsuché beze srážek avegetace (Atacama v J Americe), jinde sezónní srážky a sukulentyživočichové s úsporným vodním metabolismemvelbloud dvouhrbý (střední Asie) –z loje v hrbech vzniká okysličováním voda, která jde do krevního oběhufenek – psovitá šelma s noční aktivitou, žere hmyz, ještěrky, hlodavce a ptákygekoni, agamy, zmije, štíři, fenek, pískomilpalma datlová savana = travnaté roviny + solitérní dřeviny přechod mezi stepí a lesemobdobí sucha a dešťů = ohňový klimax – v období sucha časté požáry, které přispívají k obnovení přirozené sukcese biodiverzita nízká, ale populace druhů početné (velká stáda býložravců)v J. Americe emu, vlk hřivnatý, (mravenečník, sova králičí, pásovec, morče)?v Austrálii klokan, koala, vombat, pes dingo, kakadu a andulkyv Africe sloni, žirafy, gazely, pakoně, antilopy, hroši, hyeny, buvoli stepi, prérie, pampy = travnaté oblasti bez dřevin v mírném pásu S Amerika – prérie - bizoniJ Amerika – pampy – mara stepní (zajíc pampový), nandu pampovýEuroasie – stepi: sysel, drop velký, kůň Převalskéhodále orli, kojot, psoun, pakoně, antilopy, lišky, zajíci, sarančatapodnebí suché (suché léto, studená zima)tráva, pšenice, kukuřice lesy mírného pásu výhodné podnebí, rovnoměrně rozložené srážky, poměrně vysoká vlhkost vzduchubohaté mechové, keřové i stromové patrorozmanité: opadavé listnaté lesy, jehličnaté lesy, smíšené i deštnéduby, buky, habry, javory, více na sever smrky, jedle, borovice, modřínyplch velký, veverka obecná, prase divoké, jezevec lesní, jestřáb, liška obecná, myšice lesní, sojka obecná, kalous ušatý, jelen lesní, rys ostrovid, křivka tajga = severský jehličnatý les nízké teploty (teplé léto, srážky → rašeliniště)jehličnaté stromy, vřesoviště, brusnice borůvka, brusinka, mechy a lišejníkymedvěd hnědý, vlk, rys, los, bobr, tetřev hlušec tundra od 700 s. š.krátké jaro, jinak zimapůda z velké části roku zamrzláv krátkém létě roztaje jen povrchová vrstva půdy tzv. aktivní pásmo – silně zvodnělé, protože hlouběji zamrzlá půda (perma-frost) nemůže vodu pojmoutstromy drobné, keřovité (vrby, břízy), mechy a lišejníky, bylinysysel, hraboš, liška polární, medvěd lední, sovice sněžná, sob, zajíc, vlk, rosomák, pižmoň VZTAHY MEZI POPULACEMI symbióza = jakékoliv úzké soužití dvou organismů protokooperace = kooperace, soužití dvou populací, doplňování např. pštrosi a zebry – při registraci predátorů různé druhy ptáků při společném hnízdění mutualismus = soužití pr

Témata, do kterých materiál patří