Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


25. Organismy ve vztahu k prostředí

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (30.63 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

25. Organismy ve vztahu k prostředí

OŽP x ekologie

druh, populace, společenstvo, ekosystém

biomy

vztahy mezi populacemi

r- a K-strategie

invazní druhy

ekologie

= věda zabývající se vztahy mezi organismy a jejich prostředím a vztahy mezi organismy navzájem

 • první tento obor nazval a definoval Ernst Haeckel (1866)

 • jedna z nejmladších věd, rozvoj hlavně v současnosti

 • někdy se také užívá v širším smyslu jako ochrana životního prostředí (nesprávné)

 • obecná ekologie – shrnuje a zobecňuje ekologické souvislosti a zákonitosti

 • speciální ekologie – zabývá se jednotlivými skupinami organismů (rostlinná, živočišná, ekologie mikroorganismů…)

 • podle úrovně, na níž jsou vztahy studovány, se rozlišují 3 obory:

 • autekologie – vztahy na úrovni jedince

 • demekologie – vztahy na úrovni populací

 • synekologie – vztahy na úrovni společenstev a ekosystémů

ochrana životního prostředí

 • obor, který využívá poznatků z biologie a aplikuje je na možnosti a potřeby lidské společnosti

 • vychází z poznatků ekologie

 • převládá hodnotící stanovisko ochránců životního prostředí:

 • člověk nebezpečný přírodě → snaha přírodu chránit před dopady lidské činnosti

 • vznik na začátku 19. století – snaha zachovat nepoškozené části přírody formou vyhlášení rezervací

Natura 2000:

 • soustava chráněných území, kterou společně vytváří členské státy Evropské unie

 • určena k ochraně nejvzácnějších a nejvíce ohrožených druhů živočichů, rostlin a nejvzácnějších přírodních stanovišť na území EU – ochrana biodiverzity

Mezinárodní instituce na ochranu přírody:

WWF = World Wide Fund for Nature (Světový fond na ochranu přírody) – nejstarší, hlavně druhová ochrana

IUCN = Mezinárodní svaz ochrany přírody – územní ochrana, uchování přírodních zdrojů

UNESCO – vyhlašuje biosférické rezervace v rámci programu Člověk a biosféra

Europarc = evropská federace pro národní parky

 • v ČR nejstarší rezervací Žofínský prales (1838) – často uváděn i za nejstarší v Evropě

DRUH, POPULACE, SPOLEČENSTVO, EKOSYSTÉM

druh

= základní kategorie biologické nomenklatury, nejnižší kategorií klasifikace organismu z taxonomického hlediska

= druh je soubor populací s jedinečným vývojovým původem a historií, tvořený navzájem si podobnými jedinci, kteří se mezi sebou mohou plodně křížit a jsou reprodukčně izolováni od jiných podobných skupin

jedinci téhož druhu vytvářejí populace

populace = soubor jedinců téhož druhu, nacházejících se v jednom určitém místě v jednom určitém čase

společenstvo = biocenóza

= soubor populací různých druhů organismů s blízkými nároky na prostředí

 • tvořeno fytocenózou (rostlinami) a biocenózou (živočichy)

 • společenstva přirozená – vznik dlouhodobým samovolným vývojem

 • společenstva umělá – vznik činností člověka (smrková monokultura, monokultura zemědělských plodin...)

Témata, do kterých materiál patří