Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


1-Etapy-vývoje-země-a-života

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (137,98 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Etapy vývoje Země a života Život Zvláštní forma existence hmoty Specifické strukturní uspořádání molekul (strukturní složitost) –organické látky Funkční organizovanost Nadřazené a podřazené molekuly (organely, buňky) Živé soustavy jsou nerovnovážné a dynamické s nízkou entropií (neuspořádaností)Základní jednotka =jedinec (organismus) Prostorově a časově ohraničená soustava! otevřený systém– přijímá a vydává látky do okolí Uzavřený systém v prostoru ale komunikující s okolím – výměna látek Omezená existence v čase Vykonává všechny základní životní funkce, schopný samostatného života V průběhu jeho existence dochází k vývoji (ontogenetickému) = vývinDruh Množina jedinců, geneticky příbuzných tak že jsouschopni křížení za vznikuplodného potomstva Určitá míra společných znaků Soubor populací Mezidruhovému křížení brání reprodukčně izolační mechanismy (geografické a biologické – prezygotické, postzygotické)Základní znaky živých soustav Schopnost serozmnožovat+ dědičnost Růst a vývin (ontogenetický) – přeměnou látek, stárnutí Metabolismus (látkový a energetický) Soubor reakcíkatalyzovaných enzymy anabolické a katabolické dráhy (organizovaný a integrovaný soubor biochemických reakcí související s energetickou přeměnou přijatých látek) Nepřetržitá výměna látek, energie a informací s okolím – aktivní vztah k okolí Energie chemických vazeb (část se mění na teplo, zbytek – volná E – schopna konat práci), či světelná E Jednotné složení Převažují organické makromolekuly (lipidy, bílkoviny, sacharidy, nukleové kyseliny) - biopolymery Buněčná stavba (krom virů a spol) Buňka = základní stavební a funkční jednotka (schopna samostatné existence?) Člověk přes 250 typů buněk Diferenciace Výsledkemvysoká organizovanost a autoregulace Funkčnost a účelnost orgánů a fungování jako celek Všechny buňky mají stejné geny, ale „zapnou“ se jen nějaké, pro tvorbu určitých bílkovin (mnohobuněčná eukarya) Homeostáza – stálé vnitřní prostředí Dráždivost (schopnost přijímat areagovat na podněty z okolí) Autoregulace – změna a úprava životních jevů Pohyb (bakterie – taxe, rostliny – tropismy a spol) Aktivní vztah k okolí Adaptace – nedědičná, krátkodobá (př. opálení) Vývoj evoluční (fylogenetický) – přírodní výběr, sexuální výběr, mutace, genetický drift Vztahy mezi organismy Atomy – molekuly – makromolekuly – organely - buňky – tkáně/pletiva – orgány – orgánové soustavy – organismy – populace – společenstva (biocenózy) – ekosystémy – biosféra 3 domény – bakteria, archea, eukarya Stupně uspořádanosti živých soustav Nebuněčné (viry, priony…)Jednobuněčné Prokaryota EukaryotaKolonie, pokročilejší kolonie –cenobium (váleč koulivý)MnohobuněčnéObligátní společenstva (včely, mravenci) = individua vyššího řádu Vývoj názorů na vznik a původ života Kreační hypotézy - druhy jsou od stvoření stejnéTermín evoluce: H. SpencerŽe život byl stvořen –kreacionismus Starověk: zkameněliny – hříčky přírody/draci, Škola diluvianistů spláchla je potopa Robert Hooke – potopa se opakovala G. Cuvier Zakladatel paleontologie Teorie kataklyzmat Zastáncem Hooke Křesťanský evolucionismus –Teilhard de Chardin Do vývoje zasáhlo něco nadpřirozeného Mír mezi vědou a vírouTeorie samoplození =spontánní (naivní) abiogeneze Život z neživé hmoty Aristoteles Vyvrátil – Louis Pasteur!Panspermické teorie Život z kosmu v podoběkosmozoí = zárodků Rozpracoval to Arrhenius, zastáncem byl CrickAutochtonní abiogeneze Život vznikl z neživé hmoty na Zemi postupným vývojem Život vzniká na Zemi – ideální podmínky – ustálená dráha a vzdálenost od slunce Země – 4,6 miliardy let stará Vznik života – 2 etapy Chemická evoluce Z anorganických látek organické (aminokyseliny, aldehydy, alkoholy, heterocykly ------ monosacharidy, peptidy, nukleotidy) Podmínky: Redukční atmosféra – NH3(amoniak), CH4(metan), H2, H2S (sirovodík), HCN (kyanovodík) Voda Zdroje energie:UV záření (není ozonosféra), elektrické výboje, žhavá láva, radioaktivní rozpad Možná katalýza jílovými materiály a kovy, později prvními peptidy Plyny v ovzduší, srážely se, praoceány – reakce, výboje –vrstvy organických látek Biochemická evoluce: - vznik polymerů (bílkoviny, RNA) Shlukováním ve vodních nádržích – tvorba koloidů prebiotický bujón/prapolévka! Shlukovali se – tvořili koacerváty (kapičky protenoidních bílkovin)/mikrosféry Předchůdci buněk – protenoidnímikrosféry/ koacerváty Vznik spontánně ochlazením roztoků polypeptidů Vlastnosti buněk (zvětšování objemu v hypotonickém prostředí, dvojitý obal připomínající polopropustnoumembránu) Tendence zvyšovat svoji komplexnost a shlukovat se do chomáčků Po vystavení slunci –elektrický potenciál na membráně vytvořilimetabolony prvnítermodynamicky otevřené systémy Schopni přijímat živiny+náznaky metabolismu (vylučování ochuzených živin) => pohyb, růst, dráždivost Chybí autoreplikace a dědičnost! v okamžiku, kdy se naučily replikovat – začíná biologická evoluce S. Miller, J. Oró – důkaz tvorby aminokyselin a dusíkatých heterocyklů S.W Fox – důkaz bílkovinných látek, teorie mikrosfér J.D. Bernal – teorie jílových částic - polymerace na jílovitých materiálech Biologická Od vzniku prvních „prabuněk“ –eobiontů/protobiontů –schopnost replikace!!! Prokaryontní a heterotrofní (neměli schopnost fotosyntézy) a asi anaerobní Alexandr Ivanovič Oparin (1894-1980)Oparinova teorie - koacerváty Vznik života v oceánu přes prebiotickou polévku/bujón J.B.S Haldane, podobné pokusy Vznik a vývoj života podle tří klíčových momentů 3 etapy 1)abiogenetická = chemická evoluce Až k organickým látkám Podmínky: vzdálenost planety od slunce, vytvoření gravitace, vytvoření atmosféry (anaerobní) – kyslík se tam dostal až pak činností sinic, prvkové složení kůry, bouřky, deště, elektrické výboje, UV záření (chrání voda) –převod anorganických látek na organické 2)autoreprodukční–1. Etapa biologické evoluce Vznik nukleových kyselin –schopnost replikace! Vznikautoreprodukce => vznikprotobiontů/eobiontů/progenotů přímí předchůdci organismů Nedokonale se replikující systémy bez ustáleného genetického kódu Re

Témata, do kterých materiál patří