Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
26, Molekulární základy dědičnosti

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (53,35 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

26, Molekulární základy dědičnosti ZÁKLADNÍ GENETICKÉ POJMY genetika = věda o dědičnosti a proměnlivosti organismů - souvisí s pohlavním rozmnožováním (asexuální rozmnožování je pouze pokračováním jedince, pro genetiku nemá význam) - dědičnost = schopnost udržovat soubor dědičných informací (genů) a předávat je z generace na generaci (umožňuje zachovat charakteristické vlastnosti organismů pokračování biologického druhu) - proměnlivost = schopnost měnit geny (znaky) organismu vlivem vnějšího prostředí (umožňuje adaptaci organismu na určité prostředí vývoj biologického druhu) (dědičnost a proměnlivost umožňují evoluci organismů na Zemi) znak = jednotlivá vlastnost organismu (vznikne realizací genetické informace = expresí genu) - všechny znaky jsou biochemicky podmíněné (enzymy) - morfologicko-anatomický (tvar, rozměr) - funkční = fyziologický (schopnost imunity) - psychický (stupeň nadání, IQ) - kvalitativní - tvoří několik značně rozdílných variant (barva očí, květu, krevní skupina) - kvantitativní - u různých jedinců se neliší kvalitativně, ale kvantitativně mírou projevu - tvoří plynulou řadu variant (velikost, hmotnost, výška, intenzita zbarvení) - lze znázornit Gaussovou křivkou) gen (vloha) = hmotný předpoklad znaku (informace pro vytvoření určité vlastnosti organismu - znaku) = úsek DNA nesoucí informaci pro vytvoření určité bílkoviny (úsek DNA nesoucíjeden gen =lokus - určením lokusů jednotlivých genů vznikne chromoz. mapa) - strukturní geny - podle nich se tvoří m-RNA skladba molekul bílkovin znaky organismu - regulační - regulují proteosyntézu (podle nich vytvořené bílkoviny ovlivňují expresi strukturních genů, regulují aktivitu strukturních genů podle potřeb buňky (diferenciace buněk) - ribonukleové - řídí syntézu r-RNA a t-RNA genotyp = soubor genů organismu (všechny geny se nemusí navenek fenotypově projevit) fenotyp = soubor všech pozorovatelných vlastností organismu, vytváří se na základě genotypu - uplatňuje se i vliv prostředí (=> jedinci téhož genotypu mohou mít v různém prostředí různý fenotypový projev) a všechny geny se nemusí realizovat (diferenciace buněk) genom = soubor genů buňky (u jednobuněčných organismů genotyp = genom) -jaderný genom - DNA v jádře -mimojaderný genom - DNA mitochon., plastidů, cytoplazmy, plazmidů (u prokaryot) genofond = soubor všech genů v populaci (populace = soubor všech jedinců stejného druhu na určitém místě v určitém čase) alela = konkrétní forma genu (různé formy stejného genu) - v tělních (somatických) buňkách -2n - gen reprezentován 2 alelami (1 od otce, 1 od matky) - v pohlavních buňkách (gametách) -haploidní - 1 alela -označení alel: A -dominantní,a -recesivní -stejné => jedinec jehomozygot (dominantní - AA, recesivní - aa) různé =>heterozygot - projev genetických informací ve fenotypu závisí především na vztahu dominance a recesivity u alel téhož genového páru : - uhomozygota jsou obě alely daného páru vždy stejné - buď obě dominantní nebo recesivní => genotyp se ve fenotypu vždy projeví - uheterozygota s jednou alelou dominantní a druhou recesivní existují následující vztahy : - úplná dominance - dominantní alela úplně potlačí projev alely recesivní - heterozygotní organismus má stejný fenotyp jako dominantní homozygot - např. gen pro tvorbu barviva anthokyanu v buňce : - dominantní alela A podmiňuje vznik anthokyanu => vzniká červené zbarvení - recesivní alela a neumožňuje vznik barviva => bílé zbarvení - AA - dominantní homozygot, Aa - heterozygot budou mít červené zbarvení - aa - recesivní homozygot - bílé zbarvení - neúplná dominance - dominan. alela nepotlačuje zcela projev alely recesivní - také se projeví - např. alela A podmiňuje syntézu barviva, ale a tvorbu barviva neumožňuje - homozygot AA - barvivo se tvoří => tmavě žlutá barva aa - barvivo nevzniká => bílá barva - heterozygot Aa - barvivo se tvoří, ale méně než u homozygota AA => světle žlutá - intermediarita - zvláštní typ neúplné dominance - obě alely se projeví stejnou měrou - kodominance - obě alely se u heterozygota uplatňují rovnocenným způsobem, neovlivňují se - např.krevní skupiny - gen určující krevní skupiny u člověka má 3 alely gen velkého účinku gen malého účinku - má velký fenotypový účinek - malý fenotypový účinek, proměnlivé vyjádření - zodpovědný za kvalitativní znak - kvantitativní znaky - na tvorbě znaku se podílí málo genů (často 1) - podílí se celý soubor genů = polygenní systém - vnějším prostředím ovlivněn minimálně - velký vliv prostředí - např. krevní skupiny - výška, stupeň IQ MOLEKULÁRNÍ ZÁKLADY DĚDIČNOSTI - základní pravidla dědičnosti objevilJohan Gregor Mendel (1822-1884) - křížení dvou odrůd hrachu setého - navzájem se lišily v jednom znaku - zakladatelé molekulární genetiky - Watson, Crick, Wilkins - 1853 Exprese genu (Centrální dogma molekulární biologie) -bílkoviny -primární struktura - sekvence aminokyselin -sekundární - helix, skládaný list -terciární - prostorové uspořádání sekun. struktury (díky vodík. a disulfid. vazbám) -denaturace - změna prost. uspořádání => ztráta biolog. aktivity (teplota, UV, chemikálie) GENETIKA BUNĚK Genetika PROKARYOT - hl. část genetické informace je uložena v nukleoidu = kruhová DNA - bakteriální chromozóm -počet genů - několik tisíc - chromozóm nemá histony - haploidní počet - pouze jedna alela - musí se vždy projevit ve fenotypu - modelové genetické organismy (u eukaryot 2 alely - dominantní může potlačit fenotypový projev recesivní alely) - replikace DNA probíhá z jednoho místa a šíří se oběma směry (kruh zůstává uzavřený) - plazmidy - mimojaderná doplňková genetická informace - přídavné kruhové molekuly DNA -2 - několik set genů (při natáhnutí až 0,5 - 0,7 um) - replikace nezávisle na replikaci DNA, v buňce může být několik kopií - obsahují geny zodpovědné za - resistence vůči antibiotikům, syntéza antibiotik, rozkládání organ. látek, vázání dusíku (nitrogenní bakterie) - fertilní plazmidy - zajišťují sexuální procesy u bakterií (konjugaci) - lze přechod do různých buněk (i eukar.), bakterie je m

Témata, do kterých materiál patří