Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
27. Dědičnost znaků, Mendelovy zákony

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (20,32 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

27, Dědičnost znaků, Mendelovy zákony - přenos genetické informace z generace na generaci se děje při rozmnožování: - nepohlavní - potomci (klony) jsou geneticky shodní s rodiči - při vzniku rozdílů se uplatňuje vnější prostředí - pohlavní - potomek získává vlohy od otce i matky => dochází k nové kombinaci alel - křížení (hybridizace) - cílené pohl. rozmn. za účelem sledování a získávání urč. znaků u potomků - je to základní metoda genetického výzkumu a šlechtitelství - generace rodičovská = parentální - P - generace potomků = filiální - F (F1, F2, ...) DĚDIČNOST MONOGENNÍCH ZNAKŮ - kvalitativních - znak je určen jedním genem A - Autozomální dědičnost - geny uloženy na autozomech (tělní chromozomy), jejich projev nezávisí na pohlaví jedince - 2 alely genu leží v odpovídajících úsecích homologních chromozomů - stejné => homozygot - dominantní AA, recesivní aa - různé => heterozygot - Aa MONOHYBRIDISMUS - křížení dvou jedinců, při němž sledujeme dědičnost jednoho genu - 1) s úplnou dominancí a) - křížení dvou stejných homozygotů AA x AA nebo aa x aa P: A x A gamety: A A A A F1: AA AA AA AA - homozygotní rodiče stejného typu vytvářejí stejný typ gamet => všichni potomci homozygotní, stejného typu jako rodiče = uniformní hybridi - stejné budou i další generace = čistá linie b) - křížení dvou různých homozygotů P: AA x aa gamety: A A a a F: Aa Aa Aa Aa - vznikají jen heterozygoti => generace je uniformní (fenotyp jako dom. homoz.) I. Mendelův zákon = o uniformitech hybridů - při křížení dvou homozygotně rozdílných jedinců vznikají genotypově i fenotypově shodní heterozygotní jedinci (= uniformní) c) - křížení homozygota s heterozygotem P: Aa x aa gamety: A a a a F: Aa Aa aa aa - vzniknou jedinci v poměru 1 : 1 = štěpný poměr d) - křížení dvou heterozygotů P: Aa x Aa gamety: A a A a F: AA Aa Aa aa - genotypový štěpný poměr: 1AA : 2Aa : aa 1 : 2 : 1 (25% : 50% : 25%) - fenotypový štěpný poměr: 3 : 1 (75% : 25%) - heterozygot je fenotypově shodný s dominantním homozygotem II. Mendelův zákon = o štěpení v potomstvu hybridů - při vzájemném křížení heterozygotů vznikají genotypově i fenotypově různorodí potomci, jejichž genotypový štěpný poměr je 1:2:1 a fenotypový 3:1 - 2) s neúplnou dominancí - genotypové štěpné poměry jsou shodné jako při křížení s úplnou dominancí 1:2:1 - fenotypový štěpný poměr je 1:2:1 DIHYBRIDISMUS s úplnou dominancí - křížení dvou jedinců, při němž je sledována dědičnost dvou genů - A, B - geny leží na dvou různých chromozomech, alely se rozcházejí do gamet nezávisle na sobě - jsou volně kombinovatelné = III. Mendelův zákon (o nezávislé kombinaci alel) - při vzájemném křížení vícenásobných heterozygotních hybridů (polyhybridů) vznikne mezi alelami sledovaných genů tolik kombinací, kolik jich je matematicky možných - pro lepší přehlednost je vhodné použít kombinační čtverec P: AABB x aabb gamety: AB AB ab ab F: AaBb AaBb gamety: AB, Ab, aB, ab AB, Ab, aB, ab - v F2 generaci je 16 dihybridů - počet různých genotypů = 9 = 32 - počet různých fenotypů = 4 = 22 - obecně - při n-stupni hybridismu v F2 lze vyštěpit 2n fenotypů a 3n genotypů B - Gonozomální dědičnost - geny leží na pohlavních chromozómech (gonozómy), jejich dědičnost je závislá na pohlaví - mají homologní a heterologní část - dědičnost v homologních částech se řídí pravidly autozomální dědičnosti - dědičnost genů v heterol. částech závislá na pohlaví rodičů (při sestavě chromozómů XY chybí druhá párová alela => projeví se i recesivní alela ve fenotypu) - genet. významné geny - v heterologní části chromozómu X = X chromozómová dědičnost - zodpovědné za - hemofilii, daltonismus, chybění potních žláz, ... (s x - přenašečka, s xx - nemocná, s x nemocen) DĚDIČNOST POLYGENNÍCH ZNAKŮ - kvantitativních - znak je určen skupinou genů Genové interakce - jedná se o vzájemné ovlivňování genů, které se společně podílejí na tvorbě jednoho znaku - na jejich tvorbě se podílí větší počet genů malého účinku - ovlivňují se = polygenní systém - čím je více genů => větší možnost volné kombinovatelnosti => větší počet genotypů i fenotypů - počet genotypů (mají-li jen 2 alely) je dán vztahem 3nn (n je počet genů) - alely je možno rozlišit na : - neutrální - neovlivňují základní hodnotu znaku, ale podílí se na něm - aktivní - základní hodnotu znaku nepatrně zvyšují nebo snižují - výsledná hodnota vznikne kombinací všech alel - fenotypový projev genů je snadno ovlivnitelný faktory životního prostředí => jedinci stejného genotypu se mohou kvantitativními znaky výrazně lišit => každý znak podmíněn - složením genotypu = dědičná proměnlivost (během života se nemění) - vnějším prostředím = nedědičná proměnlivost - podíl mezi nimi = dědivost (heritabilita) - h2 = koeficient dědivosti - jeho hodnoty v rozmezí 0-1 (0 = proměnlivost znaku způsobena vnějšími faktory, 1 = způsobena genetickými faktory) PROMĚMLIVOST (VARIABILITA) - protiklad k dědičnosti tendence rozlišit potomstvo - příčiny: - genetické - nemění se geny (alely) ani jejich počet, dochází pouze k jejich kombinaci - segregace - kombinace - crossing-over - mutace = změna kvality i kvantity genů (alel) - vliv prostředí - hlavně u kvantitativních znaků mutace: = změny genetické informace vyvolané působením tzv. mutagenních faktorů (= mutagenů) - spontánní (nahodilé) - vznikají bez zásahu člověka - nepatrná četnost, zvyšuje se zhoršujícím životním prostředím - chyby při replikaci, transkripci… (opravné systémy organismu mohou napravit) - pravděpodob. úměrně stoupá s rozsahem genomu a délkou bun. cyklu (vysoká u mikroorg.) - indukované - záměrně vyvolané člověkem (i když sám nechce) - faktory vyvolávající mutace = mutageny -fyzikální - radiomutageny ( -záření, RTG-záření, UV-záření a jiné krátkovlnné záření) -chemické - chemomutageny (těžké kovy, formaldehyd, yperit, dusitany, azobarviva) - hlavně jako aditiva (látky přidávané do potravin proti kažení, pro lepší vzhled…) - desinfekční prostředky - léky (teratogenita léků - způsobují znetvoření plodu) rozdělení mutací podle rozsahu: 1 - genové

Témata, do kterých materiál patří