Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


Obecná charakteristika živých soustav

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (50,5 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

1. OBECNÁ CHARAKTERISTIKA ŽIVÝCH SOUSTAV BIOLOGIE = (řec. bios – život, logos – věda) věda o živé přírodě – zabývá se studiem živých org., jejich vlastností a forem jejich vztahů navzájem a jejich vztahů k neživé přírodě - přestože jsou všechny organismy na první pohled tvarově i funkčně rozdílné, mají některé vlastnosti společné = obecné vlastnosti organismů - všechny organismy jsou uspořádányhierarchicky – stupňovitě atomy prvků molekulymakromolekulymakromolekulární celkybuněčné organely buňka(základ pozemské formy života)tkáněorgánymnohobuněčný organismus OBECNÉ VLASTNOSTI ORGANISMŮ metabolismus– přeměna látek a energií - soubor biochem. reakcí, kt. zajišťuje fungování org. - podle získávání org. látek – metabolismus autotrofní – vytváří si je z jednoduchých anorganic. za světla (zelené rostliny, bakterie), podmínkou je chlorofyl – reakce = fotosyntéza heterotrofní – musí org. látky přijmout z mrtvých nebo živých org. mixotrofní – kombinace - získávají E pro život rozklad org. látek – OXIDACE= dýchání, za přístupu kyslíku FERMENTACE= kvašení, bez kyslíku rozmnožování a dědičnost – - org. vytvoří nového jedince (předá část nebo všechny vlastnosti) pohlavní – spojení 2 pohlavních buněk (kombinace 2 vlastností) nepohlavní – všechny vlastnosti stejné, z části těla mateř. jedince = klony (geneticky naprosto stejné) – nižší formy života růst a vývoj dráždivost – schopnost přijímat a reagovat na podněty z okolí pohyb buňka –základní stavební a funkční jednotka organismu (výjimka- viry- parazitizmus, pevně vázány na buňku, donutí ji, aby je pomnožovala, vyživovala,…) jednotnost chem. složení – biogenní prvky C H O N P S sloučeniny– org. makromolekuly- sacharidy, bílkoviny, lipidy, nukleové kyseliny anorganické látky –voda, anorg. látky ve formě iontů 60 – 90 % vody 40 – 10 % sušiny – v sušině anorg. látky 1 – 10 % org. látky 90 – 99 % VODA - vš. biochem. procesy probíhají ve vodě, zákl. prostředí pro průběh reakcí - zajišťuje aktivitu vš. org. látek - rozpouštědlo polárních a iontových sloučenin SACHARIDY - zdroj a zásoba E, stavební fce - látky z C, H, O a podle složitosti (počtu minosacharid. jednotek) - monosacharidy – glukóza, riboza, deoxyriboza - oligosacharidy – disacharid- sacharoza – výživa - polysacharidy – škrob – glykogen – zásobní fce, celuloza – stavební fce – buň. stěna LIPIDY tuky a oleje – GLYCEROL + 3 MATNÉ KYSELINY - tuky – živočišné b., vyškvařování, pevné (tuhé) - oleje – rostlinné b., lisování, tekuté – nasycené mastné kyseliny vosky -- VYŠŠÍ ALKOHOL + 1 MASTNÁ KYSELINA - ochranná fce (na povrchu plodů, včelí vosk) fosfolipidy -- zbytek H3PO4 + 2 MASTNÉ KYSELINY - stavba biomembrán cholesterol – zužuje cévy a zkřehčuje je kornatění cév - bez ch. málo stavebního materiálu steroidní hormony – hormony vylučované pohl. žlázami, zvětšují počet bílkovinrůst svalů – anabolický efekt BÍLKOVINY - jednoduchým – pektidy - látky složené z aminokyselin – 2 funkční skupiny peptidická vazba = charakteristická pro bílkoviny, mezi skupinou NH2 a COOH druhé aminokyseliny - 20 aminokyselin – zúčastněno na stavbě někt. bílkovin v org. - vlastnosti dané- pořadím am., délkou a tvarem řetězce bílkovin - z 20 am. (podíl na tvorbě bílkovin) – 12 neesenciální (postradatelné)- tělo si je umí vyrobit 8 esenciální (nepostradatelné) – musí být ve stravě, tělo si je neumí vyrobit 2- 3 am. – nejsou vůbec obsaženy v rostlinné stravě nezbytný přísun živočišné stravy fce: pohyb- stavba svalů, tvorba svalové hmoty stavební fce řídící fce – enzym= biokatalyzátor, látka řídící buň. reakci - vš. reakce jsou řízeny enzymy - hormon imunita přenos látek – z buňky do buňky, mezi orgány – hemoglobin zdroj E - pořadí am. v bílkovině je zakódované v nukleových kyselinách NUKLEOVÉ KYSELINY - z nukleotidů – cukr, fosfát, dusíkatá báze(A,T,C,G,U) - DNA, RNA FORMY BIOPLAZMY - na každé buňce můžeme rozlišovat cytoplazmu, jádro a buněčné povrchy CYTOPLAZMA – skládá se z různého množství drobných buněčných struktur – cytoplazmatických organel- strukturálním základem většiny těchto organel jsou velmi tenké membrány –biomembrány - biomembrány- dvě vrstvy molekul fosfolipidů a molekuly bílkovin - b. jednotlivých cytoplazmatic. organel se liší zastoupením bílkovin a prostorovým uspořádáním - buň. organely, jejichž základem jsou biomembrány =membránové struktury buňky ribozómy – další složka cytoplazmy - drobná zrníčka, slož. – RNA a bílkoviny vlákénka cytoskeletální soustavy – mikrotubuly a mikrofilamenta větš. uloženyzásobní látky – bílkoviny, tuky, škrob, glykogen aodpadní látky – soli, pigmenty =buněčné inkluze BUNĚČNÉ JÁDRO hl. složka –chromozómy – kažý chr. obsahuje 1 DNA- hl. nositelem genetické informace karyoplazma BUNĚČNÉ POVRCHY plazmatická membrána- membrána v níž jsou zastoupeny glykoproteidy- regulace příjmu látek do buňky, příjem signálů buněčná stěna – určuje tvar SYSTÉM ŽIVÉ PŘÍRODY - důl. věda o evoluci přírody – evoluční biologie – cílem je studium dějů a jejich příčin, které vedly ke vzniku nových druhů na jejich základě zjišťuje evolut. biologie – přirozený systém živé přírody - systém se skládá zesystematických jednotek = soubor jedinců, kteří se urč. znaky odlišují od jedinců jiné systematické jednotky UMĚLÝ SYSTÉM = nejstarší, třídí na základě vnější podobnosti a nerespektuje příbuznost (barva květů, obsahové látky, vzrůst) PŘIROZENÝ SYSTÉM= třídí organismy podle příbuznosti a respektuje jednotlivé vývojové kroky ( na počátku nejjednodušší) JEDINEC= individuum, organismus, prostorově ohraničená soustava schopná vykonávat veškeré životní funkce POPULACE = soubor organismů téhož druhu , žijících v určitém místě a v určitém čase – tvoří polulaci daného druhu, populace vytváří druh DRUH = zákl. jednotka fylogenetického systému = jedinci – schopnost se navzájem křížit a vytvářet dále plodné potomky (mul= kobyla+osel, mezek=kůň+oslice) TAXON = skupina organismů, kt. spojuje urč. stupeň vzájemné příbuznosti a které se svými znaky liší od jiných systematických jednotek téže úrovně – např. druh, rod,

Témata, do kterých materiál patří