Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
29, Ekologie - pojmy, moje

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (26,68 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

29, Ekologie – pojmy EKOLOGIE = nauka o vztazích mezi organismy a prostředím a mezi organismy navzájem - pojem zavedl Ernest Haeckel r. 1866, jako samostatný obor se rozvíjí od počátku 20. stol. - rozdělení podle : a) oblasti zájmu (skupin organismů) - ekologie bakterií, R, hub, Ž, člověka (antropoekologie) b) úrovně ekologických vztahů - autoekologie - studuje jednotlivé druhy a vztahy mezi nimi - demoekologie - studuje populace (demografie - studuje populace člověka) - synekologie - studuje společenstva a ekosystémy c) prostředí - ekologie vod, půdy, lesa, lidských sídlišť, ..... Základní pojmy ¤ biotop = místo ( prostor ), které poskytuje organismům podmínky pro život (rybník, les, louka) - charakterizován určitými abiotickými faktory (poloha, klima, půda, voda, ...) ¤ lokalita = stanoviště, naleziště, topograficky vymezené místo výskytu ¤ areál = prostor zeměpisného rozšíření druhu ( např. vačnatci v Austrálii ) ¤ populace = soubor jedinců urč. druhu v urč. čase na urč. místě ¤ biocenóza = společenstvo = soubor jedinců různých druhů na určitém biotopu - fytocenóza = rostlinné společenstvo, zoocenóza = živočišné společenstvo ¤ ekosystém = soubor organismů a prostředí (biotop + biocenóza), (les, zahrada, louže) ¤ biom = soubor podobných ekosystémů (tropické deštné pralesy, tajga, tundra) ¤ biosféra = všechen zem. povrch oživený organismy, soubor všech biomů ¤ nika = celkový vzájemný vztah mezi organismem ( popř. populací ) a jeho prostředím Život a podmínky jeho existence -život = způsob existence vysoce organizované hmoty, který se vyznačuje zákl. znaky : - chem. složení (NK a bílkoviny), metabol., dráždivost, množivost, dědičnost, vývoj (evoluce) - všechny živé systémy (kromě virů) mají buň. organizaci a schopnost autoregulace -existence života vyžaduje zachování určitých podmínek : a) abiotické b) biotické - dány vztahy mezi organismy - zákl. podmínky musí platit současně, limitující je faktor, který je v minimu (Liebingův z. minima) - živé systémy jsou schopny adaptace na měnící se podmínky prostředí - EKOLOGICKÁ VALENCE = rozmezí podmínek, v nichž je org. schopen existovat (pro život org. je nutné, aby všechny živ. podmínky byly v jeho ekologické valenci) - druhy --- stenoekní - druhy s úzkou E. V. (nesnášejí výraznější kolísání podmínek) - mohou sloužit jako bioindikátory (lišejník, rak) euryekní - druhy se širokou E. V. (dobře snášejí kolísání faktorů) - mají velkou adaptabilitu (smrk, kopřiva) - vymezena hranicemi: minimum, maximum, optimum AREÁLY = soubory stanovišť na Zemi, splňují životní podmínky jednotlivých druhů - podle druhu je malý, střední, velký - souvislý x nesouvislý - více samost. částí - odděleny hiáty (org. se zde nevyskytuje) - kosmopolit = druh se širokým areálem - člověk, moucha domácí, smetanka lékařská, potkan, bakterie - endemit = druh, který je na urč. území původní a jinde se nevyskytuje - krocan (Amerika), lýkovec slovenský, hatérie novozélandská, kivi - relikt = zbytek druhu, který na urč. území byl původně více rozšířen a přečkal určité změny - např. glaciální relikt (ostružiník moruška, jeřáb sudetský v Krkonoších) - typy areálů 1) původní - druh je zde původní (autochtonní) 2) druhotný - druh je zde cizí, byl sem zavlečen (allochtonní) - mandelinka, brambor, akát, ondatra pižmová, borovice vejmutovka - synantropní druhy - doprovázejí člověka a jeho sídla - moucha, vrabec domácí, pěťour maloúborný, myš domácí ABIOTICKÉ PODMÍNKY = soubor fyzikálních a chemických fakrotů - klimatické (světlo, teplo, srážky, ..), edafické (vlhkost, pH, ..), topografické (geogr. poloha,..) 1. SLUNEČNÍ ZÁŘENÍ - zdroj energie, světla, tepla na Zemi, o rozsahu vlnové délky 290-5000 nm a) ultrafialové záření (100-390 nm) - 90% zachyceno ozonosférou - pozitivní - způsobuje tvorbu vit. D v kůži člověka - negativní - brzdí růst (rostliny na horách jsou menší) - mutagenní účinky => rakovina, šedý zákal b) viditelné světlo (260-760 nm) - různý rozsah spektra vnímaného daným druhem org. (čl. 400-750 nm, včela 300-600 nm) - rozhoduje barva, intenzita světla, doba a směr osvětlení, vlnová délka, stupeň polarizace - fotoperioda (= změny v délce světelné části dne) - příčina biorytmů = periodicita biol. jevů - fotoperiodismus = přizpůsobení se pravidelným změnám délky osvětlení - nároky na světlo - světlomilné (fotofilní), stínomilné (skiofilní), temnomilné (fotofobní) - vliv na R - zdroj energie k fotosyntéze (světlobytné × stínobytné) - rozvoj fytohormonů - => kvetení (r. krátkodenní, dlouhodenní, neutrální) - vliv na Ž - umožňuje orientaci zrakem ( ve tmě redukce zraku ) - barevnost živočichů ( ve tmě ztráta pigmentu ) - ovlivňuje aktivitu ( noční × denní živočichové ) - ovlivňuje biorytmus - nástup rozmnož., migrace, výměna srsti a peří c) infračervené záření (800-5000 nm) - nejvýznamnější zdroj tepla pro organismy 2. TEPLO - u většiny organismů je optimum 15-30°C -zdroje : infračervené záření, příjem z okolí, vznik při exoterm. procesech metabolismu ---eurytermní - snesou větší výkyvy teplot ( zmije, pampeliška ) stenotermní - malé výkyvy teplot ( tučňák ) - chladnomilné, kryofilní, teplomilné - ovlivňuje rychlost biochemických reakcí (aktivita enzymů) - vliv na rostliny -zvýš. teplota - odpar vody, odrážení světla pomocí lesklých listů -sníž. teplota - snížení obsahu vody, ztrácí veget. orgány, obranou - trichomy - vliv na živočichy ektotermní (exotermní = poikilotermní = studenokrevní) - teplota se mění s okolím endotermní (homoiotermní = teplokrevní) - savci 36-37°C, ptáci 39-40°C -při poklesu těles. teploty - stav strnulosti - nebezpečné (u čl. 28°C - smrt) - ovliv. zbarvení (v teple tmavší), velikost těla (v teple menší), těl. výběžků (teplo větší) -chlad => zimní spánek = hibernace (ježek, netopýr) -teplo => letní spánek = estivace (drobní hlodavci) - mezi teplokr. a studenokr. řada přechodných forem (ježura, ptakopysk) 3. VZDUCH - v atmosféře žijí organismy většinou v nejnižší vrstvě (= troposféra) - do 7000 m - stenobarní - ptáci, savci x eurybarní - hmyz a) fyzikální vl

Témata, do kterých materiál patří