Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
3, Společné vlasnosti živých systémů

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (26,93 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

3, Společné vlastnosti živých systémů - rozdíl mezi živou a neživou přírodou je ve stupni organizovanosti - živá příroda je složitá a funkčně uspořádaná, probíhají zde složité procesy i jejich regulace - vše je přesně řízeno a vše spěje k uchování a reprodukci soustavy - ŽS charakterizuje soubor určitých vlastností, které ji odlišují od neživé přírody NUKLEOVÉ KYSELINY - hlavní molekulární složky (polysach. nejsou nezbytné - dokázáno u virů) - mezi nimi interakce => zajišťují zákl. životní fce: - přeměna látek a energií (metabolismus) - samostatné uvolňování látek a energie (autoreprodukce) - NA - nesegen. informaci - přenos při syntéze bílkovin, reprodukci organismu => živé soustavy jsou nukleoproteinové BUŇKA = celula - základní stavební a funkční jednotka - schopna samostatného života METABOLISMUS - souhrn enzymatických reakcí a)látkový b)energetický - přeměna chem. sloučenin a prvků na výstavbu těla, růst a vývin - podmiňuje ostatní vlastnosti ŽS - otevřené - výměna látek, energie, informace s okolím => udržování ustáleného stavu AUTOREGULACE - živá hmota má schopnost řídit sama sebe na základě přijatých informací z vnějšího i vnitřního prostředí - uplatňuje se systém zpětné vazby ROZMNOŽOVÁNÍ (autoreprodukce) a DĚDIČNOST DRÁŽDIVOST - schopnost přijímat podněty z okolí a reagovat na ně RŮSTaVÝVIN POHYB - odpovědí org. na podráždění -umožňuje: vyhledávat vhodné živ. prostředí, potravu, partnera, únik před nebezpečím, ... JEDINEC A DRUH -jedinec: - základní kategorie živých soustav (= individum = organismus) - prostorově ohraničená soustava, délka života omezena - vykazuje zákl. fce života, schopnost samostat. života - vyvíjí se - individuální vývoj = ontogeneze -druh : - soubor geneticky příbuzných jedinců - charakterizují ho určité druhové znaky - schopnost křížit se a mít plodné potomstvo (u pohlavně se rozmnožujících) - př. kůň + osel => mula, mezek - jsou neplodní - překračuje délku života jedince, kontinuita udžována rozmnožováním - pozvolna se mění => evoluce druhu ZÁVISLOST ORGANISMU NA PROSTŘEDÍ - působí řada faktorů - fyzikální, chem., klimatické podmínky, potravní zdroje, jiné org., ... - abiotické faktory: - neživá příroda - teplota : - většina org. - 0 - 50oC - pod 0oC - zastavení biochem. procesů - nad 50oC - mění se struktura bílkovin - porušen metabolismus - výjimky - bakterie v pramenech až 90oC - slun. záření: - důležité pro fotos. - ovlivňuje - složení vzduchu, vlnová délka, intenzita, úhel dopadu - ve dne - slun. zář. o prům. hustotě 1,38 KJ m-2s-1= solární konstanta - atmosferický tlak: - tak, aby voda byla v kap. skup. - kyslík - nezbytný pro aerobní org. - určité chem. složení (biogen prvky, voda, vhodné složení vzduchu, ...) - biotické faktory: - živá příroda - působení organismů navzájem -nepřímo (zastínění rostliny jinou, ...) -přímo : - parazité - saprofyté - symbioté (řasa + houba = lišejník, sasanka + rak) CHEMICKÉ SLOŽENÍ ORGANISMŮ - organické látky - 30% hmoty, 90% sušiny - bílkoviny - 12%, makromolekulární látky složené z aminokyselin - fce : - stavební (keratin, aktin, myozin, kolagen, elasti, ...) - zásobní (v semenech sušin) - jsou funkčními látkami (enzymy, protilátky, hormony,...) - sacharidy - 9%, polyhydroxyaldehydy, polyhydroxyketony - fce : - rychlý zdroj en. (glukóza, škrob, glykogen, inulin) - stavební (celulóza, chitin) - lipidy - 8%, estery vyšších MK a glycerolu - fce : - bohatý zdroj en., stavební (fosfolipidy) - rozpouštědla (pro vitamíny a barviva) - NA - 3% - nositelé gen. informace, umožňují syntézu bílkovin -ostatní org. l. : - alkaloidy - dusíkaté l., produkty. R - pro R ochranou, pro ostatní toxické (kofein, morfin, kokain, nikotin,...) - glykozidy - sacharidové povahy, produkty R - ochranou pro R (digitoxin, konvalatoxin) - barviva - význam - ekologický - ochrana, vábení hmyzu (melanin, antokyany, flavony) - funkční - fotosyntetická barviva, krevní barviva, karotenoidy - vitamíny - důležité pro metabolismus - koenzymy enzymů - vytvářejí je především R - silice a pryskyřice - isoprenoidní povahy, těkavé, vonné (mátová, heřmánková) - třísloviny - fenolické povahy, nahořklá chuť - látky steroidní povahy - hormony (kortikoidy, pohlav. hor.) - žlučové kyseliny - cholesterol - anorganické látky - voda - 65% - rozpouštědlo, reaktant, vytváří prostředí pro fyz. a chem. děje - produkt metab., důležitá při termoregulaci, zdroj O a H - soli - rozpustné (disociované na ionty) - vliv na osmózu, elektrické a transportní procesy na mem., udržují pH - součást makromolekulárních látek (barviva, enzymy, přenašeče) - nerozpustné - uhličitany, křemičitany, fosforečnany - ochranné a oporné struktury (schránky, kostry) - biogenní prvky -makrobiogenní - 0,1 - 50% sušiny - C, H, O, N, P, S, Ca, Fe, K, Na, Mg, Cl - základní stavební částice látek -mikrobiogenní - 0,001 - 0,01% sušiny - Zn, Mn, Cu, Mo, I, Co - stopové prvky = ultramikrobiogenní - méně než 0,001% - F, B, Br, Se, As, Si, Al, Li, Ti, V, Ni, Au HIERARCHIE ORGANISMŮ - nejnižší strukturální složka - biomakromolekuly (NA, bílk.) => => nadmolekulární komplexy (ribozomy) => organely - navzájem funkčně závislé => buňka => => tkáň => orgán => org. soustava => organismus - rozdělení organismů podle složitosti stavby těla: a) nebuněčné organismy - viry - nitrobuněční parazité - NA a bílkoviny b) jednobuněčné organismy - jedna buňka je soběstačná, vykonává všechny živ. fce - bakterie, prvoci, některé řasy, houby c) kolonie - soubor sdružených buněk (různého stáří), zachovávají si svou samostatnost - náznak diferenciace a specializace buněk d) mnohobuněčné organismy - vnitřní organisace buněk - tvoří pletiva nebo tkáně, orgány, org. soustavy e) individua vyššího řádu (= obligátní společenstva) - jedinci téhož druhu na sobě život. závislý, samost. existence nemožná - jedinci různě diferenciovaní (královna, trubci, dělnice, ..) - jednají na základě instinktivního chování - mravenci, včely ZÁKLADNÍ ROZDĚLENÍ ORGANISMŮ nebuněčné organismy oddělení: Eobionta = Protobionta - první org. na Zemi Viry Vira buněčn

Témata, do kterých materiál patří