Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
30, člověk a přiroda, moje

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (26,7 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

30, Člověk a příroda PROBLÉMY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ - globální problémy - populační exploze, surovinová a energet. krize, problematika války a míru, konflikt člověka se životním prostředím - řešení konfliktu ze životním prostředím 1) respektovat limitované možnosti planety => netradiční zdroje výživy, regulace porodnosti 2) omezení spotřeby neobnovitelných surovin - recyklace 3) využívat zdrojů energie méně zatěžujících ŽP 4) respektovat ekol. zákonitosti ve všech oblastech lids. činnosti - ekologie jako dlouhodobá ekonomika - ekologické katastrofy : havárie ropných tankerů, havárie Černobylu, kácení trop. dešt. pralesů HLAVNÍ ZNEČIŠŤUJÍCÍ FAKTORY 1) OVZDUŠÍ - emise = látky, které se dostávají do ovzduší - pevné (saze, prach), kapalné i plynné - imise = látky vzniklé reakcemi emisí mezi sebou a se složkami vzduchu - smog = směs emisí a imisí a)kyselý - londýnský typ - zdrojem je hlavně spalování fosilních paliv - obsahuje SO2, popílek s kovy (Be, As, Mo) b)fotochemický - los-angelesský typ - zdrojem hlavně výfukové plyny - obsahuje oxidy N, uhlovodíky, ozón c)kombinovaný - v Praze - inverze = situace, za níž se zvyšuje koncentrace emisí - obrácené rozvrstvení teplých a studených vrstev vzduchu (v údolních oblastech) - nedochází k promíchávání vzduchu, smog zůstává při zemi Plynné emise SO2 - vzniká spalováním fosil. paliv s vysokým obsahem síry (hnědé uhlí) - reaguje s kyslíkem a vodou => kyselé deště (dnes pH 4 - 4,5, může dosáhnout i 2.) - toxický -člověk - poškození sliznice dých. ústrojí, snížení imunity -rostliny - rozklad chlorofylu, odumírání lesů -půda - pH se mění do kysela, změna chem. vlastností (vyluhování Al) - podporuje korozi kovů, naleptávání staveb z vápence - nejvyšší přípustná koncentrace 150 mg / m3 / za 24 hod (za 1/2 h 500 mg / m3) NOx - vznikají při spalování fosilních paliv, toxické - podílí se na vzniku kysel. dešťů a fotochem. smogu, na ubývání ozonosféry - nejvyšší přípustná koncentrace 100 mg / m3 / za 24 hod (za 1/2 h 200 mg / m3) CO2 - uvolňuje se při všech spalovacích procesech - není nebezpečný pro organismy - zvyšující se množství (brání unikání tepla do atm.) => oteplování = skleníkový efekt -výfukové plyny - spálením benzínu vzniká CO, uhlovodíky, NOX, SO2 -CO - vznik nedokonalým spalováním, blokuje část krevního barviva při přenosu O2 -uhlovodíky - spalováním fosil. paliv, podílí se na skleníkovém efektu, karcinogenní -olovo - enzymatický jed, poškození nerv. a rozmn. soustavy, nebezpečí genet. poškození - tetraetylolovo je v benzínu nahrazováno jinými, ale také škodlivými látkami -freony - z hnacích plynů ve sprejích, z prům. zdrojů (chladírenství, výr. plastů) - narušují ozonosféru filtrující ultrafialové záření (=> zvýš. rak. kůže) -jiné plynné látky - fluor, chlor, amoniak (z chladírenských zařízení, toxický), sulfan, metan Pevné emise - vznikají při spalovacích procesech, těžbě a některých výrobách (cementárny, vápenky) =>mech. znečištění - vrstva popílku, ucpání průduchů rostlin chem. působení - obsah toxických kovů a sloučenin -Cd - dříve ve fosforečnatých hnojivech, dnes spalov. uhlí - ukládá se v játrech a ledvinách, má karcinogenní účinky (do těla i kouřením) -Hg - dříve ve rtuťnatých mořidlech na obilí, dnes spal. uhlí - jedovaté hlavně pro nervstvo, krev, může poškodit embryo - nejškodlivější ve formě par a org. sloučenin (metylrtuť) - olovo, polycyklické aromatické uhlovodíky (benzpyreny) Radioaktivní znečišťování atmosféry - zdroje: a) přirozené - kosmické záření - z radioizotopů v půdě a horninách - např. radon - uvolňuje se do ovzduší rozpadem radia => rakovina plic b) z lidské činnosti - zkoušky jaderných zbraní => nebezpečné izotopy (Cs, I, Co) - některé organismy ho hromadí ve zvýšené míře (houby, mikroby) - jad. energetika - i při normál. provozu jad. elektráren se uvolňuje malé množství - případné havárie reaktorů (největší - Černobyl - duben 86) - lékařské vyšetření (pomocí radioizotopů s krátkým poločasem rozpadu) - tepelné elektrárny - radioizotopy v popílku - řešení - snížení spotřeby energie, omezení spalování fosilních paliv, hledání nových energ. zdrojů, používání čistících zařízení, omezení dopravy 2) PŮDA - složitý systém živých a než. faktorů se za normálních podmínek udržuje v rovnovážném vztahu - neživá složka - zvětrávaná hornina, půdní voda, vzduch, org. l. v rozkladu ( humus) - živá složka - tvořena půdními organismy (= edafon) - pesticidy, přehnojování, okyselování a zhutňování půd působí negativně na edafon a tím se snižuje úrodnost půdy - následkem likvidace edafonu zaostává tvorba humusu, který je hlavní součástí sorpčního komplexu půdy Znečišťování půdy - minerální hnojiva - přiměřené množství hnojiv je využito ke zvýšení výnosu -nadměrné hnojení => - zvýšení obsahu látek v R (např. nerovnom. růst) - zasolování půd nadbytečnými hnojivy a jejich vyplavování do vody (zejména u půd s nízkým obsahem humusu) - dusičnany - hromad. v R - nadměrný růstu - nestačí se vyvinout zpevň. pletiva (poléhání obilí) - nespotřebované v R a vyplavené z půdy do vody => poškození hemoglobinu - reakce s aminy i AMK z potravy => karcinogenní nitrosaminy (ochranou vit. C) - fosforečnany - přehnojování a vyplavování do povrchových vod => eutrofizaci vod - => nadměrný rozvoj fytoplanktonu - při jeho následném odumírání dochází k hnilobným procesům a poklesu obsahu kyslíku => úhyn zooplanktonu, ryb, ... - pesticidy - dříve - měly negativní vliv (DDT, organofosfáty, rtuťnatá mořidla) : - kumulace v organismech => poškození živočichů na vrcholu potravní pyramidy - v půdě zůstávají dlouhodobě jejich zbytky (= rezidua) - nespecifické - kromě škůdce hubily i ostatní organismy, zejména edafon - dlouhodobé používání často vedlo ke vzniku odolnosti hmyzu - dnes - pesticidy působící selektivněji a rozkládající se rychleji (Roundup) - jiné kontaminanty -ze vzduchu: 1) spadem (imise) - hlavně těžké kovy 2) srážkami (kyselé deště) - SO2, NOX - v kys. půdách dochází k vyplavování živin i těžkých kovů ze sorp. komplexu a znehodnocování půd Eroze = rozruš

Témata, do kterých materiál patří