Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


30. Ekosystém

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (1,06 MB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

30. EKOSYSTÉM •ucelená část přírody• společenstva tvoří biocenózu,biocenóza a neživé prostředí• ekosystém jezákladní jednotkou• je charakterizovánakomplexními vztahy a) abiotická “neživá” příroda - anorganické i organické látky, klimatické podmínky b) primární producenti - autotrofní organismy, kterévytvářejí organické látky z látek anorganických→hrubá primární produkce- množstvíorganické hmoty vyprodukované→ čistá primární produkce-skutečnýpřírůstek organické hmoty (zbytek po odečtení ztrát způsebených dýcháním) → býložravci seživí rostlinami→ všežravcinemají specializovanou stravu→ masožravci seživí jinými živočichy d) dekompozitoři / rozkladači- organismy, které se živí mrtvou organickou hmotou, energii získávají rozkladem složitých organických látek na jednodušší •biomasa -živá složka ekosystému, tj. producenti + konzumenti + dekompozitoři • mimo následující dělení je možné rozdělit i navodní ekosystém, kde je producentemfytoplankoton a výměna látek je rychlejší a nasuchozemský ekosystém, kde jsoucévnaté rostliny producenty avýměná látek probíhá pomaleji a) přírodní ekosystémy • vysazované lesy se vyznačují nízkou biodiverzitou, mnohdy se jedná o výsadku geograficky nepůvodním VODNÍ A MOKŘADNÍ / AQUATICKÉ EKOSYSTÉMY• jejichplocha se celosvětovězmenšuje• krajinaztrácí retenční schopnost, při přívalových deštích a tání sněhu voda rychle odtéká a v nížinách dochází k povodním HORSKÉ EKOSYSTÉMY• původní horské ekosystémyse začaly měnit s těžbou dřeva a nerostných surovin, s pastevectvím a později s rozvojem cestovního ruchu • převažují travinná společenstva, bývajíhojně zemědělsky využívány• v subtropických oblastech se nacházísavany• v oblastech mírného klimatu pakprérie (S a Z Severní Ameriky),step (Evropa a Asie),pampa (Jižní Amerika),campo a ilano (Pyrenejský poloostrov) b) umělé ekosystémy AGROEKOSYSTÉM•intenzivní zemědělské hospodaření, používání pesticidů a chemických hnojiv vede ke snížení biodiversity, zejména k úbytku půdních organismů a ke změnám vlastností půdy, např. orná půda, sečné louky, pastviny URBÁNNÍ EKOSYSTÉM• jedná se oekosystémy sídel, liniových dopravních staveb, průmyslových a těžebních oblastí• v oblastech s ukončenou těžbou či průmyslovou činností probíhá častorekultivace •ekologická sukcese-vývoj ekosystému •klimax -ustálený stav ekosystému (př. les, step), ustaví se v němklimaxová rovnováha • jsouvymezenypředevšímklimaticky• každý biom obsahujestálá typická společenstva rostlin a živočichů• biomy tvoří jednotlivávegetačnípásma Tischlerovo dělení:•zanedbává moře A) TROPICKÉ DEŠTNÉ LESY•v rovníkových oblastech•vyrovnané teploty během dne i roku (ø•hojné srážky, vysoká vlhkost• druhově různorodé,vegetaci tvoří lesy s několika patrya s množstvím epifytů• z živočichů např. anakonda, krokodýlové, opice, papoučci, .. B) SAVANY•tropické travnaté společenstvo• střídá se teplé a chladné období, jsou zdevětší rozdíly mezi denními a nočními teplotami (ø• nerovnoměrné srážky,obdobídešťů (2 - 3 měsíce)a období sucha•převažují bylinné porosty• z živočichů např. lvi, antilopy, slon, .. C) POUŠTĚ A POLOPOUŠTĚ•horké a suché oblasti tropů a subtropů•11 měsíců v roce bez srážek• velkéteplotnírozdíly mezi dnem a nocí (40°C a více• vegetace není souvislá, vyskytují se předevšímvíceleté sukulenty ( = rostliny, které umí ve svém těle zadržovat vodu) nebojednoleté byliny; z živošichů např. hlodavci, hadi, ještěři D) TVRDOLISTÉ LESY• rozšířeny hlavněkolem Středozemního moře• původní vegetaci tvořily lesy složené ze stálezelených neopadavých dřevin s kožovitými listy (např. blahovičníky a cedry), dnes jsou většinou zničeny a nahrazeny keři• z živočichů např. kozy, ovce, fenci E) STEPI•travnaté•prérie(Severní Amerika)a pampy•velké teplotní rozdíly (v ziměø -10 až -15°C, v létěø• nejsou zde přítomny dřeviny, většinu roku dominují trávy• z živočichů např. bizoni, lamy, hlodavci, dravci F) OPADAVÉ LISTNATÉ LESY•oblasti mírného pásu na severní polokouli ovlivňované oceánským klimatem•střídání ročních období•ø 10°C,rovnoměrnésrážky• vegetaci tvoříjednovrstevné lesy s křovitým patrem (• z živočichů např. obojživelníci, plazi, srnci, lišky, medvědi, .. G) TAJGA•jehličnatý severský les• pouze•velké rozdíly mezi létem a zimou•ø•málosrážek• vegetaci dominujíjehličnaté lesy• z živočichů např. medvědi, losi, .. H) TUNDRA• převážněna severní polokouli• dlouhé zimní období (9 - 11 měsíců) •permafrost -dlouhodobě zmrzlá půda, zamrzá jen na povrchu •ø• množství srážek je díky malému výparu dostatečné • vegetaci tvořínízké a plazivé keříky,travinobylinné porosty• z živočichů např. medvěd lesní, sob polární, kamzíci I) POLÁRNÍ PUSTINY•oblast trvale pokryta ledem a sněhem•na ostrovech Severního ledového oceánu a na Antarktidě• polární denו nevyskytují se zde• z živočichů např. tučňáci (jižní polokouli), ploutvonožci POTRAVNÍ / TROFICKÉ ŘETĚZCE• jeden organismus je zdrojem energie pro druhý a vytváří se takpotravní řetězce spojující v jednom směru jednotlivépotravní (trofické) úrovně (na jednotlivých trofických• jednotlivétrofické úrovně potravního řetězce lze graficky znázornit pomocípotravních pyramid- vznikajípropojením jednotlivých potravních řetězců včetně toku energie a koloběhu látek v rámci ekosystému ZÁKLADNÍ TYPY POTRAVNÍCH ŘETĚZCŮ • tvoří hoproducenti (zelenéautotrofní rostliny)→konzumenti I. řádu (býložravci)→konzumenti II. řádu (masožravci, predátoři, býložravci)→konzumenti III. řádu• např. řasy - býložravéryby - dravéryby - člověk b) detritový / dekompoziční řetězec• zajišťujerozklad organickéhmoty na anorganické• vede od těl uhnitých organismů→ saprofágové (narušují mrtvou organickou hmotu)→saprofytickéorganismy (např. bakterie, houby) • vedeod hostitele k parazitovi (a následně k parazitům dalšího řádu) TYPY ORGANISMŮ fytofág živí serostlinami zoofág konzumuježivé živočichy saprofág živí se rozkládajícími setěly uhynulých organismů (např. hrobařík) koprofág živí se pouzevýkalyjinýchživočichů (např. chrobák) nekrofág konzumujemrtvá tělajinýchživočichů (např. hyena) dekompozitoři přeměňují

Témata, do kterých materiál patří