Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


57. Ekosystém - abiotické faktory prostředí

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (13,77 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

57. Ekosystém - abiotické faktory prostředí EKOLOGIE - ekologie - původně bionomie - zakladatel Ernst Haeckel r. 1866 - vymezil předmět, označil jako vědu - studuje vzájemné vztahy organismu a prostředí, vztahy mezi organismy - ekologie rostlin, živočichů, moří, oceánů, člověka - organismy žijí v životním prostředí - abiotické podmínky - záření, voda, vzduch, půda - biotické podmínky - všechny ostatní organismy - životní prostředí musí zajišťovat organismu: 1, dostatek potravy 2, dostatečný prostor 3, možnost se rozmnožovat 4, odstranění nebezpečných splodin 5, bezpečí - mimo ideální podmínky = stresující podmínky - snáší se do minima a maxima jinak hyne - ekologická valence - ekologická přizpůsobivost - vymezena maximem a minimem - optimum - nejvhodnější podmínky pro život - všechny podmínky v rozmezí ekologické valence - důležité pro organismy - pokud některé podmínky pod minimem nebo nad maximem, org. hyne - limitující faktor - faktor, kvůli kterému není výskyt možný, nejsnáze mimo ekologickou valenci - druhy stenoekní - úzká ekologická valence, nesnesou výrazné kolísání podmínek, vzácní, menší rozšíření, speciální stanoviště - druhy euryekní - široká ekologická valence, snášejí výraznější kolísání podmínek - areál - oblast na Zemi, kde se vyskytuje určitý druh, splňuje životní podmínky druhu - kosmopolitní organismy - široký areál, po celém světě - endemické organismy - určité území a jinde se nevyskytují - relikt - dříve široce rozšířený druh, v současnosti pouze omezené území, kde se nezměnily podmínky ABIOTICKÉ PODMÍNKY - soubor všech fyzikálních a chemických faktorů působících na organismy Sluneční záření - zdroj energie pro život na Zemi - 47% dopadne na Zem, zbytek se rozloží, odrazí, - UV záření - 90% je zachyceno ozonosférou - vyšší dávky jsou životu nebezpečné, malé dávky prospěšné (výroba vitaminu D) - viditelné světlo - zdroj energie pro fotosyntézu - nejvíce fotosyntetizuje červená barva - dráždivý vliv na rostliny - natáčení za Sluncem - fotoperioda podmiňuje rytmické opakování životních projevů - rozkvétání - rostliny: světlomilné, stínomilné, temnomilné - infračervené záření - ohřívání, zdroj tepla - teplotní optimum 15-30°C (vyšší - bakterie, nižší - medvíďátko) - termofilní org. - teplomilné, psychrofilní org. - chladnomilné - poikilotermní - tělesná teplota je závislá na teplotě okolí - homoiotermní - regulace tělesné teploty sami, vydávají teplo Ovzduší - zdroj chemických látek nutných k životu - kyslík - 21%, tvořen při fotosyntéze, k buněčnému dýchání (aerobní organismy) - oxid uhličitý - 0,034%, produkt dýchání organismů, zdroj uhlíku pro fotosyntézu - dusík - 78%, využitelný některými bakteriemi (hlízkovité bakterie) Voda - klíčová látka v biosféře - 60-80% organismu - více - dužnaté plody, salát, houby, žahavci, medúzy - méně - hrách, semena, čočka, hmyz - voda je kapalina od 0-100°C - velký rozsah - rozpouštědlo, reakční prostředí - čistá voda nevede elektrický proud - vytváří asymetrické molekuly, shluky, agregáty - +4°C - nejvyšší hustota -> dna nezamrzají = hustotní anomálie vody - na povrchu je povrchová vrstva - velká měrná tepelná kapacita - brání teplotním výkyvům - zdrojem protonů a elektronů při metabolických reakcích - fotosyntéza - konečný produkt buněčného dýchání - organismy tímto kryjí nároky na vodu - pouze 3% na Zemi = sladká Půda - vzniká zvětráním litosféry a působením půdotvorných činitelů (srážky, organismy) - zdroj anorganických látek - pevná složka - úlomky hornin - kapalná složka - voda s rozpuštěnými látkami - plynná složka - půdní vzduch - edafon - organismy žijící v půdě - bakterie, houby, prvoci ADAPTACE NA ABIOTICKÉ PODMÍNKY A, Adaptace - přizpůsobení organismu B, Konvergence - vznik podobných znaků u nepříbuzných skupin organismů C, Divergence - vznik různých znaků u blízkých skupin organismů

Témata, do kterých materiál patří