Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


58. Ekosystém - vztahy mezi organismy, biocenózy, biomy

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (254,61 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

58. Ekosystém POPULACE - soubor jedinců 1 biologického druhu, kteří žijí na určitém místě v určitém čase - hustota populace = počet jedinců vztažený na jednotku prostoru - výš v trofické pyramidě = menší hustota - ovlivnění hustoty populace - mortalita, natalita, migrace - mortalita = úmrtnost - počet úmrtí na 1000 ob. za 1 rok - natalita = porodnost - počet narozených na 1000 ob. za 1 rok - migrace - emigrace - vystěhování bez návratu imigrace - přistěhování nových jedinců migrace - stěhování se zpětným návratem - vztahy uvnitř populace: konkurence (potravní, prostorová, sexuální) - vyhrazení teritoria vztahy mezi populacemi: - neutrální vztahy: neutralismus - jsou nezávislí, životní prostory jsou odlišné - pozitivní vztahy: protokooperace - vzájemně prospěšní, lze bez problému rozvázat komenzalismus - jeden má užitek z druhého ale neovlivňuje ho negativně symbióza - vzájemně prospěšní, bez sebe můžou hynout - negativní vztahy: konkurence - shodné nebo podobné nároky, soupeří mezi sebou amenzalismus - jeden škodí druhému, ale druhý prvnímu nic nedělá parazitismus - parazit škodí hostiteli, množí se v něm predace - jeden využívá druhého jako potravu SPOLEČENSTVO = biocenóza - soubor organismů různých druhů v určitém čase na určitém místě - má druhou rozmanitost - organismy jsou zde uspořádaní - hiearchie - jsou v patrech - kořenové, mechové, bylinné, keřové, stromové (les) - rostliny - fytocenóza, živočichové - zoocenóza EKOSYSTÉM - společenstvo organismů různých druhů společně s abiotickými podm. = BIOGEOCENÓZA 1, vodní - rybník, řeka, moře, oceán, potok 2, suchozemské - les, louka, pole, tundra, step 1, přírodní - podíl člověka je minimální, nulový - přirozený (močál, prales, bažina, horské louky) 2, umělé - výrazný vliv člověka, udržováno člověkem - veškerý podíl člověka = dodatková energie - šlechtění, výzkum nových výrobků, energie lidské práce, pesticidy, používání pohoných hmot - specifický ekosystém = lidské sídlo - konzumenti převládají nad producenty - pro funkci je rozhodující dodatková energie (svoz a likvidace odpadu) - všechny ekosystémy = biosféra neboli globální ekosystém Stavba a funkce ekosystému - v různých ekosystémech jsou různé abiotické podmínky - biotické podmínky - organismy mají různou funkce (trofická pyramida) - základem producenti (autotrofní organismy) - ostatní jsou na nich závislí - heterotrofní musí energii konzumovat = konzumenti - odumřelé organismy vracejí zpět rozkladači, reducenti, destruenti -> funguje koloběh látek - organismy vytvářejí potravinové řetězce: plankton -> larva hmyzu -> ryby -> člověk tráva -> zajíc -> liška -> medvěd list -> housenka -> sýkorka-> jestřáb - pastevně-kořistnické řetězce - od zelených rostlin - rozkladné řetězce - navazují na pastevně-kořistnické Život v ekosystému - ekosystém se obnovuje a vyvíjí - dynamická rovnováha se ustálí - přemnožení konzumentů -> porušení rovnováhy -> zvýší se populace přirozených nepřátel -> schopnost autoregulace a autoreprodukce - dynamická rovnováha se hodně poruší-> přírodní katastrofa - těžba, sopka, urbanizace-> zpustošení BIOMY - velký ekosystém, podmíněný vegetací, klimatem, konkrétní faunou - vznik díky nerovnoměrnému ohřívání Země A, tropický deštný les - 0-15°s.š. a j.š. - Amazonie, Střední Amerika, Austrálie, Karibik, střední Afrika - patrovitost - 4 až 5 pater - navazují na ně poloopadavé a opadavé lesy - velký srážkový úhrn - plazi, ptáci, opice, hmyz B, savany - vysoká tráva + místy stromy (baobab) - projevuje se období sucha a období dešťů - přesuny kopytníků a býložravců - sloni, antilopy, žirafa, lvi, hyeny C, pouště - horské suché oblasti tropů - 11 měsíců bez srážek - velké teplotní rozdíly mezi dnem a nocí - sukulenty, hadi, ještěři D, tvrdolisté lesy - původní vegetace - vždyzelené lesy - dnes vykáceno - nahrazeno keři - horká suchá léta, mírné deštivé zimy E, opadavé listnaté lesy - mírný pás, rovnoměrné srážky (500-1500mm) - jednovrstevné lesy s křovitým patrem - průměrná roční teplota 10°C - plazi, srnci, medvědi, obojživelníci F, stepi - travnaté společenstvo mírného pásma - prérie, pampy, - suché (250-650mm) - velké rozdíly mezi zimou a létem - bizoni, lamy, hlodavci G, tajga - velké teplotní rozdíly mezi létem a zimou - jehličnaté lesy - medvědi, losi H, tundra - malý výpar srážek - keře, mechy, lišejníky - medvěd lední, tuleň

Témata, do kterých materiál patří