Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


59. Péče o životní prostředí, ekologické problémy, ochrana

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (21,21 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

59. Péče o ŽP, globální ekologické problémy, ochrana biodiverzity Globální problémy 1) civilizační – terorismus, války, drogy, obchod s lidmi 2) přírodní – přírodní katastrofy - člověk vstupuje do přírody a nějak ji narušuje -> narušení celé planety 1) aktuální – stav ovzduší, tání ledovců, úbytek živočišných druhů 2) potencionální – využití Antarktidy, zvyšující se počet obyvatel, nedostatek pitné vody - to, co s tím do budoucnosti - 3 úrovně: 1) lokální – degradace půdních zdrojů 2) regionální – černý trojúhelník – hranice ČR, Polsko, Německo 3) globální a) týká se biomů – deforestifikace, degradace půdních zdrojů, dezertifikace b) týká se atmosféry – kyselé deště, ozonová díra - úbytek biodiverzity (rozrůzněnost života, rozmanitost druhů) a) přímo: Dodo (blboun nejapný), kwaga (zebra bez pruhů), alka velká (vyhubili 7 námořníci), vakovlk (žral ovce) b) nepřímo: přicházejí o svůj přirozený prostor: kůň převalského deforestifikace - 1/3 jsou lesy - tropické deštné lesy jsou v rozvojových zemích – nemají peníze na udržení - kácení: půda, palivo, vzácné dřevo - mírný pás – problém lesů = kyselé deště (stromy nemají tolik vody a usychají) dezertifikace - 1/3 jsou pouště (společně s mrazovými pustinami) - rozšiřování = přírodní záležitost, ale člověk napomáhá - sahel – oblast mezi savanou a pouští - pastva – zelená hranice - Aralské jezero -> Aralkum (Amurdarja + Syrdarja) degradace půdy - 1/10 souše = zem. půda - orná + pastviny a) vratné změny ve vlastnostech půdy b) nevratné změny ve vlastnostech půdy, rozlije se ropa do půdy - chemie, zástavba, odnos humusu - meliorace – narovnání, zlepšení úrodnosti půdy (zahloubení vodních toků) ozónová díra - jen ztenčení, ozonosféra 20 – 25 km nad Zemí, narušována zejména freony (sloučeniny halogenderivátů, nyní ozonová díra nad jižní polokoulí, ale díky všeobecnému oběhu atmosféry, dnes je jejich vypouštění omezeno - Montrealský protokol), freony způsobují rozpad O3za vzniku dvouatomových molekul kyslíku, ozon zachycuje UV záření – ozonová díra je ztenčená vrstva O3, která propouští více UV záření způsobujícího rakovinu kůže, problémy se sítnicí skleníkový efekt - přirozený jev, skleníkové plyny v atmosféře díky činnosti rostlin, díky skleníkovému efektu může být na Zemi život, část tepelného záření se od vrstvy skleníkových plynů odráží zpět a na Zemi se zvyšuje teplota, čím více skleníkových plynů, tím vyšší teplota; CO2 – vzniká spalováním, CH4 – skládky, zemědělství, vodní páry, O3 skleníkové plyny;Kjótský protokol: řeší nadměrné spalování, limity emisí – emisní povolenky, státy si je mezi sebou prodávají, způsobuje globální změny klimatu („globální oteplování“) – přibývá extrémů v počasí, tání ledovců kyselé deště - oxidy síry vstupují do atmosféry, kde reagují s vodou za tvorby slabých kyselin (H2SO4, HNO3,…), v minulosti byly kyselými dešti postiženy jehličnaté lesy (neobnovuje se chlorofyl, nedokážou si vytvořit pryskyřici – napadání škůdci), smrkové jehlice se obměňují cca každých 6 – 7 let = strom zpět přijímá Mg, spíše regionální problém, kyselé deště spalují mykorhizu strom přichází o vodu a usychá, problémy s kyselými dešti v Krkonoších, Jizerských a Krušných horách - neutralizace posypání vápnem, odsiření elektráren ohrožení vodních zdrojů - znečištění, narušení přirozeného režimu vodních toků (např. meliorace), ČR má velké zásoby podzemní vody, ale je pramenná země – řeky zde pramení a odtékají jinam, problém se znečištěním - Čína - problém Irák - Turecko přelidnění - příliš mnoho obyvatel a málo pitné vody, obživy, důsledkem přelidnění může být vyčerpání zdrojů CELOSVĚTOVÁ OCHRANA PŘÍRODY Agenda 21 - dokument schválený roku 1992 na Mezinárodní konferenci o životním prostředí a rozvoji v Rio de Janeiru – „O Zemi“ trvale udržitelný rozvoja život- způsob rozvoje lidské společnosti, který uspokojuje potřeby přítomnosti, aniž by oslaboval možnosti budoucích generací (životní prostředí, přírodní zdroje) naplňovat jejich vlastní potřebydobrovolná skromnost, měření: ekostopa místní Agenda 21: aplikuje celosvětovou Agendu 21 na svůj region (u nás například SEVER – Horní Maršov) CITES - mezinárodní úmluva z roku 1972 (Washington) o obchodu s ohroženými druhy organismů, seznam ohrožených rostlin a živočichů, které se nesmí vyvážet RAMSAR -1971 (Írán, město Ramsar), smlouva o ochraně mokřadů (mají význam jako biotopy druhů vodního ptactva), mokřady jsou ekotony (= společenstva vznikající na okraji 2 různých společenstev, organismy z těchto dvou oblastí se mísí větší diverzita druhů), nejvíce mokřadů ve Velké Británii, mokřady s největší rozlohou v Kanadě, u nás asi 12 oblastí – např. Krkonošská rašeliniště, Třeboňsko, Lednicko – Valtický areál, … WWF (World Wide Fund for Nature) - světový fond na ochranu přírody, zabývá se ochranou ohrožených a ubývajících druhů, - znak: panda (jako symbol známý ohrožený druh) Greenpeace - striktně apolitická a nezávislá (nevládní) organizace - extrémisté – ochrana není vždy tak rozumná -> nátlakové a extrémní akce - rainbow warrior (duhový válečník) – loď chránící velryby - pobočky i u nás, velká medializace ALF - fronta za osvobození zvířat, proti zkoušení pokusů na zvířatech - vloupou se do laboratoří a vypustí je UNESCO - organizace spadající pod OSN, zabývá se světovým kulturním i přírodním dědictvím; smluvní státy, na jejichž území se památky UNESCO zařazené na seznam nachází, jsou zavázány k jejich ochraně - program UNESCOMAB(Man and the Biosphere - Člověk a biosféra) sdružuje oblasti přírodního světového dědictví = biosférické rezervace (velkoplošné chráněné oblasti vyhlášené v programu MAB, snaha skloubit ochranu přírodu s lidskými činnostmi, které vedou k trvale udržitelnému využití a rozvoji), v ČR 6 biosférických rezervací –Krkonoše, Šumava, Třeboňsko, Křivoklátsko, Dolní Morava (Pálava), Bílé Karpaty Zemědělství: zemědělství výrazně změnilo ráz krajiny a je jedním z největších zdrojů znečištění životního prostředí v minulosti bylo prioritou zvýšit zemědělskou produktivitu a na životní prostředí ne

Témata, do kterých materiál patří