Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


Buněčný cyklus a reprodukce buňky

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (82,5 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

BUNĚČNÝ CYKLUS A REPRODUKCE BUŇKY růst a rozmnožování – základní vlastnosti organismů Růst – buňka přijímá látky z prostředí, využívá je jako zdroj energie a jako stavební látky, narůstá do určité velikosti (geneticky dané) dělení na 2 buňky dceřiné (poloviční než mateřská) růst do velikosti mateřské cyklický děj – BUNĚČNÝ CYKLUS syntetická fáze – zdvojení počtu molekul DNA Chromozom– objevuje se v době buněčného dělení, vláknitý útvar, v interfázi jsou neviditelné v optickém mikroskopu, před syntetickou fází je chromozom tvořen 1 molekulou DNA, která může být dlouhá až 5 cm zdvojení (2 stejné molekuly) příprava – molekula DNA se obtáčí kolem histonů (bílkoviny)zkrácení délky začnou se vytvářet kličky spirálovitě se stáčí chromozom, který lze vidět optickým mikroskopem Počet chromozomů v buňce: 1 a více Normální tělní buňka – 2 chromozomy- vždy v párech – stejně velké podobné genetické vlastnosti, záleží, který z páru je silnější, množství kombinací (barva očí,..) =homologní/ homologické chromozomy počet chromozomů nezávisí na dokonalosti, ale na druhové specifičnosti (příbuzné druhy zhruba stejný počet) různé chromozomy =heterologické – v každé buňce 2 sady chromozomů VLASTNÍ DĚLENÍ BUŇKY Karyokyneze – dělení jádra Cytokyneze – dělení cytoplazmy ke konci karyokineze dochází k cytokinezi Typy Karyokineze: AMITÓZA – přímé dělení – nestejnoměrné rozdělení genetické informace ( např. rakovinné bujení) degenerace MITÓZA – nepřímé dělení Profáze – objevují se chromozomy, rozklad jaderných obalů,centriola se zdvojí, každá z páru jde k jednomu pólu buňky Metafáze – mezi centriolami se vytvoří vlákna dělicí vřeténko, chromozomy se seřadí v rovníkové rovině, raménka se začnou rozdělovat, zůstávají spojeny v oblasticentromery, centromerou se připojují k vláknům dělicího vřeténka rozpojení chromozomů v oblasti centromery Anafáze – vlákénka dělicího vřeténka se začínají zkracovat přitahují jednotlivé poloviny chromozomů k pólům Telofáze – rekonstrukce jader, chromozomy se despiralizují – přestávají být vidět v optickém mikroskopu Cytokyneze – uprostřed anafáze se začíná vytvářet přepážka, u živočichů z povrchu dovnitř, u rostlinných zevnitř k povrchu MEIÓZA – redukční dělení – redukce chromozomů na jednu sadu, u pohlavních buněk 2 za sebou jdoucí mitózy= zrací dělení Proměna profáze – chromozomy se objevují, rozpouští se jaderná membrána, objevuje se dělicí vřeténko Metafáze- homologické chromozomy se k sobě přiloží (opticky se zmenší počet chromozomů), ale zůstává stejný počet molekul DNA Anafáze – dochází k rozchodu homologických chromozomů k pólům, celé dvojpárky – redukce počtu chromozomů Telofáze – rekonstují se jaderné obaly, ale buňky hned přechází do druhého zracího dělení – chybí syntetická fáze ( nedochází k zdvojení počtu DNA molekul) – mitóza probíhá stejně  redukce počtu DNA ŽIVÁ A NEŽIVÁ PŘÍRODA OBECNÉ VLASTNOSTI ORGANISMÚ: Zvláštní chemické složení těla – procentuální zastoupení prvků se liší od neživých organismů Složitá mikro a makrostruktura, přizpůsobení ke speciálním funkcím organismů Metabolismus– látkový – přijímají živiny, zpracovávají je, vydávají zplodiny, - energetický – organismus musí získávat, zpracovávat a využívat energii Růst– nevratné zvětšování objemu těla, často spojené se změnami tvaru Vývoj – spojen s postupnými kvalitativními změnami organismu, které vedou ke změnám růstu Dráždivost – schopnost reagovat na podněty okolí Rozmnožování a dědičnost – schopnost organismů produkovat potomstvo, které má shodné znaky s rodiči Stupně uspořádanosti živých soustav Podbuněčné organismy – viry Jednobuněčné organismy – bakterie, sinice, houby, živočichové Buněčné kolonie – některé rostliny a živočichové Mnohobuněčné organismy – všechny zbývající Obligátní společenstva – sociální hmyz CHEMICKÉ SLOŽENÍ živá těla vytváří asi 2/3 známých prvků Prvky makrobiogenní – 99,9% prvků v těle základní – C, H, O, A ostatní – S, P, Mg, Ca, K, Na, Cl Prvky mikrobiogenní – kovy- součásti enzymů Fe, Cu, Zn, Mo, Co,.. = stopové prvky, nedostatek způsobuje problémy SLOUČENINY Anorganické– VODA – vytváří stálé vnitřní prostředí - účastní se biochemických reakcí - rozpouštědlo (org. i anorg. látek) snadný transport, vstřebávání - disociace iontů ve vodě - usnadňuje udržování stálého pH - většina organismů – 60% vody v těle, při přečkávání nepříznivých podmínek zpomalení biochemických procesů  snížení množství vody (semena) - čím primitivnější organismy – tím více vody v těle Ca CO3, CaPO3 Organické – spojené s výživou- cukry, tuky, bílkoviny Cukry a)jednoduché – triosy (součásti cyklů, dále se nerozkládají) Hexozy – glukóza , fruktoza, galaktíza Pentózy – cyklické – ribosa deoxyribosa b)složené– disacharidy – laktóza, maltóza, sacharóza c)polysacharidy – zdroj energie, oporné hmoty, rostlinný škrob, glykogen – živočišný škrob, celulóza – buněčné stěny, chitin- kutikula členovců Tuky (lipidy) – kapaliny nebo pevné látky, nerozpustné ve vodě, zásoba energie, tepelná izolace, ochrana proti vlhkosti neutrální – estery mastných kyselin (stearová, palmitová + glycerol) vosky – kutikula, včelí vosk, lanolin (ovce) fosfolipidy– tvorba biomembrán steroidy– testosteron, hormony, vitamin D Bílkoviny– základem jsou aminokyseliny, s peptidovou vazbou – peptidové řetězce, živé organismy vytváří 20 aminokyselin jednoduché -protaminy– vláknité bílkoviny histony– klubíčka , bílé krvinky, chromozomy albuminy – sérové bílkoviny,krevní plazma, vaječné obaly, mléko globuliny – sérové v krvi , mléko, aktin, myosin, fibrinogen skleroptoteiny – zpevňují, kolagen, elastin, spongin – houby složené–fosfoproteiny – kasein – mléko, ovobitelin – vajíčka lipoproteiny– součást membránových struktur chromoproteiny – barevné pigmenty, hemoglobin, hemocyanin nukleové kyseliny – základní jednotka = nukleotid = báze + pentosa báze pyrimidinové (U, T, C) a purinové (G, A) ribosa, deoxyribosa RNA – řetězcová molekula obsahuje U, C, G, A, + ribosu 3 typy – mediátorová (mRNA), transferová (tRNA) a ribosomální (rRNA), urč

Témata, do kterých materiál patří