Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
12 - semenne rostliny

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (47,02 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

12. Semenné rostliny eukariota: říše rostliny: nižší rostliny vyšší rostliny: výtrusné semenné: nahosemenné: jehličnany, cykasy krytosemenné: jednoděložné, dvouděložné Obecná charakteristika semenných rostlin vývojověnejdokonalejší skupina rostlinstavba: mnohobuněčné zelené rostliny přizpůsobené životu na souši (ale i vodní) sporofyt významně převládá nad gametofytem,gametofyt(květ)pouhou součástí sporofytu tvorba dřeva(sekundárního xylém) mají pravá pletiva (spolu s vodivými) jsou členěny do rostlinných orgánů, mají listy s průduchy plastidy obsahují chlorofyl typu A a B diferencované tkáně (kořen, stonek, list) x nižší rostliny- stélka lýtková část- vede asymyláty dolu směrem ke kořenu dřevěná část- vede vodu s minerálními látky transpiračním proudem nahoru rozmnožování:nezávislost procesu oplození na vodním prostředí netvoří výtrusy, místo nich tvoří po opylenímnohobuněčné rozmnožovací částicesemena semeno zajišťuje ochranu rostlinky v embryonální fázi vývoje → osidlování ekologicky různorodých stanovišt, překonávání nepříznivých podmínek místo megasporangií mají vyvinutější vajíčka v 1 vajíčku bývá obvykle jen 1 megaspora, která neopouští rostlinu (jako u evolučně méně vyspělých výtrusných), ale vyrůstá ve vajíčku v samičí gametofytgametofyt součástí sporofytu, zcela závislývzniká ze zárodečného vaku rostlinypo oplození vajíčka ze zygoty vzniká semenoobaly zárodečného vaku se mění v osemeníendosperm vzniklý z centrální buňky tvoří výživné prostředí pro embryoz poutka vajíčka se tvoří pupek, který vyschne a přelomí se, když je semeno zralé dělí se na : nahosemenné rostliny krytosemenné rostliny u nahosemenných: vajíčko volně na plodolistu – nedokonalá ochrana vajíčkavajíčka dozrávají v semenabez blizny i květních obalů - větrosnubnéstavba vodivých pletiv: cévice u krytosemenných:plodolist už ne rovný, ale stáčí se a kryje vajíčko → pestíkvajíčka dozrávají v semenatvorba specifického pohl. orgánu květu – dokonalá ochranacévy Srovnání nahosemenných a krytosemenných rostlin Znak Nahosemenné rostliny Krytosemenné rostliny Listy jehlicovité nebo šupinaté (kromě jinanu) ploché, rozdělené na řapík a čepel Pohlavní orgány volně položený plodolist, pylové láčky, vývoj neobalené semínko plodolist skryt v semeníku, pestík-obaly Vodivá pletiva cévice cévy Květy pouze jednopohlavní jednopohlavní i oboupohlavní Vzrůst dřeviny byliny, křoviny, dřeviny Plod ne ano Rozmnožování krytosemenných: samičí gametofyt: vajíčko = megasporangium – mnohobuněčnýorgán, kde se zakládají samičí spory v něm vznikne spora → vyroste gametofyt → v něm gameta (vaječná buňka) množství a uspořádání vajíček v semeníku druhově specifickým znakem vnitřní stavba: základní pletivonucellus – obaleno 2 vaječnými obalyintegumenty ve spodní části zůstává neobalené místootvor klový(mikropyle) vznik megaspory: jedna z buněk nucellu se zvětší a vytvořímateřskou buňku zárodečného vaku (megasporocyt) → →meióza→ 4 haploidní b- (megaspory) – zůstává jen 1, 3 zbylé zanikají apoptózou → z ní zárodečný vak zárodečný vak = samičí gametofyt mladý jednobuněčný dozrává ve zralý sedmibuněčný vaječná buňka (oosféra, samičí gameta) – haploidní obklopena 2 podpůrnými b. (synergidami) naproti 3 buňky protistojné zbývající 2 haploidní jádra splynou → diploidní jádro zárodečného vaku samčí gametofyt: tyčinky – pohlavní orgán ještě součástí sporofytu z nitky a prašníku prašné pouzdro = mikrosporangium – útvar, v němž se zakládají samčí spory v něm vznikají 2 typy buněk: mateřská pylová buňka + buňky vyživující mikrospory vznik mikrospory: v prašníku vzniknepylová mateřská buňka (mikrosporocyt) → meióza → 4 haploidnímikrospory první pylovou mitózou mikrospory vznikápylové zrno = samčí gametofyt: → vznikávelká vegetativní buňka – časem obklopí generativní pylové zrno, už se nedělí +malá generativní – dá vzniknout gametám ( = smermatickým b.) druhou pylovou mitózou generativní buňky vznikají 2spermatické buňky 2. pylová mitóza může proběhnout už před uvolněním pylu z prašníku – zralý pyl je trojbuněčný (30% čeledí) nebo až po uvolnění pylu – zralý pyl je dvoubuněčný (70% čeledí) !!opylení = přenos pylových zrn z tyčinek na bliznu – hmyzem (entomogamie), větrem (anemogamie) oplození: pylové zrno klíčí na blizně v pylovou láčku pylová láčka prorůstá otvorem klovým, přináší 2 spermatické b. k zárodečnému vaku naváděna chemotakticky podpůrnými b. dvojité oplození: 1. spermatická b. splyne s vaječnou b. → zygota → embryo 2. spermatická b. splyne s diploidním jádrem zárodečného vaku → endosperm endosperm =triploidní sekundárnívyživovací pletivo(jediný případ 3n) vývoj vajíčka: vajíčko se vyvíjí v semeno integumenty → osemení nucellus spotřebován/u některých rostlin z něj vzniká vyživovací pletivo perisperm Jednoděložné a dvouděložné rostliny rozdělení podle počtu děloh zárodku a podle dalších anatomických znakůembryo se skládá z embryonálníhokořínku,dělohy apírka (pupenu)děloha je prvním listovým útvarem rostliny, vyživuje ji, dokud nenarostou pravé listy (děložní lístky mají často úplně jiný tvar než pravé listy rostliny) Rozdíly mezi jednoděložnými a dvojděložnými rostlinami Znak Dvojděložné rostliny Jednoděložné rostliny Děloha 2, vstřícně postavené 1 Kořenová soustava Hlavní kořen s postranními kořeny Svazčité kořeny Cévní svazky ve stonku V kruhu, s kambiem a druhotným tloustnutím Rozptýlené, bez kambia a druhotného tloustnutí Přídatné pupeny (mohou se objevit na kterékoli části rostliny) Nad sebou Vedle sebe Žilnatina listů Dlanitá nebo zpeřená Rovnoběžná nebo souběžná Květy Většinou pětičetné, srůst plodolistů Většinou trojčetné, nemají okvětí Plod pravý (vzniknul z pestíku) x nepravý (vzniknul z podpůrných částí- nažky), Dužnaté plody (malvice) x suché Suché: a) pukavé- sami se rozpadnou b)nepukavé Charakteristika vybraných čeledí O jednom zástupci více Zařazení Název čeledi Charakteristika Význam Zástupci Dvouděložné Leknínovité Vodní rostliny, listy položené na hladině, květy oboupohlavné, mnoho tyčinek, nejjednodušší - Stulík žlutý, leknín bílý Prysk

Témata, do kterých materiál patří