Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Invidualní vývoj člověka

TXT
Stáhnout kompletní materiál zdarma (3,46 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu TXT.

Invidualní vývoj èlovìka: prenatalní vývoj: 1)embryonální období(zárodeèné) -životnost pohlavních bunìk-vajíèko-12 hodin po ovulaci -spermie-1 až 2 dny po souloži -pravdìpodobnost oplození-12 až 16 den menstruaèního cyklu -oplození-splinutí spermie a vajíèka=zygota -ve vejcovodu -rýhování ihned po oplození-stejnomìrné a úplné -zárodek se bìhem 4-5 dnù pøesune z vejcovodu do dìlohy zárodek se èlení na: -trofoblast (tenká stìna)-výživa, vznik chorinu(blána klkátá) -embryoblást (zarodeèný uzel)-vznik zárodku tøí tárodeèných listù-organogeneze(tvorba tkaní orgánù) -konec období na konci 2. mìsíce (3cm zárodek)= vytvoøené všechny orgány 2)fetalní období (plodové) -zárodkové nabývá lidských tvarù=plod -vytváøi se plodové lùžko (placenta)-zásobník a filtr krve -pøíjem kyslíku a živných látek difúzi -výdej CO2 a odpadních látek -ochrana bariéra mezi organismem matky a plodu -produkce hormonù -odlišnosti krevního obìhu plodu-pupeèní žíla-pøívod látek -2 pupeèní tepny-odvod látek -srdce- mísení krve tìhotenství: -délka 10 lunarních mìsícù(asi 282 dnù) -s vývojem plodu se vyvíjí i dìložní svalstvo -objem dutiny dìložní se zvìtší z 1cm3 až na 7dm3 -hmotnost matky se zvìtší o 12-15kg -matèin organismu se dokonale pøispusobí tìhotenství -tìhotenství konèí porodem Porod: -zaèátek-piknutí plodových blan,odtok plodové vody -plod je z tìch dìlohy vytlaèen stahy dìložního svalstva za spolupráce bránice a bøišního svalstva -porodní èinnost trvá 8-12 hodin -po otevøení dìložního hrdla hlavièkou dítìte je vypuzení plodu již rychlé -vypuzení placenty a zbytkù plodových obalù-nasleduje 20-40 minut po porodu -za 2-3 hodiny po porodu povolují kontrakce,matka je ohrožená krvácením -následuje období šestinedìlí-organismus se vrací do pùvodního stavu Postatalní vývoj: -nerovnomìrný -periodicita-støídání rychlého rùstu a vývojového klidu s období pomalého rùstu a intenzivního vývoje organù -alternace-vzájemné støídaní rùstu a vávoje orgánù -zmìna proporcí tìla-støídaní období tìlesné štíhlosti a období tìlesné plnosti Etapy postnatálního vývoje: 1.novorozenec: -do 1 mìsíce -od narození do zhojení pupeèní jizvy 2.kojenec: -do 1 roku -do proøezávání prvních zoubkù 3.batole: -do 3 let -rozvoj psychické a motorické funkce -dítì zaèíná mluvit a uèí se základní hygienické návyky 4.pøedškolní vìk: -do 6 let -zdokonalování øeèi -utváøení povahových vlastností -zmìna postavy -zaèleòování do kolektivu 5.mladší školní vìk: -do 11 let -trvalý chrup,dítì se chce uèit a poznávat 6.dospívaní: -do 18-21 let -zaèíná puberta -vývoj sekundárních pohlavních znakù -zmìna postavy 7.dospìlost: -zaèíná po dosažení pohlavní zralosti -plná dospìlost do 30 let -zralost do 45 let -støední vìk do 60 let 8.starnutí: -zaèíná invidualnì (cca po 60 roku života) -ochabují jednotlivì funkèní soustavy -klesá fyzická i psychická výkonnost 9.smrt: -ukonèení života -nevratné zastavení dùležitých funkcí

Témata, do kterých materiál patří