Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Johann Gregor Mendel

TXT
Stáhnout kompletní materiál zdarma (1,46 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu TXT.

Johann Gregor Mendel: -mnich, zakladatel genetiky a opat augustiánského kláštera v brnì -žil v letech 1822-1884 -narodil se v hynèicích u nového jièíny -v letech 1834-1840 studoval na gymnáziu v opavì -r.1843 vstupil do augustiniánského kláštera sv. Tomáše v brnì -v r. 1847 vysvìcen na knìze -v r. 1868 se stal opatem -mendelùv prínos pro biologii byl rozpoznán až po jeho smrti zaèátkem 20. století Význam: -mendel považoval promìnlivost rostlin za doloženou skuteènost -byl první, kdo nehodnotil organismus jako celek, ale rozložil ho na jednotlivé znaky -jednotlivé znaky(napø. tvar zralého semene), chápal protikladnì, napø. na jedné stranì kulaté, na druhé hranaté jako dvì strany jedné mince pokusy: -první experimenty genetické dìdiènosti zahájil v r. 1856 na zahradì brnìnského kláštera -experimentoval s køížením hrachu -opatøil si 34 kulturních sort hrachu -2 roky je pìstoval a køížil -k pokusùm si vyral sorty lišící se nápadnými znaky Výsledky: -zprávu o svých 8 letých pokusech pøednesl 8.2. 1865 èlenùm Spoleènosti pro pøírodní vìdy v brnì -v r. 1866 je publikoval se spolkovém sborníku verhandlungen,,Pokusy s rostlinnými køíženci´´ -informace rozeslal 120 vìdeckým institucím-práce nebyla pochopená -pøedbìhla dobu -o 35 let pozdìji došli tøi vìdci ke stejným výsledkum-hugo de vries,carl correns,erich tschermark -prvenství bylo pøipsáno mendelovi

Témata, do kterých materiál patří