Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!




Koloběh vody

TXT
Stáhnout kompletní materiál zdarma (1,87 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu TXT.

kolobìch biogenních prvkù -prvek-tvoøí základní stavbu živých organismu je nezbytnou souèástí jejich bunìk -mezi biogenní prvky øadíme: -kyslík -vodík -uhlík -dusík -fosfor -síru kolobìh uhlíku: -základní stvebí prvek všech orgnismù -úèastí se dýchání i fotosyntézy -rostliny jej pøíjímají pøí fotosyntéze,živoèicové potom pøíjímají uhlík z potravy -dýcháním rozladem a spalovaní organcké hmoty vzníka plynný oxid uhièity(co2)který se vyskytuje v atmosvéøe -rozpuštìný oxid uhlièitý se vyskytuje ve vodì -v podobì diamantu(c)grafitu(c) a napø vápence (caco3)se vyskytuje v litosféøe kolobìh dusíku: -hlavní uložištì je atmosféra -nìkteré organism umí dusík fixovat(bakterie,sinice) a èasto vytváøejí symbiozy s rostlinami -rostliny pøijímají duík z pudy v podobì iontu živoèichové jej získavají z potravin a vyluèujicí jej v podobì odpadních látek z tìla ven -rozkladaèi mrtvou organickou hmotu zpátky na ionty které mohou rostliny pøijímat -na kolobìhu dusíku se také podílejí blesky,chemické a biologické zneèištìní kolobìh síry: -vyskytuje se v atmosvéøe a litosvéøe jako souèást hornin -nìteré bakterie jsou chopné síru pøemìnuvat a brát si zní energii podobnì jako my dýchamé kyslíku -rostliny pøijímají síru z pudy živoèichové potom z pøijaté potravy èi vody jejich tìla obsahují až 10x více síry než tìla rostlin -spalováním fosilní paliv èlovìk zvyšuje podíl oxidu síry v ovzduší což má negativní dopad na životní prostøedí v podobì kyselích deštù-so2+h2o-h2so4 kolobìch foforu: -vyskytuje se hlavnì v litosvéøe z které je vyplavován vodou a ukladá se na dnì oceánu -rostliny umí pøijímat dosfor z pudy a z rostlin se potom dostavá do tìl živoèichu -rozkladem živoèišných tìl se potom fosfor vrací zpìt do pudy -nadmìrné hnojení fosforeènými hnojivy zpusobuje eutrozaci vod a je pro ekoystém sladkých vod nežadoucích

Témata, do kterých materiál patří