Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Pohlavní soustava

TXT
Stáhnout kompletní materiál zdarma (2,08 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu TXT.

Pohlavní soustava: funkce: -zajišuje-produkci gamet(pohlavních bunìk) a pohlavních orgánu -vznik a vývoj nového jedince v tìle matky -zabezpeèuje existenci biologického druhu -orgány pohlavní soustavy se vyvíjejí spoleènì s orgány vyluèovací soustavy a proto mají nìkteré èásti spoleèné-napø.moèová trubice u mužù Pohlavní soustava muže: funkce: -tvorba mužských pohlavních bunìk -tvorba mužských pohlavních hormonù -uskuteèní pohlavního spojení Spermie: -velikost pøibližnì 0,005 mm (nejmenší buòka tìla) -od vzniku do funkèního stavu zraje 10 až 11 týdnù, dozrává v nadvarleti -stavba-hlavièka (obsahuje jádro a váèek s enzymy rozletavajicími membranu vajíèka) -krèek (zásoba živin) -bièík (zajišuje pohyb, rychlost pøibližnì 5 mm/min) -vytváøejí se od puberty až do smrti-v období plné plodnosti pøibližnì 100 milionù dennì Pohlavní soustava ženská: funkce: -tvorba a zrání vajíèek -produkce ženských pohlavního spojení -uskuteènìní pohlavního spojení -oplození= vývoj plodu a jeho Vajíèka: -nejvìtší buòky tìla, obklopené vrstvou pomocných buòek-velikost 0,15 mm -nepohyblivá = jsou posouvaná stìnou vejcovodu -vzniká ještì pøed narozením-pøi narození je vytvoøeno pøibližnì 400 tisíc zárodku vajíèek, do poèátku puberty se poèet zredukuje na 4 tisíce (v té dobì jsou uloženy ve váècích - folikulech) -v prubìhu pohlavní dospìlosti postupnì dozraje a uvolní se (pøi ovulaci) pøibližnì 400 vajíèek -pøi dozravaní vajíèka-se váèek (folikul) postupnì zvìtšuje a vzniká tzv. Graafùv folikul, ve kterém vajíèko získává zásobu živin (žloutek) a další látky nezbytné pro budoucí oplození -proces zrání trvá prùmìrnì 28 dní Menstruaèní cyklus -zahrnuje cyklické zmìny pohlavních organù,pøi nichž postupnì dozrává vajíèko a organismus ženy se pøipravuje na tìhotenství -nenastane-li zmìnìné orgány (hlavnì dìloha) se navrátí do pùvodního stavu -prumìrná délka je 28 dní=lunarní mìsíc fáze menstruaèního cyklo -proliferaèní(folikulární) fáze -10 dní cca -luteální(sekreèní) fáze -14 dní cca -menstruaèní fáze - 3 až 5 dní

Témata, do kterých materiál patří