Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Smyslová soustava

TXT
Stáhnout kompletní materiál zdarma (2,04 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu TXT.

Smyslová soustava: funkce: -poskytuje centrální nervové soustavì informace o vnìjším a vnitøním prostøedí zrakové ústrojí: -oko -zrakem se èlovìk orientuje bezpeèné v prostoru -ochrana oka-víèka s øasami-chraní oko pøed vnìjšími vlivy -slizní žlázy-vytváøí slzy,které zabraòují vysychaní oèí -odplavuje prach a neèistoty z oèí -spojivky-vnitøní blány víèek vady oèí-krátkozrakost-špatné vidìní do dálky -dalekozrakost-špátné vidìní na kratkou vzdálenost slochové ústrojí: -ucho vnímání zvuku a tonù -zvukové vlny zachycuje ušní boltec -zvukovod vede zvuk k bubínku -zvukové vlny rozkmitají bubínek -vibrace pøechazejí od bubínku na kùstky -kùstky rozkmotají kapalinu vnitøního ucha -vlnìní kapaliny se podráží hlemýžï se sluchovými buòkami -sluchový nerv pøenáší sluchové vjemy do mozku ústrojí pro vnímání rovnováhy -je souèastí vnitøního ucha -zachycuje zmìny polohy hlavy a celého tìla -ústrojí tvoøí váèky s tøemi polokruhovými kanálky -smyslové buòky pøedávají informaci o poloze hlavy do mozku èichové ústrojí: -je uloženo v dutinì nosní -je tvoøeno èichovými buòkami -èichem rozližujeme pøedevším vùnì a pachy -èich nás upozoròuje na nebezpeèné pachy-zkažené potraviny,zápach kouøe ... chuové ústrojí: -na jazyku jsou rozloženy chuové pohárky ve kterých jsou uloženy chuové buòky a ty reagují na látky rozpuštìné ve vodì a slinách -základní chuové pocity-sladkost (špièka jazyka) -slanost (vpøedu po stranách jazyka) -kyselost (vzadu po stranách jazyka) -hoøkost (u koøene jazyka) hmatové ústrojí: -ústrojí pro vnímaní tlaku,dotyku,tepla,chladu a bolesti -je uložen v kuži a ve sliznicích vnitøních orgánù -rozmístìní tìchto smyslových bunìk není rovnomìtné -nejvíce se jich nachází v koneècích prstù a na chodidlech -nervová zakonèení pro vnímaní bolesti jsou umístìna temìø ve všech tkáních lidského tìla

Témata, do kterých materiál patří