Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


viry

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (1,76 MB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Nebuněční -Subcellulata = podbuněční Praorganismy Jsou předpokládané organismy, které vznikly v průběhu chemické evoluce z koacervátů Koacervát = kapičkovitý útvar samovolně vznikající ve vodném roztoku makromolekulárních látekMusely se vyznačovat všemi základnímiznaky života: Obsahovatnukleovou kyselinu nositelka dědičné informace Obsahovatbílkoviny stavební a enzymatická složka Jednoduchýmetabolismus Schopnostautoreprodukce a dalšíhovývojeVznikly před 4 miliardami let Viry Nebuněčné organismy schopné rozmnožování pouze v hostitelských buňkáchSchopnost přetrvávat imimo hostitelskou buňkuJsounitrobuněční parazitéMohou v buňce přetrvávat,aniž by se replikovaliMůžeme je pěstovat v laboratoři na živých buňkáchNemají vlastní aparát pro syntézu bílkovin =ribozomy a tRNAAni metabolický aparátJe to holýgenetický program neboliinfekční nukleová kyselinaAdenoviry DNA viry Některé jsou orogenní Mohou vyvolat katary dýchacích cest u člověkaRetroviry Mívají gen proreverzní transkriptázu, což je enzym Reverzní transkripce Proces, při kterém dochází k přepisu genetické informace z RNA do DNA hostitele Jde o obrácený postup transkripce Vyvolávajízhoubné nádory Původce AIDS Virus HIV RNA – virus, retrovirus ZpůsobujeimunodeficienciHerpesviry Způsobují nejčastější virové infekce člověka - změny na kůži a sliznicích, kde dochází k tvorbě puchýřků Vyvolávajíopary, některé jsou onkogenníNeobalené viryobsahují: Bílkoviny a nukleové kyseliny BuďDNA, neboRNABakteriofágy - viry bakterií,ničí buňky bakterií Polyvalentní bakteriofágy– mají široké spektrum hostitelských kmenů Jako fágy temperované označujeme Fágy mírné Bakteriofágy prodělávající lyzogenní cyklusVirion – jednotlivá částice viru schopna infikovat buňku a množit se v ní Velikost 20-30 nm Uvnitř virionu se nachází nukleová kyselina RNA – viry Rostlinné Přenášeny – hmyzem, semeny, parazitickými houbami DNA – viry Živočišné Přenášeny – vzduchem, potravinami, hmyzem, přímo Kóduje strukturu kapsidu Genom viru může obsahovat Jednovláknovou DNA/RNA Dvouvláknovou DNA/RNA Virion bakteriofága může být Ikozahedrický =dvacetistěnný Složen z hlavičky a stažlivého bičíku TyčinkovitýKapsid – bílkovinný obal okolo kyseliny Skládá se z kapsomer a proteinu Bílkoviny Jsou kódovány virovými geny Jsou syntetizovány na ribozomech hostitelské buňky Struktura jegeometricky pravidelná Některé viry mají uvnitř kapsidu ještě takéenzymy pro zahájení reprodukce Některé viry mají také okolo kapsidumembránový obal z bílkovin a fosfolipidůKapsomera–makromolekuly bílkovin, ze kterých je složen kapsid Tvoří obal NK Jsou identické strukturní jednotkyVirové bílkoviny jsou vždy specifické – udělují viru antigenitu Antigenita= schopnost aktivovat imunitní systém hostitele, aby začal tvořit protilátkyTransfekce – přenos izolované DNA nebo RNA z viru do buněk virová infekce vniknutí viru, resp. jeho nukleové kyseliny do hostitelské buňkymůže nastat více scénářů: latentní infekce – virus přetrvává v buňce, aniž by se množil, neškodí perzistentní infekce – virus přetrvává v buňce,drobně se množí, ale neškodí provirus – virováDNA se začlenído genomu hostitelské buňky transformace – provirus můžezměnit buňku, např. nádorová transformace onkoviry K nádorové transformaci může vést Působení některých virů DNA Infekce onkogenními viry Infekce retroviry Onkogenní transformaci hostitelské buňky může vyvolat Začlenění virové NK do DNA hostitelské buňky Onkovirus, retrovirus lytická infekce – virus se pomnoží a buňka je při uvolnění nových virionůzničena nelytická infekce – virus se v buňce pomnoží, viriony se uvolní, buňka se uzdraví Tvary virionu: tyčinky, bakteriofágyKulovitý, oválný, vláknitý, spirálovitýGeometrický -dvanáctistěn, dvacetistěn Bakteriofág složení:hlavička, bičík,bičíková vláknavnější vlákna bičíku jsoustažitelnáJe virem bakteriíMůže obsahovatDNA i RNAUdržuje ekologickou rovnováhu bakteriálních společenstevReprodukční strategie:lytický cyklus – charakteristický pro tzv. virulentní bakteriofágy viriony se hromadí v hostitelské buňce, zvyšuje se permeabilita její membrány, buňka nasává vodu, lysozym na koncích bičíkových vláken bakteriofága narušuje buněčnou stěnu, bakteriese rozpadá (lyzuje) a viriony se uvolňují do okolí cyklus trvá 30 minut, 300 nových virionůlyzogenní cyklus – charakteristický pro tzv. mírné bakteriofágy DNA fága se v buňcenereplikuje, alezačlení se do bakteriálního chromozomu – replikuje se tedy s každým dělení buňky a dostává se do všech buněk dceřiných (to je pro virus výhodné – nemusí pro přenos dál stavět celý virion, ale přenáší se prakticky jen jako úsek DNA, tzv. profág bakteriální buňka s profágem je imunní vůči infekci fágem jiným, je tzv. lyzogenní Rozmnožování Základní životní cyklus: Virion = klidová forma mimo hostitelskou buňku Infikace hostitelské buňky arozmnožování Zmnožený virion je po rozpadu (lýza) buňky uvolněn do prostředí Průběh virové infekce Přilnutí viru na povrchu buňky Specifický proces – aby se mohl přichytit, musí mít buňkaspecifické receptory pro viry Obrázek 1: Bakteriofág U viru je nositelem specifity (antigenity) jedno z: Membránový obal Kapsid Některé viry (živočišné) do buňky pronikají i bez specifitymechanicky Permisivita buňky – schopnost buňky uskutečnit genetický program nukleové kyseliny viru poté, kdy vnikla do buňkyVniknutí viru do buňky Vniká buď: NKu bakteriofágů Celý virusu živočišných buněk V tomto případě je jeho membránový obal a kapsid rozložen hydrolytickýmienzymy buňkySyntéza enzymů v hostitelské buňce Způsobírozpad chromozomu hostitelské buňky Replikace NK viru Fáze: 1.adsorbce= vazba viru k buňce Obrázek 2: Fáze replikace 2.penetrace= průnik NK viru do buňky 3.eklipsa= vlastní replikace NK, namnožení virových proteinů 4.maturace= dokončení replikace, uvolnění viru z buňky Lytická replikace -zničení buňky na konci procesu Někdy se NK virů začlení do NK hostitele, stanou se jeho součástí vznikne chromozom, který se předává dceřiným buňkám jakoprovirus buňka se stává nejčastěji buňkounádorovou Provirusje obdobou

Témata, do kterých materiál patří