Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


OBJEM LÁTKY

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (39.57 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

28. Jistý prvek má hmotnost atomu 2,20698. 10-25 kg. Vypočítejte relativní atomovou hmotnost a určete neznámý prvek.

(132,95; Cs)

29. Vypočítejte kolik je v 5g kyslíku:

a) molekul kyslíku b) atomů kyslíku

c) molů kyslíku d) objem kyslíku

(9,41. 1022; 1,88. 1023; 0,156 mol; 3,5 dm3)

30. Kolik molekul a kolik molů H2SO4 zůstane nezreagováno, použijeme-li na neutralizaci jednoho molu H2SO4 1,0. 1024 molekul NaOH?

(1,02. 1023; 0,17 mol)

31. Vypočítejte:

a) relativní molekulovou hmotnost hydroxidu sodného

b) hmotnost molekuly hydroxidu sodného

c) hmotnost 1 molu NaOH

d) jakému látkovému množství odpovídá 80g NaOH

e) kolik molekul je obsaženo v 80g NaOH

(40; 66,4. 10-27 kg; 40 g.mol-1; 2 mol; 12,025. 1023)

32. 16,665g prvku X se slučuje s 3,0. 1023 atomy prvku Y za vzniku sloučeniny XY2. Vypočítejte relativní atomovou hmotnost prvku X.

(66,9)

33. Hemoglobin má relativní molekulovou hmotnost 6,8. 104 a obsahuje asi 0,33% Fe. Kolik atomů Fe obsahuje jedna molekula?

(4 atomy Fe)

OBJEM LÁTKY

Vm … molární objem – objem, který zaujímá 1 mol určité látky

$\text{\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ V}m\ (A) = \frac{V\ (A)}{n\ (A)}$ → Molární objem určité látky A je definován jako podíl objemu V (A)
a látkového množství n (A).

Za normálních podmínek, tj. T = 273,15 K a p = 101,3 kPa se objem látky nazývá normální molární objem Vm. Podle Avogadrova zákona musí být hodnota normálního objemu pro všechny plyny stejná. Pro ideální plyn je hodnota Vm = 2,241. 10-2 m3. mol-1 = 22,4 dm3 (l)

Objem plynné látky je závislý na teplotě a tlaku. Pokud se teplota nebo tlak liší od normálních podmínek, lze objem plynné látky vypočítat ze stavové rovnice pro ideální plyn, která má tvar:

pV = nRT = $\frac{m}{\text{Mm}}$ RT = $\frac{N}{\text{Na}}$ RT R … molární plynová konstanta = 8,314 J.mol-1.K-1

Teplotu dosazujeme v KELVINECH, látkové množství v molech.

34. Dokažte, že molární objem plynu je 22,4. 10-3 m3. mol-1. ϱ (CO2) = 1,96 g.dm-3

Mr(CO2) = 44

(22,41. 10-3 m3. mol-1)

35. Vypočítejte, jaký objem zaujímá jeden mol dusíku a kyslíku.
Víte-li, že 1 litr dusíku má hmotnost 1,25 g a 1 litr kyslíku má hmotnost 1,4285g.

a) dusíku Mr(N2) = 28 b) kyslíku Mr(O2) = 32

(22,4 l)

36. Vypočítejte, kolikrát je acetylen lehčí než vzduch. Hmotnost 1 litru vzduchu za normálních podmínek je 1,293g. Mr(C2H2) = 26

(vzduch je 1,115 krát těžší než acetylen)

37. Vypočítejte, jaký objem má za normálních podmínek 3,0115. 1024 molekul chloru.

(112 l)

38. Při reakci vzniklo 0,75 mol Cl2 při teplotě 30°C a tlaku 100 850 Pa. Vypočítejte objem vzniklého chloru.

(18,74 l)

39. Kolik molekul kyslíku je za normálních podmínek obsaženo ve 161,4 l O2? Předpokládejte, že kyslík se chová jako ideální plyn.

(43,39. 1023)

Témata, do kterých materiál patří