Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


Bible

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (39,02 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Bible 1. Představení knihy: Bible (biblos = kniha knih)nejpřekládanější kniha světavznikala 1500 let66 knih – ty se dělí na kapitoly a kapitoly na jednotlivé verše ( důvodu přehlednosti)na jednotlivých příbězích je patrný vliv pisatelů2 části: Starý zákon Nový zákon 2. Obsah knihy: Starý zákon: Židé jej nazývají jakoTANACH Napsaný dvěma jazyky: hebrejsky a aramejsky 3 hlavní části: a)Tóra ( neboli Pentateuch =Pět knih Mojžíšových) 1. Genesis = Zrození: obsahuje představy o tom, jak vznikl tento svět a jak se vyvíjel ( Stvoření světa, Adam a Eva, jejich synové Kain a Ábel, o potopě světa, kterou přežil pouze Noe a jeho rodina s páry zvířat a s rostlinami, jež vzal na uzavřenou palubu –l oď přistála na hoře Ararat, odkud Noe vypustil holubici, když se vrátila se zelenou ratolestí, zjistil, že na Zemi opět začíná život a nebezpečí pominulo, dále je zde např. příběh o lidské pýše a o tom, jak byla bohem Jehovou potrestána – stavba Babylonské věže – vysvětlení, jak vznikly národy a jejich mateřské jazyky,…. Příběh o dvou městech – Sodoma a Gomora –jejich obyvatelé se chovali nemorálně –bůh obě města zničil –zachránil pouze Lota a jeho rodinu (jeho manželka při útěku z hořící Sodomy porušila, co jim bůh přikázal –neotáčet se –změnila se v solný sloup. Najdeme zde i příběh o praotci Abrahámovi, které si bůh Jehova oblíbil pro jeho oddanost - Abrahám se nezdráhal obětovat bohu svého milovaného syna Izáka, bůh zkoušel jeho víru a oddanost a ve chvíli, kdy chtěl Abrahám svého syna zabít, ho zadržel a syna mu nechal –za věrnost Abraháma označil bůh všechny jeho potomky za bohem vyvolený národ. Zajímavým příběhem je vyprávění o Josefovi, který byl zrazen ze žárlivosti svými bratry, byl prodán do otroctví do Egypta, svou moudrostí se ale zachránil, nakonec se setkal se svou rodinou a vše svým bratrům odpustil. 2.Exodus = Vyhnání.: (40 kapitol) příběh o Mojžíšovi zachyceny jeho osudy od dětství až po smrt jeho víra tak silná, že za pomocí boha Jehovy dokázal nemožné - vysvobodil Židy z egyptského vyhnanství a odvedl je zpět do jejich židovské vlasti. Své dětství v Egyptě přežil zázrakem – všichni narození chlapci měli být vojáky na příkaz faraóna zabiti – Mojžíšova matka ho ukryla v košíku vymazaném smolou v rákosí u Nilu, našla ho faraónova dcera, která nemohla mít děti, zajásala a vzala chlapce do paláce, nazvala hoMojžíšem = vytaženým z vody, jeho vlastní matka se přihlásila jako kojná, a tak mohla být Mojžíšovi nablízku a vštěpovat mu, že je Židem. Když Mojžíš vyrostl v muže, nemohl se smířit s otroctvím Židů, rozhodl se, že je z Egypta vyvede, s boží pomocí to dokázal, suchou nohou přešli Rudé moře 3. Leviticus = Setkání Líčí, jak 40 let procházel izraelský národ pod vedením Mojžíše Sinajskou pouští, kde se Mojžíš na hoře Sinaj setkal s Jehovou a ten mu předal Desatero božích přikázání – tzv. desku úmluvy 4.Numeri 36 kapitol Líčí příchod Židů do země zaslíbené- do své vlasti 5.Deuteronomium 34 kapitol Mojžíšovy rady izraelskému lidu b)Knihy soudců a knihy prorocké Obsah: příběhy historicky podložené o židovských panovnících – např. ODavidovi a Goliášovi (David byl chudý pastýř, který přemohl filištínského obra Goliáše tím, ho ho střelil prakem mezi oči –stal se pak židovským králem. O Šalamounovi – Davidův syn, proslulý svou moudrostí (postavil v Jeruzalémě Šalamounův chrám –dnes z něj zbyl pouze ZEĎ NÁŘKŮ O Danielovi – prorok, kterého král Nabukadnezar uvrhl do jámy lvové, ale Daniel se před lvy zachránil svými modlitbami a čistým svědomím O Samsonovi a Dalile – hrdina, jehož síla se skrývala v dlouhých vlasech O Jonášovi – o tom, že není dobré vyhýbat se povinnostem O statečné dívce Judit, která usekla babylonskému vojevůdci Holofernovi hlavu c) Knihy básnické Obsah: modlitby a žalmy lidové moudrosti zvláštní básníPíseň písní – milostná tematika, autorem snad Šalamoun Nový zákon Nový zákon:vznikl v návaznosti na Starý zákon – čekání na narození vykupitele lidstva = tím se stal Ježíš Kristus tvořen 27 spisy vznikl průběhu 1. a 2. století n. l. byl napsán v řečtině nejstarší texty ze 4. stol.Vatikánský kodex, Sinajský kodex 4 evangelia: sv. Marka sv. Lukáše sv. Jana sv. Matouše pojednávají o zázračném narození, životě, ukřižování a zmrtvýchvstání Ježíše Krista obsah:4 hlavní části: Skutky apoštolů příběhy o životě Ježíšových žáků, o prvních křesťanech Epištoly sv. Pavla dopisy jednoho z Ježíšových žáků- rady, úvahy o křesťanské víře,sv. Pavel zemřel také jako mučedník- byl římským císařem Neronem sťat r. 67 Apokalypsa Zjevení sv. Jana sen sv. Jana o zkáze tohoto světa – zachrání se pouze věrní křesťané Obsah evangelií: V době Ježíšova života byl židovský stát součástí Římské říšeJežíš synem božímDuch Boha vstoupil do těla jeho matky Panny MarieJosef, Mariin snoubenec, nechtěl Marii vystavit hanbě, a proto se rozhodl, že s Marií zůstane a vychová její dítě – od anděla Páně se dozvěděl, že chlapec, který se narodí, vykoupí lidstvo z hříchůPodle rozkazu císaře Augusta bylo provedeno v Judsku sčítání lidu a Josef s Marií se museli ohlásit tam, odkud pocházeli, tím místem bylo město BetlémV Betlémě přišel Mariin čas porodu – Ježíš se narodil v chlévěVe stejné době byl zázračně počat i Jan Křtitel (jeho matkou Alžběta a otec Zachariáš)Té noci, co se Ježíš narodil, se pastýřům stád zjevili andělé a zvěstovali jim narození vykupiteleTi toto poselství předali dalším – Ježíšově narození se dozvěděli podle jasné hvězdy na nebi také tři mudrcové z východu a přinesli Ježíškovi daryŽidovský král Herodes se bál proroctví o Ježíšově zázračném narození a chtěl se Ježíše zbavit – vydal rozkaz vyhubit všechna neviňátka do dvou letMarie a Josef byli anděly varováni a uprchli do Egypta. Když nebezpečí pominulo, vrátili se zpět do Judska a usadili se ve městě Nazaret, kde Ježíš vyrůstalO Ježíšově dětství se evangelisté příliš nezmiňujíPodrobně jsou popsány poslední 3 roky Ježíšova životaVe svých 30 letech zakládá apoštolskou družinu - 12 žáků (Petr, Ondřej, Jakub, Jan, Filip,Bartoloměj, Tomáš, Matouš, Jakub Alfeův, J

Témata, do kterých materiál patří