Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


Jazyk jako nástroj myšlení, jazykověda a její disciplíny

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (35,5 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

Jazyk jako nástroj myšlení. Jazykověda a její discipliny. O nezastupitelné úloze jazyka v lidském myšlení dnes již není pochyb. Skutečným kánonem moderní jazykovědy se stalo dílo Ferdinanda de Saussura Kurs obecné lingvistiky, vydané poprvé v roce 1913, v němž tento švýcarský badatel odhalil (krom jiného) těsnou spojitost jazyka s myšlením („Hranice našeho jazyka jsou zároveň hranicemi našeho světa.“). I on byl však součástí širšího filozofického proudu, akcentujícího důkladněji právě jazykové aspekty. Vztah jazyka a myšlení však dodnes není zcela uspokojivě vysvětlen. hláskosloví – o zvukové složce jazykové komunikace fonetika – studuje činnost mluvních orgánů při řeči (artikulační fonetika, pracuje se širokým biologickým aparátem – např. postavení rtů a jazyka, činnost hlasivek atd.), charakter výsledného zvuku (akustická fonetika, opírá se o četné fyzikální poznatky) a jeho sluchové hodnocení (percepční fonetika) zatímco dříve byla v kurzu tzv. instrumentální fonetika (tedy vycházející z počítačových analýz), dnes tato věda čerpá poznatky především z percepčního hodnocení fonologie – zaměřuje se jen na ty složky zvukového signálu, které jsou v daném jazyce významotvorné, hodnotí tedy zvukový materiál z lingvistického hlediska někdy bývá pokládána za jakousi podmnožinu fonetiky – odtud funkční fonetika (přihlíží k významu) obě discipliny se ve svých poznatcích doplňují ortoepie – poučení o spisovné výslovnosti gramatika (mluvnice) morfematika – nauka o morfémech, jejich stavbě, druzích, kombinačních schopnostech morfém – nejmenší část slova mající ustálenou formu i gramatický význam morfologie (tvarosloví) - nauka o slovních druzích, o vnitřní stavbě slovních tvarů syntax (skladba) – nauka o stavbě vět a souvětí lexikologie nauka o slovní zásobě, speciální lexikografické problematice se věnuje etymologie (o původu slov), onomastika (o vlastních jménech), lexikografie (o sestavování slovníků – lexikonů) sémantika – nauka o významu slov slovotvorba – nauka o tvoření slov (derivologie, derivace - odvozování) stylistika – nauka o slohu, nauka o způsobu výběru a užití jazykových prostředků v jazykových projevech, speciální obor textové lingvistiky dialektologie – studuje nářečí (dialekty) některé nové obory jazykovědy, pomezní discipliny sociolingvistika (o vztazích jazyka a společnosti v historii i současnosti) psycholingvistika (o vztazích jazyka a psychických procesů) matematická lingvistika (např. matematika větných struktur atd. jazykověda: diachronní (historická) – studium vývoje jazyka synchronní – studium stavu jazyka v určitém období

Témata, do kterých materiál patří