Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Jazyková kultura, zásady asertivních dovedností

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (34 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

Jazyková kultura, základy asertivních dovedností je úroveň jazykového vyjadřování a péče o ně, kultivování jazyka je součástí kultury vůbec, vyplývá z potřeb společnosti (jazykové vyjadřování podléhá i normám společenského chování – např. slušnost a zdvořilost se projevuje v řeči) týká se všech stylů, užívání jazyka ve všech situacích, v projevech mluvených i psaných je projevem vlastností a charakteru člověka záleží nejen na úrovni jazykovědy, ale i na vyspělosti uživatelů jazyka, na jazykové praxi jazyková výchova je dána školní výchovou, podporována kvalitní četbou, divadlem, dobrými projevy v rozhlasu a televizi a záleží na snaze a odpovědnosti každého jedince jazyková kultura se projevuje: v rovině jazyka – všechny možnosti a prostředky k dorozumívání pro uživatele, propracovanost jazyka; pečují o ni jazykovědci, bohemisté v rovině řeči – úroveň konkrétního dorozumívání, individuální projevy; pečují o ni uživatelé jazyka požadavky jazyková správnost – shodnost se spisovnou normou a kodifikací; měřítkem správnosti jazykových jevů je jejich ustálenost, pravidelnost a potřebnost; týká se mluvnice, pravopisu i výslovnosti, tvarosloví, skladby, slovní zásoby vhodnost užívání jazykových prostředků – podle konkrétních podmínek slohová vytříbenost (zvláště ve stylu odborném) jazyková a věcná přiměřenost – vzhledem k adresátovi, zvláště srozumitelnost a jasnost vyjádření výstižnost vyjádření – podle záměru autora i vzhledem k obsahu působivost a přesvědčivost (zvláště v publicistickém stylu) pestrost jazykových prostředků, originalita autora (zvláště v uměleckém stylu) Základy asertivních dovedností Asertivita – způsob komunikace a jednání, kterým člověk vyjadřuje a prosazuje upřímně, otevřeně a přiměřeně své myšlenky, city, názory a postoje jak pozitivní, tak i negativní podoby. Postupuje tak, aby neporušoval asertivní práva svá, ani ostatních lidí. Pro některé jedince tvoří celoživotní strategii jejich jednání. asertivní jednání můžeme označit jako střed mezi jednáním pasivním na jedné straně a agresivním na straně druhé

Témata, do kterých materiál patří