Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


Kronika tak řečeného Dalimila

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (14,5 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Šimon Žáček, 1. B DOMÁCÍ ÚKOL - Dalimilova kronika 1. Autor ve vší pokoře zdůraznil jeho neúplné zaměření na psaní kroniky a rovněž poukázal na ne úplně nejurozenější původ. Chtěl však tímto dílem ve zlých časech dodat českému národu patřičnou a potřebnou pýchu a hrdost. Ospravedlňuje některá svá literární zaváhání v kronice na konci a to tím, že nikdo z odborníků nechtěl tolik času trávit sepisováním kroniky a že se právě on zhostil tohoto úkolu hnán pýchou na český národ. 2. Autor zřejmě čerpal hlavně z pěti kronik: Boleslavské, Břevnovské, Opatovické, Pražské a Vyšehradské (také trochu i z Moravské a Německé). Stejně jako Kosmas vychází zpočátku ze staročeských pověstí a rovněž používá í úryvky z legend a příběhů o Přemyslovcích. 3. V první ukázce je bijící do očí vlastenectví zavánějící až svým odhodláním nacionalismem vůči Čechům. Ve druhé rovněž jakoby v zákulisí, ale též očividně vyzdvihuje moudrost Oldřicha - přemyslovského knížete a jeho chotě - Boženy (Bořeny). 4. Kronika je: a) historickým spisem, protože ač v menší míře, tak přesto zachycuje působivě dění v Českých zemích raného středověku a vtahuje do oné atmosféry přímou řečí. b) politickým manifestem, neboť skrze promluvy českých panovníků zdůrazňuje nevyzrálost a povrchnost vyšší šlechty a naopak selský rozum šlechty nižší a samozřejmě za všech okolností podporuje český národ. Neopomíná ani negativní dopad společné vlády dvěma národům. c) epickou básní, neboť v poměrně pravidelném rytmu ve verších popisuje historické události až jako by byly pohádkou o hodných Přemyslovcích a zrádných cizincích. 5. Zejména přímými promluvami přemyslovských knížat a králů. V textu mluví prostřednictvím Oldřicha o zkáze českého národu sňatkem s cizinkou a rovnosti více, či méně urozených šlechticů. 6. Jak už bylo řečeno, autor této kroniky na rozdíl od autora Alexandreidy, jež sympatizuje se šlechtou vyšší, straní nižší šlechtě, jelikož z ní sám zřejmě pocházel. 7. Má dar přirozené autority a dokáže držet na uzdě i své nepřátele ve šlechtě i v zahraničí. Rovněž je výborným řečníkem a protagonistou pýchy na český národ, třebaže jej představuje i prostá pradlena. 8. Obavy ohledně sňatku dvou panovníků z různých zemí a negativním dopadu na český národ, jenž začne být národem německým utlačován a utiskován až se promění zcela v onen národ. Rovněž i obavy z již zmíněné povrchnosti vyšší šlechty, která strpí jen ty nejurozenější ve svých řadách. 9. Dalimilova kronika je na rozdíl od Kosmovy kroniky mnohem, mnohem lyričtější a historicky méně přesná. Opravdu se jedná spíše o dílo umělecké než o nějaké přesné vyobrazení českých dějin. Autor má tendenci si nějaké situace i do jisté míry vymýšlet a děj retardovat různými lyrickými pasážemi. 10. Po formální stránce lze vyčíst z této skladby, oč běží - a to o nesouhlas šlechty se sňatkem Oldřicha s Boženou. Verše jsou pravidelné, avšak dosti se nedodržuje přesný počet slabik. Rýmy jsou často gramatické (přechodníky, adjektiva aj.), formátu AABB - sdružené. Dosti často promlouvá autor ke čtenářům a používá mnohdy lidové jazykové prostředky. Kompoziční postup chronologický. 11. Děj je pak díky veršům vnímán čtenářem jako dynamičtější, vtáhne lépe čtenáře do problematiky a jeho použití souvisí s větším estetickým prožitkem. 12. Přímá řeč děj posunuje dopředu a vlastně charakterizuje chování a jednání těch postav, jejichž slova jsou právě v přímé řeči napsána. Samozřejmě i přímá řeč lépe čtenáře vtáhne do děje. 13. Kosmas v porovnání s autorem Dalimilovy kroniky opravdu stručně a věcně poreferoval o problémech Oldřicha a poměrech tehdejší doby, zatímco „Dalimil“ vypráví příběh s velkým P o lásce na první pohled a jejích následujících důsledcích. Samozřejmě popis toho, jak Oldřich spatřil Boženu poprvé, se v obou kronikách příliš neliší, spíše už jazykově, podle jakési literární úrovně těch dvou autorů. Autor kroniky Dalimilovy má dle mě větší tendenci Oldřicha ospravedlňovat, zatímco Kosmovi jde spíše o pouhé popsání oné události, navíc bez užití přímé řeči.

Témata, do kterých materiál patří