Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
NEUMĚLECKÝ TEXT - tabulka

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (23,07 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

FUNKČNÍ STYL CHARAKTERISTIKA FUNKCE SLOHOVÉ POSTUPY SLOHOVÉ ÚTVARY JAZYK A KOMPOZICE PROSTĚSDĚLOVACÍ - styl běžné komunikace - podávání informací - citové a hodnotící postoje - mluvený i psaný - prostě sdělná - informační - popisný - informační - vyprávěcí - úvahový - prosté vyprávění - jednoduchý popis - zpráva, oznámení, SMS -osobní dopis -dialog, dotazník - hovorový jazyk, obecná čeština, dialekt - jednoduché nahodilé věty - spontánnost - parazitní slova ODBORNÝ - styl věcné komunikace - věcnost, správnost, přehlednost - vysoká míra opakování slov - objektivita DRUHY: Vědecký – výsledky výzkumuPrakticky-odbornýPopularizační - beletrie - odborně sdělná - vzdělávací - úvahový - monografie – knižní odborná publikace - studie - odborný článek (populárně-naučný) - referát - přednáška, posudek, recenze - diskuze - spisovný neutrální jazyk - knižní výrazy, termíny - souvětí - jednoznačnost - zhuštěnost textu - horizontální/vertikální členění textu - dokonale propracovaná větná skladba PUBLICISTICKÝ - hlavním posláním je co nejrychleji, nejvýstižněji a nejúčinněji informovat o událostech - srozumitelnost - dynamičnost – ovlivněn rychlými změnami ve světě - forma psaná i mluvená - přímý i nepřímý kontakt s adresátem - informační - získávací - přesvědčovací - popisný - informační - výkladový - úvahový - vyprávěcí -zpravodajství – zpráva, oznámení, interview, referát, komuniké, inzerát -analýza – úvodník, komentář, rozbor, recenze, kritika, diskuze -beletrie – reportáž, črta, fejeton, poznámka, glosa - spisovný jazyk – hovorový, knižní - připravené texty - monology/dialogy -automatizované prostředky – přísloví, pořekadla, frazémy – přijít s křížkem po funuse,… podpora rychlosti a úspornosti vyjádření -aktualizované prostředky – upoutání pozornosti – novost, neotřelost - titulek, podtitulek ADMINISTRATIVNÍ - texty slouží ke komunikaci mezi institucemi/ mezi občanem a správními orgány - věcná správnost, výstižnost, přesnost - objektivnost, neutrální - stručnost - operativní = informuje o událostech, které se týkají celé společnosti - direktivní = formulace zákonů - zpravovací = poskytuje informace veřejné správy - informační -heslovité – vysvědčení -textové – protokol, životopis, posudek, inzerát, úřední dopis - spisovný jazyk, knižní výrazy - termíny - zkratky - jednoduché věty, zhuštěnost - zastaralé obraty – potažmo,… - opisné pasivum – bude se hovořit/jednat,… neosobní - hyperkorektnost ŘEČNICKÝ - styl veřejných mluvených (možnost psaných) projevů - oficiální, připravené - mimika, gesta, pauzy - informační - přesvědčovací = agitační, propagační - vyprávěcí - úvahový - popisný - informační - publicistické komentáře - úvodník - esej - přednáška, referát, diskuze - projevy, proslovy -struktura: úvod, střední část, závěr - spisovná čeština – hovorová čeština -řečnické figury, rčení, … (neoficiální) - synonyma -dialogizovaný monolog – nutnost udržovat kontakt s posluchačem - polemika, řečnické otázky ESEJISTICKÝ SLOHOVÉ POSTUPY INFORMAČNÍ VYPRÁVĚCÍ VÝKLADOVÝ ÚVAHOVÝ POPISNÝ CHARAKTERISTICKÝ - podává věcná fakta – neuvádějí se do vzájemných souvislostí - základní údaje pro sdělení a porozumění sdělení - běžná slovní zásoba - neutrální výrazy - prostý výčet -hromadění fakt za sebou - administrativní texty - krátké publicistické žánry - soukromá komunikace ÚTVARY: - životopis, obchodní dopis, SMS, chat - zprostředkování jedinečných dějů na základě požitku - vyjádření procesu - zachycení události odehrávající se na určité časové ose - základ uměleckého textu - různá slovní zásoba - sdělení příběhu - zápletka - koherence = vysoká míra soudržnosti textu, návaznost - běžná komunikace - publicistika – příběh (časopisy) - beletrie ÚTVARY: -vypravování Prosté - komunikaceUmělecké - zachycení podstaty předmětů, jevů, dějů - vnitřní souvislosti mezi fakty - dává problém do souvislostí - základ odborného stylu - náročnější text, větná skladba - kondenzace textu = nahuštění informací - koherence = soudržnost textu - logické uspořádání - členění textu Horizontální - kapitoly, odstavceVertikální – poznámky pod čarou, vysvětlivky - termíny - neutrální slovní zásoba - odborné texty, populárně naučné texty, publicistické t., profesní román ÚTVARY: -výklad PřednáškaOdborný článekPřednáška - varianta výkladového postupu – řada společných rysů - zachycení vnitřních souvislostí - odlišnost: autor dochází k subjektivním závěrům, citové působení - názor - subjektivita - zamyšlení nad problémem - eseje - beletrie - reflexní lyrika ÚTVARY: -úvaha OdbornáUměleckáPublicistická – recenze, kritikaEsej = útvar na pomezí odborného a uměleckého stylu - zachycení a výpočet jednotlivých složek předmětů, jevů či dějů na základě smyslového pozorování - popis jevu jednodušeji - popis zevnějšku - lidí, objektů - jednoduché věty - třídění informací – popis předmětu podle systému (od důležitého k nedůležitému) - není složitý - od informačního se odlišuje větším rozsahem podávaných informací ÚTVARY: -popis – statického (přístroj) /dynamického (popis pracovního postupu) objektu Prostý – popis slohu budovyOdborný – grafy, schémataUmělecký = líčeníPublicistický - reportážeCharakteristika – memoáry, posudky - popis osobnosti ÚTVARY: -charakteristika Vnější - vzhledVnitřní - povaha FUNKCE TEXTU Agitační Informační Relaxační Apelativní = přesvědčovací Vzdělávací Správní = řídící Estetická

Témata, do kterých materiál patří