Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


Nový zákon

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (26,29 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Lišková Petra, 3B Nový zákon 27 knihvznik:50-150 n. l.význam Bible:poselství, zjevení Boží vůle, morální základ pro Evropu, překlady do národních jazykůnapsán: řeckypro potřeby církve – překlad do latiny– Vulgata latinský překlad Bible údajný překladatel: sv. Jeroným (Hieronymus) kolem r. 400 nejrozšířenější latinský překlad Biblesouvisí s křesťanstvím!soustřeďuje se nakonkrétní osobypojednává o Ježíši – z Nazaretanarozen v Betlémě0-33 n. l.pokřtěn Janem Křtitelem v řece Jordánuna kříži:INRI =In nobis regnat Iesus = V nás kraluje Ježíšpseudoepigrafy/ apokryfy- nekanonizované knihy – spisy, které jsou chybně připisované konkrétnímu autorovi části Nového zákona: Evangelia 4 knihylíčí kázání a působení Ježíše Krista z Nazaretu (Josef – syn Davidův, sen o narození Ježíše - a Marie), jeho umučení a vzkříšenísepis. do„Evangeliářů“ Výraz je odvozen z řeckéhoeuangelion=dobrá, radostná zpráva. Některé byly přijaty ve starověku dobiblického kánonu (kanonická evangelia),jiné ne (apokryfní evangelia). Tyto texty vznikaly podesetiletí po Ježíšově mučednické smrti a začaly se velmirychle šířit. Evangelia jsou obvyklesbírkou kratších textů nejrůznějšího charakteru, které autor (evangelista) posbíral, upravil a seřadil. dělí se: Matouš(autor:Matouš, jeden z Ježíšovýchučedníků, Ježíšůvrodokmen)Marek(autor: nejspíšJanMarek, helénisticky vzdělanýŽid, sepsáno nejspíše v Římě, poprvé uvedeno jméno"Ježíš Nazaretský") Lukáš(autor: nejspíšeSyřanLukáš,lékař z Antiochie, se psáno nejspíše v Římě, nejpodrobnější, líčení Ježíšovadětství) Jan(autor:nejspíšeJanZebedeus, sepsáno nejspíše v Efezu (dle tradic, Řecko) či v Sýrii (jak si biblisté myslí dodnes) Kniha skutků skutky apoštolůpopisuje vznik křesťanské církve v Jeruzalémě a její šířenípřipis. sv. Janoviživotopis sv. Petra (později Pavla)pův. Římanpův. nepřítel křesťanstvípozdějizačal křesťanství šířitjeden z prvních světců Epištoly 21 listů (dopisů)rady, návodypřipis.sv. Pavlovi z Tarzu Apokalypsa / Zjevení Janovo nejslavnější, nejobtížnější knihapřipis. sv. Janovisvědectví o Ježíšimetaforyposelstvíalegorielíčí budoucí zkázu světazjevení sv. Janapopis křesťanské představy – nebe X peklomožno pokládat zažánr epické duchovní literatury Mary, Joslin, Amanda, Hallová, „Bible, Příběhy na každý den“, Česká biblická společnost, 2009, Praha V této knize je připravenbiblický příběh a krátká modlitba na každý den. Na okraji každé strany se nachází datum označující den, pro nějž je příběh vybrán, číslo biblické kapitoly, z níž je příběh s jednoduchou modlitbičkou inspirován. Biblické příběhyStarého i Nového zákona jsou jednoduše převyprávěny. Evangelium podle Matouše(zkratkaMt neboMat) Matoušovo evangelium bylo sepsáno v prostředí křesťanů židovského původu, jimž bylo také především určeno. K jeho vzniku došlo patrně vSýrii, nebo někde vPalestiněmimoJeruzalém. Datum vzniku:cca 1. – 2. stol. ZobrazeníJežíše Krista - vysvoboditele lidu izraelského z hříchu. Evangelium rozděleno do27 kapitol. Jedno ze čtyř evangelií, v pořadíprvní kniha Nového Zákona. Spolu s evangeliem Markovým a Lukášovým patří mezi tzv.synoptická evangelia (označení proprvní tři evangelia NZ, jsou si totiž natolikpodobná svou strukturou, že je možné jejich texty položit vedle sebe a navzájemporovnávat). Nejtěsněji spjato s židovskou starozákonnou tradicí. Snaha ukázat, že Ježíš Kristus pocházel z Davidova rodu(starověký izraelský král, otec krále Šalamouna), že je očekávanýMesiáš. Proto se soudí, že bylo určeno křesťanům z židovského prostředí. Obsah: Porodokmenu Ježíše Krista následujejeho narození, pokřtění Janem Křtitelem, jehopokušení na poušti,povolání učedníků a počátek jehokazatelsko-zvěstující činnosti. Dále jsou uvedeny jehovýroky - kázání o špatných lidských vlastnostech a Modlitba Páně (Otčenáš). Následují jehozázračné skutky - uzdravení malomocného, chromého, slepců, němého atd. Poté si Ježíšvyvolí 12 učedníků -apoštolů a dá jim zázračnou moc.Kritika farizejů (stoupenec starožidovské náboženské sekty). NásledujeJidášova zrada, Ježíšovozatčení, Petrovo zapření a Kristůvsoud předPilátem. Ježíš je vydán farizejům aodsouzen. Poté je Ježíš odveden navrch zvaný Golgota (Lebka) a tam jeukřižován společně se dvěma povstalci. Pár příběhů: Narození Matouš 1, 18 – 25 Narození Ježíšovo se událo takto: Jeho matkaMaria byla zasnoubenaJosefovi, ale dříve než se sešli, shledalo se, žepočala z Ducha svatého. Její muž Josef byl spravedlivý a nechtěl ji vystavit hanbě; proto se rozhodl propustit ji potají. Ale když pojal ten úmysl, hle, anděl Páně se mu zjevil ve snu a řekl: "Josefe,synu Davidův, neboj se přijmout Marii, svou manželku; neboť co v ní bylo počato, je z Ducha svatého. Porodí syna a dáš mu jméno Ježíš; neboť on vysvobodí svůj lid z jeho hříchů." To všechno se stalo, aby se splnilo, co řekl Hospodin ústy proroka: 'Hle, panna počne a porodí syna a dají mu jméno Immanuel', to jest přeloženo 'Bůh s námi'. Když se Josef probudil ze spánku, učinil, jak mu přikázal anděl Hospodinův, a přijal svou manželku k sobě. Ale nežili spolu, dokud neporodila syna; a dal mu jménoJežíš. Třimudrci Matouš 2, 1 – 12 Když se narodil Ježíš vjudském Betlémě za dnůkrále Heroda, hle, mudrci od východu se objevili v Jeruzalémě s otázkou, kde se Ježíš nachází. Když to uslyšel Herodes, znepokojil se a s ním celý Jeruzalém; svolal proto všechny velekněze a zákoníky lidu a vyptával se jich, kde se má Mesiáš narodit. Tehdy Herodes tajně povolal mudrce a podrobně se jich vyptal na čas, kdy se hvězda ukázala. Potom je poslal do Betléma a řekl: "Jděte a pátrejte důkladně po tom dítěti; jakmile je naleznete, oznamte mi, abych se mu i já šel poklonit." Oni krále vyslechli a dali se na cestu. Hvězda, kterou viděli na východě, šla před nimi, až se zastavila nad místem, kde se Ježíš narodil. V ešli do domu a uviděli dítě s Marií, klaněli se mu a obětovali mu přinesené dary -zlato, kadidlo a myrhu (vonná pryskyřice). Poté odcestovali do své země. Ve snu jim totiž bylo zjeveno, ať se k Herodovi nevracejí. králové Kašpar, Melichar a Baltazar

Témata, do kterých materiál patří